Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης Cerrahpaşa θα προσλάβει 64 άτομα

Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης Cerrahpasa για πρόσληψη προσωπικού
Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης Cerrahpaşa θα προσλάβει 64 άτομα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 657 και με αριθμό 4, που επισυνάπτεται στο από 06.06.1978 Διάταγμα 7/15754, να προσληφθεί ως Συμβασιούχος Προσωπικό σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του άρθρου 28.06.2007 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου. 26566, που θα καλυφθούν από τα έσοδα του Ειδικού Προϋπολογισμού στις Μονάδες Cerrahpaşa του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης Σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του πρόσθετου άρθρου 2 στις Αρχές σχετικά με την Τροποποίηση των Αρχών σχετικά με την Απασχόληση Συμβεβλημένου Προσωπικού, θα προσληφθούν συμβασιούχοι για την θέσεις που αναφέρονται παρακάτω (εξαιρουμένου του προσωπικού των Φαρμακοποιών) με βάση τη σειρά βαθμολογίας ομάδας 2022 KPSS (B).

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1-Να έχουν τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657 του Ν. 48.

2-Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο με διάφορα νομοθετικά διατάγματα.

3- Μη λήψη συνταξιοδότησης ή σύνταξης γήρατος από κανένα Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

4-Δεν είμαι επί του παρόντος μέλος του προσωπικού του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης-Cerrahpaşa.

5- Να αποδέχεται τον όρο εργασίας τις ώρες (συμπεριλαμβανομένης της νύχτας) που θα καθορίσει η διεύθυνση της αρμόδιας μονάδας, με εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας που δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες για όλες τις θέσεις και να μην έχει κώλυμα για εργασία σε βάρδιες.

6- Προστέθηκε στην παράγραφο (β) του Παραρτήματος 1, με τίτλο Επαναπασχόληση, των "Αρχών σχετικά με την Απασχόληση Συμβεβλημένου Προσωπικού". «Σε περίπτωση που η σύμβαση του συμβεβλημένου προσωπικού λυθεί από τα ιδρύματα λόγω παραβίασης των αρχών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή η σύμβαση καταγγελθεί μονομερώς εντός της περιόδου της σύμβασης, ο δημόσιος φορέας δεν θα γίνει δεκτός πριν από ένα έτος περάσει από την ημερομηνία καταγγελίας.
και των οργανώσεών τους, δεν μπορούν να επαναπροσληφθούν σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού». να μην παραβαίνει τη διάταξη.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 (Α) 5917 του άρθρου 47 του νόμου αριθ. Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση πριν περάσει 5 (ένα) έτος από την ημερομηνία καταγγελίας.

8- Να αποφοιτήσει από ένα από τα καθορισμένα επίπεδα εκπαίδευσης, να φέρει και να τεκμηριώσει τα απαιτούμενα προσόντα.

9- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τον αντίστοιχο τύπο βαθμολογίας ομάδας 2022 KPSS (B). Θα ληφθούν ως βάση το 2022 KPSS-P94 για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 2022 KPSS-P93 για τους Αποφοίτους Αναπληρωτών Τίτλων και το 2022 KPSS-P3 για τους Προπτυχιακούς Αποφοίτους.

10- Να κατοικείτε στην πλευρά της Κωνσταντινούπολης (Ανατολία) από την ημερομηνία ανακοίνωσης για όσους θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση Υποστήριξης Προσωπικού (Οδηγού) με Αίτηση DP-R 2 Αρ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα (μέχρι το τέλος των ωρών εργασίας).
Θα γίνει διαδικτυακά με τη δημιουργία εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας personnelbasvuru.iuc.edu.tr. Η αίτηση θα υποβληθεί με τον καθορισμό του κωδικού προσόντων που ζητείται για μία μόνο θέση. Εάν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, και οι δύο αιτήσεις θα θεωρηθούν άκυρες. Αιτήσεις υποψηφίων που προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές και θα ληφθούν μέτρα εναντίον τους σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αιτήσεις που γίνονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως δεν θα γίνονται δεκτές. Εάν καθυστερήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δεν συμπληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση, λείπουν ή είναι δυσανάγνωστα τα έγγραφα που ζητούνται να αναρτηθούν ή οι αιτήσεις των υποψηφίων των οποίων τα προσόντα δεν είναι κατάλληλα, η αίτηση δεν θα διεκπεραιωθεί.
δεν θα γίνει.

Günceleme: 23/03/2023 11:21

Παρόμοιες διαφημίσεις