Άδεια μηχανικού τρένου 10 Έτος Διαθέσιμο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτος άδειας μηχανικού τρένου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτος άδειας μηχανικού τρένου

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών arak Κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού μηχανικού τρένου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ.

Από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 - Το άρθρο 31 του κανονισμού μηχανικού αμαξοστοιχίας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 12 / 2016 / 29935 και 2 τροποποιήθηκε ως εξής.

"ΑΡΘΡΟ 2 - (1) Ο παρών κανονισμός. 10 / 7 / 2018 της 30474 αριθμημένα Επίσημη Εφημερίδα 1 Νο Οργανισμού Προεδρία Σχετικά με το πρώτο εδάφιο της 478 άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος (α) και (δ) 26 με φράγματα / 9 / 2011 της 655 Νο σχέση με τη μεταφορά και την περιοχή Υποδομών Some Βασίζεται στο άρθρο 28 του νομοθετικού διατάγματος περί κανονισμών

ΑΡΘΡΟ 2 - Κανονισμός 3 ίδιο άρθρο της πρώτης παραγράφου (α), (β) και (ιε) και τροποποιήθηκε ως εξής (n), όπως αναφέρεται στην παράγραφο «εργασία» στην «κατοχή» Στην παρούσα.

"Α) Υπουργός: Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών,"

I β) Υπουργείο: Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών)

Ini o) Κέντρο ψυχοτεχνικής αξιολόγησης: Το Υπουργείο Υγείας εξουσιοδοτείται να συμπληρώσει το Χ

ΑΡΘΡΟ 3 - Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 του ίδιου κανονισμού έχει τροποποιηθεί ως εξής και οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται στο ίδιο άρθρο.

«(3) φορείς σιδηροδρομικό σταθμό και οι διαχειριστές υποδομής, που απασχολούνται με ή makinist τρένα που κινούνται στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για να ακολουθήσει ότι με το τρένο άδεια οδήγησης και άδεια μηχανοδηγού από το να το δημιουργήσει με το σύστημα των σχετικών αρχείων και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία συστήματος ανταλλαγής δεδομένων με το Υπουργείο.»

De (4) Η άδεια ασκούμενου οδηγού αντικαθιστά επίσης το πιστοποιητικό προσωπικής ασφάλειας. Δεν απαιτείται πιστοποιητικό προσωπικής ασφάλειας για τον μηχανικό τρένων. Ωστόσο, στο πιστοποιητικό προστίθενται εκπαίδευση και πιστοποιητικά που πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο του πιστοποιητικού προσωπικής ασφάλειας.

(5) μηχανοδηγών που ασκούν τα καθήκοντα του προσωπικού, είναι απαραίτητο να έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση για τα θέματα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές Παιδείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία θα κάνει την μεταφορά των επικίνδυνων υλικών. "

ΑΡΘΡΟ 4 - Το 5 του ίδιου κανονισμού, μαζί με τον τίτλο, έχει αλλάξει ως εξής.

"Ελάχιστες απαιτήσεις και έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας οδήγησης

ΑΡΘΡΟ 5 - (1) Οι όροι που πρέπει να παρέχονται για πρώτη φορά από το επάγγελμα για την απόκτηση άδειας μηχανικού τρένου είναι οι ακόλουθοι:

α) να έχει συμπληρώσει την ηλικία των είκοσι ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

β) δύο βιομετρικές φωτογραφίες των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Έκθεση του υγειονομικού συμβουλίου που τεκμηριώνει τους υγειονομικούς όρους που καθορίζονται στο παράρτημα 1.

ç) Η αναφορά που ελήφθη από το εργαστήριο που εξουσιοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για την απόκτηση ενός αρνητικού αρνητικού αποτελέσματος από τη δοκιμή φαρμάκων και διεγερτικών.

δ) Έκθεση ψυχοτεχνικής αξιολόγησης από το κέντρο ψυχοτεχνικής αξιολόγησης που εγκρίνεται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες που ορίζονται στο Παράρτημα-2.

ε) Το έγγραφο που αναφέρει ότι κατατέθηκε το τέλος άδειας οδήγησης.

στ) Σε περιπτώσεις που είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης, να έχει το πιστοποιητικό επαγγελματικής πιστοποίησης του VQA έγκυρο στον Εθνικό Προδιαγραφόμενο Μηχανικό Τραίνο.

ζ) όταν δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος οργανισμός πιστοποίησης · το τρένο από το κέντρο σιδηροδρομικό κατάρτισης εγκριθεί από την μηχανικός Υπουργείο, οργανωμένη σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται από την εθνική μηχανικός τρένων βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης προσόντα και επαγγελματικά πρότυπα, έχουν λάβει πιστοποιητικό συμμετοχής από την ολοκλήρωση με επιτυχία και μπροστά από το πολύ δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το υπουργείο ή μια σιδηροδρομική εξετάσεις άδεια από το Υπουργείο Για να έχετε τουλάχιστον ένα 100 (εβδομήντα) στο 70 (πρόσωπο)

ΑΡΘΡΟ 5 - Βρίσκεται στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου του κανονισμού 6 «μηχανοδηγός ισχύει το πιστοποιητικό ΚΠΑ επαγγελματικής επάρκειας με την εθνική προσόντα» φράση «στον παρόντα κανονισμό αρχές» έχει αντικατασταθεί και το πέμπτο εδάφιο έχει αλλάξει ως εξής.

) (5) Υπουργείο? διατηρεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις εκδοθείσες, ανανεωμένες, ανασταλείσες ή ακυρωμένες άδειες στο σύστημα εγγραφής τους. Καθιερώνει σύστημα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των φορέων υποδομής και των σιδηροδρομικών φορέων

ΑΡΘΡΟ 6 - Το άρθρο 7 του ιδίου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

"ΑΡΘΡΟ 7 - (1) Η άδεια μηχανικού τρένου ισχύει για δέκα χρόνια εάν τα πρωτότυπα έγγραφα υποβληθούν στο Υπουργείο:

α) Πιστοποιητικό κύρους ή / και αποφοίτησης για όσους απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού MYK σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του προσωρινού κανονισμού 1.

β) πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης VQA, το οποίο δεν απαλλάσσεται από το πιστοποιητικό επαγγελματικής πιστοποίησης VQA.

γ) Έκθεση του υγειονομικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στο παράρτημα 1.

ç) Έκθεση ψυχοτεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις περιόδους που ορίζονται στο Παράρτημα-2.

(2), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της νομοθεσίας VQA (β) στο σημείο που έλαβε πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων FMC, κατά την περίοδο ισχύος της άδειας μηχανοδηγού ανανεώνεται. "

ΑΡΘΡΟ 7 - 8 του ίδιου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

"ΑΡΘΡΟ 8 - πρώτο εδάφιο του άρθρου του (1) 7 (β), (γ) και (δ) αν η παροχή από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους ή / και η ακόλουθη διαδικασία ξεκινά κατά τον προσδιορισμό του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας θα γίνει από το Υπουργείο ότι η επικαιρότητα επιμόρφωσης σε καθορισμένα ελέγχου χρονικά διαστήματα:

α) Το Υπουργείο κοινοποιεί γραπτώς γραπτώς στον κάτοχο της άδειας και στον κάτοχο της άδειας και αναστέλλει επ 'αόριστον την ισχύ της αδείας.

β) Το όχημα του εκπαιδευτή δεν μπορεί να εκχωρηθεί από την αρχή στην οποία αναστέλλεται ο οδηγός. Εάν οι όροι που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο προέρχονται από τον εργοδότη, ο εργοδότης φέρει τις οικονομικές ζημίες που θα προκύψουν κατά την αναστολή της άδειας του μηχανικού.

(2) Εάν αποκατασταθούν οι όροι που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, η αναστολή της άδειας απαλείφεται.

(3) της αμαξοστοιχίας άδεια οδήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται πλήρως εσφαλμένη δικαστικές αρχές, θα πρέπει να ακυρωθεί για δύο χρόνια από το Υπουργείο σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που λήφθηκε μετά το περιστατικό. Ωστόσο, η άδεια του μηχανικού ανακληθεί μετά τη λήξη της περιόδου ακύρωσης 7 η πρώτη παράγραφος του άρθρου (β), (γ) και (δ) πρέπει να ανανεώσει τα θέματα σε μένα. "

ΑΡΘΡΟ 8 - Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α) του άρθρου 9 του ίδιου κανονισμού και το τρίτο εδάφιο στοιχείο β) τροποποιούνται ως εξής.

"A) Δέκα χρόνια μετά την ημερομηνία της ρύθμισης, esi

"Β) Τα έγγραφα έληξαν από τα περιοδικά έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 7,"

ΑΡΘΡΟ 9 - Οι παράγραφοι (δ) και (δ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 12 του ίδιου κανονισμού τροποποιούνται ως εξής.

«Δ) ο ιδιοκτήτης των μηχανοδηγών σήμα για τη σχετική υποδομή και έλξη σημαίνει τουλάχιστον ένα συνοδό μηχανικός, οι μηχανοδηγοί που θέλουν να είναι το πρόσωπο στο Υπουργείο από την άδεια κατάρτισης και να δοθεί πρακτική άσκηση στο κέντρο εξετάσεις ελέγχου ή / και εξετάσεις γίνονται σε περιπτώσεις»

«Α) άδεια από το Υπουργείο του χρόνου θα πρέπει να ληφθούν για μια νέα σειρά κυκλική προπόνηση και εξεταστικό κέντρο για τον έλεγχο της γραμμής, σύμφωνα με το μηχανικό θα χρησιμοποιήσει το πρώτο γνωστό παραγωγό γραμμή από ένα μέλος του προσωπικού και των συνδεδεμένων εταιρειών της υποδομής από έναν ανώτερο υπάλληλο υπό την εποπτεία των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.»

ΑΡΘΡΟ 10 - Οι παράγραφοι (α) και (β) της πρώτης ρήτρας του ίδιου κανονισμού τροποποιούνται ως εξής.

"A) γνώση του φορτηγού: κάθε πέντε χρόνια ή όταν τίθεται σε λειτουργία κάθε νέο όχημα"

Ay b) Πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των διαδρομών και των κανόνων λειτουργίας: κάθε πέντε έτη ή μετά την έναρξη μιας νέας γραμμής ή μετά από διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών στη σχετική διαδρομή. "

ΑΡΘΡΟ 11 - Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22 του ίδιου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

«(2) μηχανοδηγοί, χειριστές των τρένων και των σιδηροδρομικών υποδομών φορείς, οι μηχανοδηγοί άδεια που απαιτείται κατά τη διαδικασία του ελέγχου, της άδειας μηχανοδηγού και υποχρεούται να υποβάλει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με την εκπαίδευση.»

ΑΡΘΡΟ 12 - Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του ίδιου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

«(1) κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατά τη διάρκεια των καθηκόντων της υπόθεσης άδειας μηχανοδηγού μηχανοδηγού και το τρένο δεν είναι σε θέση να υποβάλλουν τα πρωτότυπα των αδειών μηχανικού, μηχανοδηγούς του γραφείου του στους φορείς εκμετάλλευσης των υποδομών ή φορείς σιδηροδρομικές, στο πλαίσιο της 655 άρθρο του διατάγματος 28 αριθμημένα νόμου σιδηροδρομικό Επεξεργασία από τη Γενική Διεύθυνση 5.000 ( πέντε χιλιάδες) που διοργανώθηκε τουρκική λίρα διοικητική ρεκόρ απόφαση ποινή. "

ΑΡΘΡΟ 13 - Το προσωρινό 1 του ίδιου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

"ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 1 - (1) TCDD σε TCDD Taşımacılık A.Ş. με άλλους φορείς των σιδηροδρόμων εντός των μηχανοδηγών ως εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι οι οποίοι, άρθρο 5 στην πρώτη παράγραφο του εδαφίου (β) με 7 άρθρου των παραγράφων (γ) και (δ) που αναφέρονται στις παραγράφους παρούσα έκθεση για την υγεία και την έκθεση ψυχο-αξιολόγησης της ονομασίας, εφόσον υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο με την αρχική Ο οδηγός της μηχανής τρένου είναι δωρεάν. Πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και το κύρος ήταν σε εξέλιξη έκθεση διοικητικού συμβουλίου της υγείας και τις εκθέσεις ψυχο-αξιολόγησης είναι επίσης αποδεκτή.

(2) Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εκδόθηκε από την MYK στην Επίσημη Εφημερίδα με ημερομηνία 26 / 9 / 2017 και 30192. TCDD και TCDD Taşımacılık A.Ş. . και εκείνοι που εργάστηκαν ως μηχανικός τρένων στο πλαίσιο άλλων σιδηροδρομικών φορέων και αποφοίτησαν από σχολεία επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και από πανεπιστήμια και τμήματα σχολών επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης που συνδέονταν με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας. Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού FMC δεν απαιτείται. Εντούτοις, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 2017, πρώτο εδάφιο, στοιχεία δ) και ε).

ΑΡΘΡΟ 14 - Το προσωρινό 2 του ίδιου κανονισμού, μαζί με τον τίτλο, τροποποιήθηκε ως εξής.

"Σήμα μηχανικού τρένου μηχανικού τρένου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 2 - (1) TCDD και TCDD Taşımacılık A.Ş. (TCDD), οι οποίες δεν παρέχουν καμία διακοπή για δεκαοκτώ μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. με άλλους φορείς σιδηροδρομικών εντός των γραμμών με τις οποίες εργάζονται τρέχει διαχείρισης των μηχανοδηγών τρένων και την παραπομπή τους επιστήσει την εμπειρία που αποκτήθηκε στο όχημα, που λαμβάνουν κατάρτιση και η γραμμή προσπαθεί να κατασκευάσει η εταιρεία, μεταξύ των οποίων μία φορά την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται εξετάσεις τους ήταν επιτυχής, και χρησιμοποιεί το εν λόγω έλξης ρυθμίζεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανήκει το όχημα. "

ΑΡΘΡΟ 15 - Το προσωρινό 3 του ίδιου κανονισμού, μαζί με τον τίτλο του, τροποποιήθηκε ως εξής.

"Οι ψυχοτεχνικοί έλεγχοι του εκπαιδευτή

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 3 - (1) TCDD σε TCDD Taşımacılık A.Ş. και ψυχοτεχνικές αξιολογήσεις μηχανικών αμαξοστοιχίας που εργάζονται ή εργάζονται σε σιδηροδρομικούς μεταφορείς · TCDD και TCDD Taşımacılık A.Ş. και άλλων σιδηροδρομικών φορέων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 16 - Το άρθρο 26 του ιδίου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

"ΑΡΘΡΟ 26 - (1) Ο παρών κανονισμός, που καταρτίζεται από κοινού από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και το Υπουργείο Υγείας, αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του (

ΑΡΘΡΟ 17 - Το άρθρο 27 του ιδίου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.

"ΑΡΘΡΟ 27 - (1) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτελούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

ΑΡΘΡΟ 18 - Το προσάρτημα-1 και το παράρτημα-2 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν όπως επισυνάπτεται.

ΑΡΘΡΟ 19 - Ο παρών κανονισμός, που καταρτίζεται από κοινού από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και το Υπουργείο Υγείας, αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 20 - Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εκτελούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΨΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Reklamlar

Παρόμοιες ειδήσεις στα τρένα

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει το spam. Μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.