Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dicle για πρόσληψη 194 συμβασιούχων υγειονομικού προσωπικού

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dicle για πρόσληψη συμβασιούχου υγειονομικού προσωπικού
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Dicle για πρόσληψη 194 συμβασιούχων υγειονομικού προσωπικού

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Dicle: Σύμφωνα με τις Αρχές Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 657 και με αριθμό 4, να απασχολείται στο πανεπιστήμιό μας και να απασχολείται με πλήρη απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο (Β) του ο περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμος αριθ. θα προσληφθούν προσόντα.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 657-48.

2- Εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, ακόμη και αν έχουν λήξει οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, καταδικάζονται σε φυλάκιση 1 (ενός) έτους και άνω για έγκλημα εκ προθέσεως ή ακόμα και αν έχουν λάβει χάρη. αξίες που απορρέουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο. να μην καταδικαστεί

3- Να δώσει εξετάσεις 2022 KPSS (P3) για προπτυχιακούς, 2022 KPSS (P93) για πτυχιούχους αναπληρωτών και 2022 KPSS (P94) για αποφοίτους λυκείου.

4- Να μην λαμβάνουν σύνταξη ή σύνταξη γήρατος από κανένα Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης.

5- Υποψήφιοι. Το άρθρο 657/Β του νόμου 4 περί δημοσίων υπαλλήλων αναφέρει: «Σε περίπτωση που οι συμβάσεις των εργαζομένων καταγγελθούν από τους φορείς τους λόγω παραβίασης των αρχών της σύμβασης υπηρεσιών και λύσουν τη σύμβαση μονομερώς εντός της διάρκειας σύμβασης, εξαιρουμένων των εξαιρέσεων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός εάν έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία καταγγελίας, οι φορείς δεν μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού».

6- Για τους άνδρες υποψήφιους, να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία, να απαλλάσσονται ή να αναβάλλονται,

7- Οι συμβάσεις όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών που θα υπογραφεί με τους υποψηφίους θα λυθούν.

8- Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν απολυθεί από τα ιδρύματά τους στα πλαίσια του νομοθετικού διατάγματος ή των οποίων οι συμβάσεις έχουν λυθεί μονομερώς.

9- Απουσία κατάστασης που εμποδίζει τη βάρδια, εργασία σε βάρδιες.

10-Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν απολυθεί από το δημόσιο με διάφορα νομοθετικά διατάγματα.

11- Να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας που να τον εμποδίζει να εκτελεί το καθήκον του συνεχώς, με υγειονομικό δελτίο που λαμβάνεται από άρτιο υγειονομικό ίδρυμα. (Θα απαιτηθεί σε περίπτωση που πληροίτε τις προϋποθέσεις να διοριστείτε.)

12- Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα θεωρηθούν ως επαγγελματική εμπειρία.

13- Θα οριστούν οι υποψήφιοι που δικαιούνται να διοριστούν, όσοι η αρχειακή τους έρευνα είναι θετική.

14-Το Πανεπιστήμιο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να κάνει αλλαγές στη Δημοσιευμένη Ανακοίνωση.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1- Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από το σύστημα)

2- Προσθήκη του μπροστινού και του πίσω μέρους της ταυτότητας στο σύστημα

3- Προσθήκη Διπλώματος ή προσωρινού πιστοποιητικού αποφοίτησης στο επιθυμητό πεδίο στο σύστημα (η εκτύπωση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με γραμμωτό κώδικα θα γίνει δεκτή.)

4-Μετάγραφο για αποφοίτηση από το προπτυχιακό πρόγραμμα.

5- Εφόσον απαιτείται για τις καθορισμένες θέσεις, υποχρεούνται να ανεβάσουν το πιστοποιητικό εμπειρίας, εάν απαιτείται για τις καθορισμένες θέσεις, την ανάλυση υπηρεσίας barcode SGK (με ένδειξη του κωδικού επαγγέλματος) που θα λάβουν από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ έγγραφο εργασίας που αναφέρει ξεκάθαρα τον χρόνο εργασίας και τον τίτλο που θα λάβουν από το ίδρυμα.

6- Προσθήκη Πιστοποιητικών εάν απαιτείται στην ενότητα προσόντων του τίτλου που εφαρμόζεται.

7- Δελτίο Ταυτότητας Αξιωματικού Ιδιωτικής Ασφάλειας Υπεύθυνου Προστασίας και Ασφάλειας και πιστοποιητικό μέτρησης ύψους και βάρους από Υγειονομικό Ίδρυμα,

8- Προσθήκη Άδειας Οδήγησης Υποψηφίων Οδηγών.

9- Εφόσον απαιτείται στην ενότητα των προσόντων του τίτλου για τον οποίο ζητείται, η προσθήκη του Πιστοποιητικού Επαγγελματικού Προσόντων/Μεστερίας/Εργοδηγού.
Το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων του Πανεπιστημίου Dicle στην ηλεκτρονική διεύθυνση pbs.dicle.edu.tr θα συμπληρωθεί πλήρως και σωστά και η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά μαζί με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο pbs.dicle.edu.tr του Πανεπιστημίου μας εντός 10 (δέκα) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στο ΦΕΚ. (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 23.59.)

Αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερώνουν τις τρέχουσες αιτήσεις τους κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων και όλη η ευθύνη ανήκει στο άτομο. (ανέβασμα λανθασμένων/ελλιπών εγγράφων, υποβολή αίτησης με διαφορετικές βαθμολογίες κ.λπ.)

Günceleme: 24/03/2023 11:24

Παρόμοιες διαφημίσεις