Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την πρόσληψη 27 συνεχών εργαζομένων

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Κέντρο Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Προεδρία Περιοχής Καππαδοκίας εντός των ορίων της Περιοχής Καππαδοκίας, σύμφωνα με το πρόσθετο άρθρο 375 του Ν. Ν. 28, να απασχοληθεί στα πλαίσια της εργατικής νομοθεσίας, στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού Προσωπικού της Προεδρίας της Περιοχής Καππαδοκίας (27), οι κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού προβλέπονται στις 8 του προαναφερθέντος Κανονισμού Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 7 του άρθρου, χωρίς να ζητείται βαθμολογία ΚΨΣ. (1) Νομικός Σύμβουλος, (1) Δικηγόρος, (2) Εσωτερικός Ελεγκτής, (1) Μηχανικός, βάσει της βασικής βαθμολογίας KPSS σύμφωνα με την 8η παράγραφο του 6ου άρθρου του προαναφερθέντος Κανονισμού. (1) Δικηγόρος, (2) Μηχανικός, (3) Αρχιτέκτων, (1) Πολεοδόμος, (3) Ειδικός Διοικητικός, (5) Αξιωματικός, (1) Τεχνικός, (2) Προσωπικό Υποστήριξης, (4) Προστασία και Ασφάλεια Θα γίνει πρόσληψη προσωπικού.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να έχει τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζονται στα εδάφια του πρώτου εδαφίου του άρθρου 657 του Υπαλληλικού Νόμου υπ’ αριθμ. 48, πλην του εδαφίου (1) του εδαφίου, και να έχει αποφοιτήσει από τα τμήματα. που καθορίζονται στους ειδικούς όρους κατά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,

2. Σε περίπτωση αποφοίτησης από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα ή προσωρινό πιστοποιητικό αποφοίτησης, η ισοτιμία του οποίου έχει εγκριθεί από το YÖK,

3. Για αυτά που λαμβάνονται με βάση τη βασική βαθμολογία KPSS. Υπάρχει απαίτηση βαθμολογίας ομάδας KPSS (B) στις Εξετάσεις Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Μέτρησης, Επιλογής και Τοποθέτησης (ÖSYM) το 2022. Για να αποκτήσετε ελάχιστους βαθμούς από το KPSSP3, για τίτλους που απαιτούν προπτυχιακό τίτλο, KPSSP93 για τίτλους που απαιτούν πτυχίο και KPSSP94 για τίτλους που απαιτούν δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

4. Όλοι οι τίτλοι (εκτός του Εσωτερικού Ελεγκτή) πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις θα παραληφθούν ψηφιακά μεταξύ 24/03/2023-07/04/2023. Οι υποψήφιοι που θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα υποβάλουν αίτηση μέσω του Career Gateway, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

Αιτήσεις υποψηφίων που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν κάποια από τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
.
Δεδομένου ότι η εισαγωγική εξέταση θα διεξαχθεί με τη μορφή προφορικής εξέτασης. Η βαθμολογία KPSS είναι η υψηλότερη βαθμολογία από τον υποψήφιο που υποβάλλει αίτηση για τη θέση της οποίας ζητείται η βαθμολογία KPSS, ξεχωριστά για κάθε τίτλο θέσης που θα προσληφθεί.

Ξεκινώντας από τον υψηλότερο υποψήφιο, θα κληθούν στην εξέταση τετραπλάσιες (4) θέσεις από τις προκηρυχθείσες θέσεις. Ως αποτέλεσμα της κατάταξης που έγινε με βάση τη βασική βαθμολογία KPSS που καθορίζεται στην προκήρυξη των εξετάσεων, θα κληθούν και άλλοι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

Η λίστα των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία των εξετάσεών τους στην Πύλη Καριέρας. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εξέταση δεν θα ειδοποιηθούν ξεχωριστά.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Παρόμοιες διαφημίσεις