Ο χειριστής CNC της TÜRASAŞ θα βρει εργάτες! Δημοσιεύτηκε Ανακοίνωση Εργασίας TÜRASAŞ

ΤΟΥΡΑΣΑΣ
TÜRASAŞ

Μόνιμοι εργαζόμενοι θα προσληφθούν μέσω του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης (İŞKUR) για να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που υπόκειται στον Εργατικό Νόμο αριθ.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εγκλήματα κατά της ασφάλειας του Κράτους, έστω και με χάρη, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής, εγκλήματα κατά της εθνικής άμυνας, εγκλήματα κατά του κρατικού μυστικού και κατασκοπείας, υπεξαίρεση, εκβιασμός, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνης, δόλια πτώχευση Να μην καταδικαστεί για νοθεία του διαγωνισμού, νοθεία της εκτέλεσης, ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από το έγκλημα ή λαθρεμπόριο,

2. Αιτήσεις απολυόμενων από την εργασία ή το επάγγελμά τους και όσων στερούνται δημόσια δικαιώματα σύμφωνα με τη σχετική πειθαρχική νομοθεσία των δημοσίων φορέων και οργανισμών δεν θα γίνονται δεκτές.

3. Δεν έχει λάβει σύνταξη γήρατος, γήρατος ή αναπηρίας από κανένα ίδρυμα κοινωνικής ασφάλισης,

4. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης.

5. Να μην σχετίζεται με στρατιωτική θητεία (να έχει κάνει, να έχει ανασταλεί ή να απαλλαγεί),

6. Στους τύπους υπηρεσιών/επαγγελμάτων που απαιτούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Sakarya, η οποία υπάγεται στη Γενική μας Διεύθυνση, οι προμήθειες θα γίνονται σε επίπεδο επαρχίας/επαρχίας. Στις αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη οι διευθύνσεις των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Εγγραφής Πληθυσμού βάσει Διευθύνσεων,

7. Να έχει το καθορισμένο επίπεδο εκπαίδευσης από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης,

8. Δεν θα διοριστούν υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού ως αποτέλεσμα της τοποθέτησης και όσοι έχουν κάνει ψευδείς, παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις και έχουν τοποθετηθεί στις προτιμήσεις τους. Ακόμα κι αν γίνει, η διαδικασία ανάθεσης θα ακυρωθεί. Οι υποψήφιοι που δεν προσκομίσουν εγκαίρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αν και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις των θέσεων στις οποίες τοποθετούνται, δεν θα διοριστούν,

9. Η δοκιμαστική περίοδος των εργαζομένων που θα προσληφθούν είναι 4 μήνες και η σύμβαση εργασίας όσων αποτυγχάνουν εντός της δοκιμαστικής περιόδου θα λυθεί χωρίς αποζημίωση, χωρίς αναμονή της προθεσμίας ειδοποίησης.

10. Οι υποψήφιοι θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί να εργάζονται τη νύχτα, να εργάζονται σε βάρδιες, να μην έχουν αλλεργική νόσο που τους εμποδίζει να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους και να κάνουν άλλες εργασίες που θα δώσει η διοίκηση σύμφωνα με τον τίτλο τους.

11. Απαιτείται η βεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας που να τον εμποδίζει να εκτελεί το καθήκον του συνεχώς και ότι μπορεί να εργαστεί στις θέσεις εργασίας που ορίζονται στην Τάξη Βαρέων και Επικίνδυνων Εργασιών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

1. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του Τουρκικού Οργανισμού Απασχόλησης (İŞKUR) μεταξύ 13/03/2023 και 17/03/2023.

2. Κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο για έναν χώρο εργασίας και ένα επάγγελμα από τη λίστα που δημοσιεύεται στον ιστότοπο İŞKUR.

3. Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν στους απαιτούμενους τύπους υπηρεσιών θα καθορίζονται με βαθμολογία ΚΨΣ και προφορική εξέταση, εφόσον είναι απόφοιτοι αναπληρωτών πτυχίων.

4. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα από τα ανακοινωθέντα αιτήματα εργατικού δυναμικού. Από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ορίζεται στις ανακοινωθείσες αιτήσεις εργατικού δυναμικού, οι υποψήφιοι πρέπει να αποφοιτήσουν από το καθορισμένο σχολικό τμήμα.

5. Η προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Sakarya.

6. Οι εργαζόμενοι που θα εργαστούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση της TÜRASAŞ θα υπόκεινται στον Εργατικό Νόμο αρ. 4857. Η δοκιμαστική περίοδος των εργαζομένων που θα προσληφθούν είναι 4 μήνες.

7. Θα ανακοινωθούν ανακοινώσεις στο turasas.gov.tr ​​και δεν θα γίνει γραπτή ειδοποίηση προς τους υποψηφίους.

8. Θα διενεργηθεί έρευνα αρχείου σε όσους δικαιούνται να διοριστούν, σύμφωνα με τον με αριθμό 7315 «Νόμο περί Έρευνας Ασφαλείας και Αρχειακής Έρευνας».

9. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους υποψηφίους που δικαιούνται να διοριστούν, ο τόπος παράδοσης των δικαιολογητικών και άλλα θέματα σχετικά με τις ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στο turasas.gov.tr/.

Günceleme: 14/03/2023 10:14

Παρόμοιες διαφημίσεις