Υπουργείο Περιβάλλοντος για πρόσληψη 6 Συμβασιούχων Προσωπικού

Υπουργείο Περιβάλλοντος
Υπουργείο Περιβάλλοντος

Συμβασιούχου Προσωπικού, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με την από 657/4/06 Υπουργική Απόφαση και με αριθμό 06/1978, σύμφωνα με την παράγραφο (Β) του άρθρου 7 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου υπ’ αριθμ. 15754 επί Κλιματικής Αλλαγής. Προεδρείο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, με έδρα την Άγκυρα Για συνολικά (2) θέσεις Προσωπικού Υποστήριξης (Καθαριότητας), των οποίων τα προσόντα αναφέρονται παρακάτω, που θα απασχοληθούν με βάση το KPSS (Β ) βαθμολογία ομαδικής βαθμολογίας, χωρίς γραπτή ή/και προφορική εξέταση σύμφωνα με το εδάφιο (β) του πρώτου εδαφίου του πρόσθετου άρθρου 6 των Αρχών σχετικά με την απασχόληση συμβασιούχου προσωπικού.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1) Να πληρούν τους γενικούς όρους που ορίζονται στο άρθρο 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 48,

  • α) Όντας πολίτης της Δημοκρατίας της Τουρκίας,
  • β) Να είναι άνω των 18 ετών κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
  • γ) Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα,
  • ç) Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, εκβιασμός, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία απόδοσης ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,
  • δ) Όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία για άνδρες υποψηφίους. να μην έχει στρατιωτική θητεία, να μην έχει στρατιωτική ηλικία ή να έχει εκπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας ή να αναβληθεί ή να μετατεθεί στην εφεδρική τάξη,
  • ε) Να μην πάσχει από ψυχική ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να ασκεί συνεχώς το καθήκον του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. 53,

2) Να μην έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,

3) Να είναι μεταξύ των υποψηφίων όσο ο αριθμός των συμβασιούχων που θα ληφθούν ως αποτέλεσμα της κατάταξης των αιτούντων ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμολογία τουλάχιστον 2022 ή μεγαλύτερη από τον τύπο βαθμολογίας KPSSP94 για το Ομάδα ΚΨΣ (Β) Εξετάσεων Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού που διεξήγαγε η ΟΣΥΜ το 60,

4) Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή σύνταξη γήρατος από κανένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης,

5) Να μην έχει προβλήματα υγείας ή παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να τον εμποδίσουν να εκτελεί το καθήκον του συνεχώς,

6) Όντας θετικός ως αποτέλεσμα της Έρευνας Ασφαλείας ή/και της Αρχειακής Έρευνας,

7) Δεν εργάζεται σε συμβατική βάση στον τίτλο της θέσης για την οποία θα υποβάλει αίτηση σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς,

8) Σύμφωνα με τα εδάφια (α), (β) και (γ) του τέταρτου εδαφίου του Παραρτήματος-1 των Αρχών Περί Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού, δεν υφίσταται κώλυμα στην αίτηση των υποψηφίων που λύουν μονομερώς τη σύμβασή τους.

9) Η παράγραφος (Β) του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αριθ. «Όσοι απασχολούνται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να προσληφθούν σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού των φορέων, εκτός αν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία καταγγελίας, σε περίπτωση που οι συμβάσεις τους λυθούν από τους φορείς τους λόγω ενεργειών αντίθετων προς τις αρχές της υπηρεσίας. σύμβασης ή εάν λύσουν τη σύμβαση μονομερώς κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εξαιρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου.» να συμμορφωθεί με την

10) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις θέσεις με τον παραπάνω αριθμό προκήρυξης και αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί δεόντως ή/και έγκαιρα θα θεωρούνται άκυρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1) Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 13/03/2023 στη διεύθυνση Climate Change Presidency Career Gate-Public Recruitment and Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) μέσω e-Government και θα λήξουν στις 24/03/2023 στις 23.59 :XNUMX. Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως, με courier ή ταχυδρομείο δεν θα γίνονται δεκτές.

2) Δεδομένου ότι η βαθμολογία KPSS των υποψηφίων, η εκπαίδευση, το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν, η στρατιωτική θητεία, το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ταυτότητας θα ληφθούν μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών των σχετικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αυτά τα έγγραφα δεν θα ζητηθούν από τους υποψηφίους στο το στάδιο της αίτησης. Εάν υπάρχει λάθος στα εν λόγω στοιχεία των υποψηφίων, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενημερώσεις/διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς πριν υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν έρχονται αυτόματα τα στοιχεία αποφοίτησης θα πρέπει να ανεβάσουν τα δικαιολογητικά αποφοίτησής τους σε μορφή pdf ή jpeg κατά την αίτησή τους. .

3) Οι υποψήφιοι των οποίων η σύμβαση λύεται από τα ιδρύματά τους ή η σύμβαση λύεται μονομερώς ενόσω εργάζονται σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού (4/Β) σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι έχουν συμπληρώσει την περίοδο αναμονής ενός έτους, πρέπει να υποβάλουν εγκεκριμένο έγγραφο υπηρεσίας που λαμβάνεται από τα πρώην ιδρύματά τους, σε pdf ή Πρέπει να μεταφορτωθούν σε μορφή jpeg.

4) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη «Οι αιτήσεις μου» μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Οποιαδήποτε εφαρμογή δεν εμφανίζει την ένδειξη "Εφαρμογή ελήφθη" στην οθόνη Οι εφαρμογές μου δεν θα αξιολογηθεί.

5) Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη διαδικασία αίτησης χωρίς σφάλματα, να είναι πλήρης και σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και να ανεβάζουν τα ζητούμενα έγγραφα στο σύστημα στο στάδιο της αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα θέματα δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα.

6) Εάν διαπιστωθεί ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και στη σχετική νομοθεσία, οι αιτήσεις τους δεν θα αξιολογηθούν. Επιπλέον, οι συμβάσεις όσων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης θα καταγγελθούν χωρίς αποζημίωση και ειδοποίηση.

Günceleme: 11/03/2023 12:36

Παρόμοιες διαφημίσεις