Το Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs θα προσλάβει 500 άτομα

Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs
Πανεπιστήμιο Ondokuz Mayıs

Προκειμένου να απασχοληθούν στις μονάδες που υπάγονται στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ondokuz Mayıs, σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του 657ου άρθρου του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 4, και οι δαπάνες τους θα καλυφθούν από τον ειδικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τις «Αρχές για την Απασχόληση Συμβεβλημένου Προσωπικού», 2022 KPSS (B) βαθμολογία KPSSP3 για προπτυχιακούς πτυχιούχους (εξαιρουμένου προσωπικού Φαρμακοποιού), 2022 KPSS (B) βαθμολογία KPSSP93 για πτυχιούχους αναπληρωματικών πτυχίων, 2022 KPSS (B) βαθμολογία ομάδας KPSSP94 για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Το συμβασιούχο προσωπικό θα προσληφθεί στους παρακάτω τίτλους. Επιπλέον, δεν θα υπάρχει προφορική εξέταση.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 657/Α του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. 48.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. 53, να μην πάσχει από ψυχική ασθένεια που να τον εμποδίζει να ασκεί συνεχώς το καθήκον του.

3. Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, που απαλλάσσονται ή αναβάλλονται.

4. Να μην έχει προβλήματα υγείας που τον εμποδίζουν να κάνει το καθήκον του συνεχώς.

5. Να μην απολυθεί από το δημόσιο με διάταγμα.

6. Να αποφοιτήσει από το επίπεδο εκπαίδευσης αντίθετο με την προς προτίμηση θέση, να φέρει και να πιστοποιήσει τα απαιτούμενα προσόντα από την τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης.

7. Μη λήψη σύνταξης ή σύνταξης γήρατος από κανένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης.

8. Η παράγραφος (Β) του άρθρου 657 του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων υπ’ αριθμ. 4 ορίζει ότι «Σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεών τους από τους φορείς τους λόγω παραβίασης των αρχών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή εάν λύσουν μονομερώς τη σύμβαση εντός της διάρκειας της σύμβασης, εκτός από τις εξαιρέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου, δεν ανανεώνουν τη σύμβαση από την ημερομηνία καταγγελίας. Δεν μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού των φορέων, εκτός εάν έχει παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της σύμβαση." να έχει προσόντα σύμφωνα με τη διάταξη.

9. Να μην εργάζεστε σε επικίνδυνο/χαμηλό επικίνδυνο και πολύ επικίνδυνο χώρο εργασίας που ορίζεται στον περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Νόμο Νο. 6331 και τη σχετική νομοθεσία σύμφωνα με τη μονάδα που θα απασχοληθεί.

10. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε όλα τα νοσοκομεία του πανεπιστημίου μας (λόγω της ανάγκης παροχής 7/24 αδιάλειπτης εξυπηρέτησης, κυρίως των μονάδων επειγόντων περιστατικών, χειρουργείου, εντατικής θεραπείας, ραδιενεργών και ραδιοϊοντιστικών μονάδων των νοσοκομείων) με βάρδια- ύφος σχέδιο εργασίας ή εργασία σε νυχτερινή βάρδια Μη ύπαρξη αναπηρίας από άποψη κοινωνικής ή οικογενειακής κατάστασης.

11. Να είναι θετικός ως αποτέλεσμα της αρχειακής έρευνας που θα διεξαχθεί στους υποψηφίους που δικαιούνται να συνάψουν σύμβαση σύμφωνα με τον «Νόμο περί Έρευνας Ασφαλείας και Αρχειονομικής Έρευνας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17.04.2021 και με αριθμό 31457. (Θα γίνει μετά τον καθορισμό των βασικών και αναπληρωματικών υποψηφίων.)

12. Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις για θέσεις Αξιωματικού Προστασίας και Ασφάλειας·*

α. Να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5188 του Νόμου για τις Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλειας Αρ. 10,

β. Να μην πάσχει από ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να ασκήσει το καθήκον του προστασίας και ασφάλειας σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους,

γ. Να μην εμποδίζεται η εργασία σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους σε βάρδιες σε 7/24 βάση,

δ. Να μην είναι μικρότερο από 170 cm στους άνδρες και 160 cm στις γυναίκες,

ΡΕ. Η διαφορά μεταξύ των δύο τελευταίων ψηφίων του ύψους σε εκατοστά και του βάρους δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 και όχι μικρότερη από 15. (Για παράδειγμα, το βάρος ενός άνδρα υποψηφίου που έχει ύψος 170 cm δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 70+10=80 και όχι μικρότερο από 70-15=55.) (Για παράδειγμα, το βάρος μιας γυναίκας που είναι 160 Το ύψος πρέπει να είναι 60+10=70. Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 60-15=45.)

13. Υποχρεωτική η ύπαρξη βαθμολογίας διπλώματος στο δίπλωμα ή στα έγγραφα προσωρινής αποφοίτησης (εγκεκριμένο αντίγραφο ως πρωτότυπο ή με κωδικό QR εκτύπωση και μεταγραφή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τον τίτλο του φαρμακοποιού. Διαφορετικά, η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη. Δεν απαιτείται απαίτηση βαθμολογίας ΚΨΣ από τους υποψηφίους που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις Αρχές Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων προσωπικού, η κατάταξη θα γίνεται ξεκινώντας από αυτόν με τον υψηλότερο βαθμό αποφοίτησης για τη θέση αυτή. Εάν ο βαθμός αποφοίτησης είναι ίσος, θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν με την προηγούμενη ημερομηνία αποφοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν είναι το ίδιο, προτεραιότητα θα έχει ο υποψήφιος με την πρώτη ημερομηνία γέννησης.

14. Απαίτηση ηλικίας ζητείται για υποψήφιους που δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος (τριάντα πέντε) έως τις 05/2023/35 από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. (Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν γεννηθεί 30/05/1988 και μετά.)

15. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν σε θέση Αξιωματικού Προστασίας και Ασφάλειας θα απαιτείται να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο (τριάντα) έτος της ηλικίας τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 05/2023/30. (Μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν γεννηθεί 30/05/1993 και μετά.)

ΤΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Οι αιτήσεις θα λαμβάνονται μέσω της πύλης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της υπηρεσίας «Ondokuz Mayıs University - Career Gateway Public Recruitment» ή «Career Gateway» μέσω της ιστοσελίδας alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​μεταξύ 16/05/2023-30 /05/2023.
2. Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως δεν θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις που γίνονται ταχυδρομικώς ή με άλλα μέσα δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία από τις προκηρυχθείσες θέσεις. Αιτήσεις υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις θα θεωρούνται άκυρες.

4. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολογία KPSS, το πτυχίο, το ποινικό μητρώο, τη στρατιωτική θητεία και την ταυτότητα των υποψηφίων θα ληφθούν μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών των σχετικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αυτά τα έγγραφα δεν θα ζητηθούν από τους υποψηφίους στο στάδιο της αίτησης . Εάν υπάρχει λάθος στα εν λόγω στοιχεία των υποψηφίων, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις/διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς πριν υποβάλουν αίτηση.

5. Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τους αρχικούς νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

6. Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις Αξιωματικού Προστασίας και Ασφάλειας. Παρακαλούμε υποβάλετε τα ιδιωτικά σας δελτία ταυτότητας φύλακα ασφαλείας και το τρέχον έγγραφο με ημερομηνία που θα λάβουν από επίσημο ίδρυμα υγείας που δείχνει την κατάσταση ύψους/βάρους που καθορίζεται στο άρθρο 12 (ç) και (δ) του άρθρου XNUMX της ενότητας Γενικών Προϋποθέσεων σε pdf ή jpg στο σχετικό πεδίο στην ενότητα έγγραφα στην καρτέλα "Άλλα έγγραφα". μορφή πρέπει να μεταφορτωθεί. (Η μέτρηση ύψους και βάρους των βασικών και αναπληρωματικών υποψηφίων που δικαιούνται να τοποθετηθούν στη θέση Υπεύθυνου Προστασίας και Ασφάλειας θα γίνει ξεχωριστά από το ίδρυμά μας.)

7. Οι υποψήφιοι των οποίων τα στοιχεία αποφοίτησης δεν έρχονται αυτόματα, θα πρέπει να εισάγουν χειροκίνητα τα ενημερωμένα στοιχεία της αίτησης και να ανεβάσουν το εγκεκριμένο δείγμα διπλώματος ή έγγραφα αποφοίτησης σε μορφή pdf μέσω Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

8. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή της Τουρκίας και έχουν ισοτιμία ως προς το εκπαιδευτικό καθεστώς που ζητείται στην παρούσα προκήρυξη, πρέπει να ανεβάσουν το σχετικό έγγραφο στο πεδίο «Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας» στο στάδιο «Τα Άλλα Έγγραφά σας» κατά την αίτησή τους στο Πύλη καριέρας.

9. Οποιαδήποτε αίτηση δεν εμφανίζει "Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία..." στην πλατφόρμα Career Gate-Public Recruitment Platform δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

10. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης χωρίς σφάλματα, πλήρη και σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και να ανεβάζουν τα ζητούμενα έγγραφα στο σύστημα κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα θέματα δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα. Οι υποψήφιοι ευθύνονται για ανακρίβειες και ελλείποντα έγγραφα στα έγγραφα που έχουν ανεβάσει.

11. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά τους.

Günceleme: 16/05/2023 10:09

Παρόμοιες διαφημίσεις