Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Φορέας Διαφήμισης Τύπου Επίσημη Ανακοίνωση και Κανονισμός Διαφήμισης

πρακτορείο ανακοινώσεων τύπου
πρακτορείο ανακοινώσεων τύπου

Νόμος έγινε ο Κανονισμός για την Επίσημη Ανακοίνωση και Διαφήμιση του Πρακτορείου Ανακοινώσεων Τύπου, που εκδίδει το ΦΕΚ με ημερομηνία 01 Φεβρουαρίου 2023 και με αριθμό 32091. Σύμφωνα με το νόμο που θα τεθεί σε ισχύ την 01.04.2023, οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι θα μπορούν να παράγουν έσοδα από διαφημίσεις και διαφημίσεις από το Διαφημιστικό Πρακτορείο Τύπου αφού πληρούν τον μηνιαίο μέσο όρο επισκεψιμότητας που καθορίζεται από τις επαρχίες, την απασχόληση προσωπικού και τις συνθήκες χρόνου αναμονής.

Οι κανονισμοί που τίθενται σε ισχύ είναι οι εξής:

  1. Κανονισμός για την Τροποποίηση του Κανονισμού για την Πύλη Ανακοινώσεων του Διαφημιστικού Οργανισμού Τύπου
  2. Κανονισμός Τροποποίησης του Κανονισμού περί Διαφημιστικού Ιδρύματος Τύπου
  3. Επίσημος Κανονισμός Ανακοίνωσης και Διαφήμισης
  4. Κανονισμός για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λήψης και Διανομής Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

Κανονισμός για την Τροποποίηση του Κανονισμού για την Πύλη Ανακοινώσεων του Διαφημιστικού Οργανισμού Τύπου

ΑΡΘΡΟ 1- 12 / 12 / 2020 Ανακοίνωση Διαφημιστικού Πρακτορείου Τύπου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία και αριθμ. 31332 πύλη Η φράση «σε εφημερίδες» στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του Κανονισμού έχει αλλάξει σε «εφημερίδες και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου».
ΑΡΘΡΟ 2- Στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο του ίδιου κανονισμού, «2 ου" έχει αλλάξει σε "2, 45/A".
ΑΡΘΡΟ 3- Ο τίτλος του άρθρου 5 του ίδιου Κανονισμού τροποποιήθηκε ως «Υποχρέωση δημοσίευσης σε εφημερίδες και ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου» και το πρώτο εδάφιο τροποποιήθηκε ως εξής.
«(1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Προεδρικού Διατάγματος, των κανονισμών και της λοιπής νομοθεσίας, οι επίσημες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε εφημερίδες και ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου σύμφωνα με τον Νόμο αριθ. στην πύλη δημοσιεύεται επίσης».
ΑΡΘΡΟ 4- Ο ίδιος κανονισμός 6 ου Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«(1) Ανακοίνωση σύμφωνα με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη στην πύλη επίσημες ανακοινώσεις που απαιτείται να δημοσιευτούν, ανακοινώσεις της πύλης Επιπλέον, μπορεί να δημοσιευθεί μέσω της Αρχής σε εφημερίδα ή ειδησεογραφικό δικτυακό τόπο που έχει δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών, σύμφωνα με το τιμολόγιο που καθορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της τρίτης παραγράφου. Οι διαδικασίες και οι αρχές για τη δημοσίευση των ανακοινώσεων αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»
ΑΡΘΡΟ 5- Ο ίδιος κανονισμός 7 ου Η φράση «Ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των εφημερίδων» στην πρώτη παράγραφο του άρθρου έχει αλλάξει σε «Ανακοίνωση».
ΑΡΘΡΟ 6- 7 του ίδιου κανονισμού ου Το παρακάτω άρθρο προστέθηκε για να έρθει μετά το άρθρο.
"Προσέχω στην πύλη επίσημες ανακοινώσεις να δημοσιεύονται δωρεάν
ΑΡΘΡΟ 7/Α- (1) Σύμφωνα με το νόμο, το προεδρικό διάταγμα και τους κανονισμούς, οι ανακοινώσεις των οργάνων και οργανισμών που υπάγονται στην Προεδρία, υπουργεία, συνδεδεμένες, συναφείς ή συναφείς φορείς και οργανισμούς και άλλα ιδρύματα και οργανώσεις, που είναι υποχρεωτικές δημοσιεύονται στον δικό τους ιστότοπο, ανακοινώνονται επίσης. στην πύλη η δημοσίευση είναι υποχρεωτική. Διαφήμιση αυτών των διαφημίσεων στην πύλη Δεν χρεώνεται τέλος για τη δημοσίευσή του.
(2) Επίσημες ανακοινώσεις, ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2004 του εκτελεστικού και πτωχευτικού νόμου αριθ. 114 στην πύλη Δημοσιεύεται δωρεάν».
ΑΡΘΡΟ 7- Μετά τη φράση «τρίτοι» στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του ίδιου Κανονισμού, προστέθηκε στο ίδιο άρθρο η φράση «δεν μπορεί να αντιγραφεί, να δημοσιευτεί, να δημοσιευθεί» και η επόμενη παράγραφος.
«(2) Η υπαγωγή αυτών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο σε εμπορικές δραστηριότητες υπόκειται στην άδεια της Αρχής.»
ΑΡΘΡΟ 8- 11 του ίδιου κανονισμού τροποποιείται ως εξής.
«ΑΡΘΡΟ 11- (1) Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διάταξη στον παρόντα κανονισμό. Ο Νόμος αριθ. 195, το Επίσημο Τιμολόγιο Διαφήμισης για το οικείο έτος, ο Κανονισμός του Διαφημιστικού Ιδρύματος Τύπου, ο Κανονισμός Επίσημης Ανακοίνωσης και Διαφήμισης, ο Κανονισμός Αγοράς και Διανομής Επίσημων Διαφημίσεων και Διαφημίσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον, οι αποφάσεις της Γ.Σ. του Ιδρύματος και ισχύουν άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9- του παρόντος κανονισμού 1 / 4 / 2023 τίθεται σε ισχύ την.
ΑΡΘΡΟ 10- Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Διαφήμισης Τύπου.

Κανονισμός Τροποποίησης του Κανονισμού περί Διαφημιστικού Ιδρύματος Τύπου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1- 12 / 12 / 1997 Το δεύτερο μέρος και το άρθρο 23198 του Κανονισμού του Ιδρύματος Διαφήμισης Τύπου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 113 και με αριθμό XNUMX καταργήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 2- του παρόντος κανονισμού 1 / 4 / 2023 τίθεται σε ισχύ την.
ΑΡΘΡΟ 3- Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Διαφήμισης Τύπου.

Επίσημος Κανονισμός Ανακοίνωσης και Διαφήμισης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προκαταρκτικές διατάξεις

σκοπός

ΑΡΘΡΟ 1- (1) Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι να καθορίσει τα προσόντα και τα καθήκοντα των περιοδικών στα οποία θα δημοσιεύονται επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις και να εξασφαλίσει τη διανομή τους χωρίς καμία διαφορά απόψεων και νομολογίας.

έκταση

ΑΡΘΡΟ 2- (1) Ο παρών κανονισμός καλύπτει το πεδίο εφαρμογής, τη διανομή, τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων, το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του διαμεσολαβητή, τα προσόντα και τα καθήκοντα των περιοδικών που θα δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις και τις διατάξεις για τις διαδικασίες και τις αρχές ελέγχου.

(2) Εκτός από τις εκδόσεις ειδησεογραφικών και φωτογραφικών πρακτορείων, η βιομηχανική ψηφιακή μηχανήματα Εκτός από χαρτικά, γραφείου, επιτραπέζιους ή φορητές μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης, εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντιγραφικά και φωτοτυπικά μηχανήματα, που δημοσιεύονται ή αναπαράγονται σε περιγραφές όπως εγκυκλοπαίδειες, δελτία και παρωχημένες εκδόσεις και επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις, ανεξάρτητα από τον ορισμό, την ποιότητα και την ποσότητα τους. το δικαίωμα δημοσίευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν ισχύουν για οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο που δεν έχει τη δυνατότητα διαδικτυακού ειδησεογραφικού ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων ειδησεογραφικών και φωτογραφικών πρακτορείων.

(3) Διοικήσεις που υπάγονται στην κεντρική κυβέρνηση, τοπικές διοικήσεις, ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης, κρατικές οικονομικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με δημόσια νομική προσωπικότητα και θυγατρικές των οποίων περισσότερο από το ήμισυ του κεφαλαίου ανήκει σε αυτά τα ιδρύματα, εφημερίδες και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο που ανήκουν σε άλλα ιδρύματα που ιδρύθηκαν με νόμο ή με προεδρικό διάταγμα ή οι θυγατρικές τους δεν έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις και δεν γίνονται επίσημες ανακοινώσεις σε περιοδικά που εκδίδονται από επαγγελματικούς τύπους οργανώσεων ειδικά για τις εορτές του Ραμαζανιού και των Θυσιών και τις εθνικές εορτές.

(4) Οι διατάξεις του πρώτου μέρους του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε όσους έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων ή αγγελιών και σε όλα τα περιοδικά που έχουν ζητήσει δημοσίευση.

υποστήριξη

ΑΡΘΡΟ 3- (1) Ο παρών κανονισμός, 2 / 1 / 1961 Έχει συνταχθεί με βάση τα άρθρα 195, 34, 35, 36/Α, 45 και το προσωρινό 53 του νόμου περί Οργάνωσης Διαφημιστικού Ιδρύματος Τύπου με ημερομηνία και με αριθμό 9.

Ορισμοί

ΑΡΘΡΟ 4- (1) Στον παρόντα κανονισμό.

α) Κάρτα τύπου: 13 / 6 / 1952 Ως αποτέλεσμα των εργασιών που υπόκεινται στον Νόμο για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργαζομένων στο επάγγελμα του Τύπου υπ'αριθμ. ου Δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (ιδ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου,

β) Chief Dealer: Ιδρύθηκε για σκοπούς διανομής εφημερίδων, υπαλλήλων, οχημάτων και τεχνικών εξοπλισμός Ένας υπο-έμπορος, εάν υπάρχει, των αντιγράφων που λαμβάνονται από εφημερίδες, βάσει σύμβασης, με φυσικές συνθήκες ή από την εγκατάσταση που παραδίδει απευθείας σε αντιπροσώπους τελικού σημείου, εάν όχι,

γ) Περίοδος αναμονής: Οι περίοδοι που καθορίζονται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού προκειμένου τα περιοδικά να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων ή διαφημίσεων,

ç) Εφημερίδα: Εφημερίδες που έχουν ζητήσει τη δημοσίευση επίσημων αγγελιών ή έχουν δικαίωμα δημοσίευσης αυτών των αγγελιών, των οποίων η περίοδος δημοσίευσης κυμαίνεται από τουλάχιστον εβδομαδιαία έως το πολύ τρεις μήνες και περιλαμβάνονται στο πέμπτο μέρος του παρόντος κανονισμού,

δ) Άμεση επισκεψιμότητα: Η κίνηση που δημιουργείται με την πληκτρολόγηση του ονόματος τομέα του ιστότοπου ειδήσεων στο Διαδίκτυο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο χωρίς καμία ανακατεύθυνση,

ε) Τιμολόγιο: 4 / 1 / 1961 Τιμολόγιο που εκδόθηκε σύμφωνα με τον περί Φορολογικής Διαδικασίας Νόμο με ημερομηνία και 213,

στ) Διανοητικός εργαζόμενος: Άτομο που εργάζεται πνευματικά σε επιχειρηματικούς τομείς που σχετίζονται με τον τύπο και τις ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες,

ζ) Εφημερίδα: Διαδεδομένες, περιφερειακές ή τοπικές εφημερίδες που έχουν ζητήσει ή έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις,

ζ) Γενική Συνέλευση: Γενική Συνέλευση Ιδρύματος Διαφήμισης Τύπου,

η) Δείκτης: Ο αριθμός που καθορίζει τη μηνιαία ποσόστωση επίσημης διαφήμισης εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δημοσιεύουν επίσημες αγγελίες,

ι) Περιεχόμενο: Όλα τα οπτικά, ηχητικά ή γραπτά στοιχεία των περιοδικών,

θ) İLANBİS (Advertisement Information System): Το σύστημα στο οποίο λαμβάνονται ηλεκτρονικά οι επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις από τους διαφημιστές, η διανομή τους στα περιοδικά και οι διαδικασίες για τα προσόντα και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στα περιοδικά από τη Γ.Σ. ,

ι) Ανακοίνωση πύλη: Ο ιστότοπος στον οποίο προσφέρονται υπηρεσίες διαφημίσεων και δημοσίευσης διαφημίσεων, αποτελούμενος από το όνομα τομέα «ilan.gov.tr» που ανήκει στο Διαφημιστικό Πρακτορείο Τύπου και τους υποτομείς του,

ια) Υπογραφή: Μια χειρόγραφη ή ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή,

ιβ) Ιστότοπος ειδήσεων στο Διαδίκτυο: Ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο που βρίσκονται εντός των συνόρων της Τουρκίας, που έχουν δημιουργηθεί για την παρουσίαση ειδήσεων και σχολιασμού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, δημοσιεύουν το περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας διάφορα πολυμέσα, των οποίων τα προσόντα και τα καθήκοντα καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και σχετίζονται στη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων,

ιγ) Εργάσιμη ημέρα: 17 / 3 / 1981 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ.

ιδ) Κατηγορία: Οι προϋποθέσεις δημοσίευσης της επίσημης ανακοίνωσης και η ταξινόμηση που αποτελεί τη βάση για τη διανομή της,

o) πίνακας ελέγχου: Το συμβούλιο που έχει συσταθεί για να εποπτεύει εάν τα περιοδικά που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων εκπληρώνουν έγκαιρα και πλήρως τα καθήκοντα που επιβάλλονται στον παρόντα κανονισμό,

ö) Φορέας: Ίδρυμα Διαφήμισης Τύπου,

ιστ) Offset: Αντανάκλαση της επίσημης ανακοίνωσης από εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο ποσό που αντιστοιχεί στην ποσόστωση επίσημης ανακοίνωσης για περιόδους κατά τις οποίες παραβιάζονται οι όροι που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, σε άλλες εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης. στην ίδια θέση δημοσίευσης ή ποσόστωσης, ανάλογα με τους δείκτες τους,

ιη) Αναστολή του δικαιώματος δημοσίευσης επίσημης ανακοίνωσης: Εάν παραβιαστούν οι προϋποθέσεις που καθόρισε η Γενική Συνέλευση και διαπιστωθεί ότι η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, δεν γίνεται επίσημη ανακοίνωση μέχρι να αρθεί η παράβαση.

ιθ) Αριθμός προβολών σελίδας: Ο αριθμός που εκφράζει το σύνολο των προβολών σελίδας από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων,

ş) Έμπορος τελικού σημείου: Το σημείο πώλησης, γνωστό και ως αντιπωλήσεις στον τομέα των έντυπων μέσων, που προσφέρει στον αναγνώστη τα αντίτυπα των εφημερίδων που παραδίδονται από τον κύριο αντιπρόσωπο ή τον υπο-έμπορο με τρόπο που να μπορούν να αποκτήσουν εύκολα,

κ) Περιοδικά: Εφημερίδες, περιοδικά και ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου που υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με τον Ν. 5187 και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό,

κ) Υποδιανομέας: Ιδρύθηκε για σκοπούς διανομής εφημερίδων, υπαλλήλων, οχημάτων και τεχνικών εξοπλισμός Παράδοση των αντιτύπων της εφημερίδας που αποστέλλονται από τον επικεφαλής αντιπρόσωπο στους αντιπροσώπους τελικού σημείου, μεταφέροντας τις φυσικές συνθήκες στην εταιρεία. πόλη, νομό ή περιοχή στον επικεφαλής έμπορο συνδεδεμένη επιχείρηση,

ü) Μόνος επισκέπτης: Επισκέπτης που συνδέεται στον ιστότοπο ειδήσεων του Διαδικτύου από την ίδια IP και υπολογίζεται μόνο μία φορά,

v) Αποζημίωση: Το ποσό της επίσημης ανακοίνωσης που αντιστοιχεί στην ποσόστωση των επίσημων ανακοινώσεων για τις περιόδους που οι εφημερίδες ή οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι έχουν δικαίωμα δημοσίευσης αλλά στερήθηκαν τη δημοσίευσή τους, αφαιρείται από άλλες εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους που έχουν το δικαίωμα δημοσίευσης στην ίδια δημοσίευση ή τόπο ποσόστωσης, κατ' αναλογία με τις σχετικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, ώστε να αντικατοπτρίζεται στον ειδησεογραφικό ιστότοπο,

υ) Εκπρόσωπος νομικού προσώπου: Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της έκδοσης είναι νομικό πρόσωπο, το πραγματικό πρόσωπο που ορίζεται μεταξύ των διαχειριστών από το εξουσιοδοτημένο συμβούλιο αυτού του νομικού προσώπου σύμφωνα με τον Ν. 5187,

κ) Μόνο δημοσίευση διαφημίσεων: Περιοδικά έντυπα που έχουν ζητήσει να δημοσιεύουν μόνο επίσημες διαφημίσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του πέμπτου μέρους,

aa) Ευρέως διαδεδομένη εφημερίδα: Ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται από έναν και μόνο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό Τύπου με το ίδιο όνομα και διανέμεται και διατίθεται προς πώληση στο 70% τουλάχιστον της χώρας, σε τουλάχιστον μία επαρχία σε κάθε γεωγραφική περιοχή,

bb) Δικαίωμα δημοσίευσης: Να έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει επίσημες ανακοινώσεις ή διαφημίσεις,

cc) Ημέρα δημοσίευσης: Η ημερομηνία που αναγράφεται στις σελίδες και οι ετικέτες των εφημερίδων και η ώρα μεταξύ 00.00 και 23.59 για κάθε ημέρα στους ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου,

çç) Ιδιοκτήτης εκπομπής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζεται στη δήλωση που δόθηκε σύμφωνα με τον Ν. 5187,

dd) Είδος δημοσίευσης: Ποιοι από τους κοινούς, περιφερειακούς ή τοπικούς τύπους δημοσίευσης που καθορίζονται στη δήλωση που δίνεται σύμφωνα με το Ν. 5187, οι εφημερίδες και τα περιοδικά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής,

ee) Έκδοση και τόπος ποσόστωσης: Σύμφωνα με τη δήλωση που δόθηκε σύμφωνα με το Ν. 5187, ο τόπος δημοσίευσης στο άρθρο 31 για τις εφημερίδες. θέσεις ποσόστωσης που καθορίζονται στο άρθρο 53 για ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο,

ff) Τοπική εφημερίδα: Εφημερίδα που εκδίδεται καθημερινά ή τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, που διανέμεται και πωλείται με εκτύπωση σε έναν ενιαίο οικισμό,

gg) Διοικητικό Συμβούλιο: Διοικητικό Συμβούλιο Διαφημιστικού Γραφείου Τύπου,

έκφραση θα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαφημίσεις και διαφημίσεις

επίσημες ανακοινώσεις

ΑΡΘΡΟ 5- (1) Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

α) Ανακοινώσεις που είναι υποχρεωτική για δημοσίευση σύμφωνα με το νόμο, το προεδρικό διάταγμα, το καταστατικό ή τον κανονισμό,

β) Ανακοινώσεις που δεν εμπίπτουν στη φύση των διαφημίσεων διοικήσεων που εμπίπτουν στην εμβέλεια της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, των πανεπιστημίων, των επιμελητηρίων και των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, των συνδικάτων, των δικηγορικών συλλόγων, των κρατικών οικονομικών επιχειρήσεων, των οργανισμών των οποίων το κεφάλαιο ανήκει περισσότερο από το μισό. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις θυγατρικές τους,

επίσημες είναι μια διαφήμιση.

(2) Δεν θεωρούνται επίσημες ανακοινώσεις που είναι υποχρεωτικές να γίνονται από ιδιωτικούς συλλόγους στα πλαίσια του εδαφίου (α) του πρώτου εδαφίου.

επίσημες διαφημίσεις

ΑΡΘΡΟ 6- (1) Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε οπτική, ακουστική ή γραπτή μορφή σε περιοδικά με σκοπό την απόκτηση υλικού ή ηθικού οφέλους, όπως η απόκτηση δημοτικότητας για κάτι ή μια ιδέα ή για διαφημιστικούς σκοπούς, θεωρείται διαφήμιση.

(2) Επίσημες διαφημίσεις, 195 του Ν. 42 ου Πρόκειται για διαφημίσεις που δίνονται σε περιοδικά από τα τμήματα και τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, άλλα ιδρύματα που ιδρύονται με νόμο ή προεδρικό διάταγμα ή συνεργάτες τους.

(3) Οι επίσημες αγγελίες δημοσιεύονται μέσω του Φορέα σε περιοδικά που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών, κατά την κρίση των διαφημιστών.

(4) Ειδήσεις, εικόνες, βίντεο, κείμενα και παρόμοια που είναι διαφημίσεις ή διαφημίσεις. διστάζω Αναφέρεται ότι πρόκειται για διαφήμιση ή διαφήμιση χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο.

Καθήκον διαμεσολαβητή για επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις

ΑΡΘΡΟ 7- (1) Το Ίδρυμα διασφαλίζει ότι οι επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις, τα περιοδικά που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης και η ανακοίνωση του Ιδρύματος στην πύλη μεσολαβεί για τη δημοσίευσή του.

(2) Το ίδρυμα δέχεται ειδικές διαφημίσεις και διαφημίσεις. Η δημοσίευση, η δημοσίευση και η διαμεσολάβηση ειδικών διαφημίσεων και διαφημίσεων είναι δωρεάν εντός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 195 και των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων

ΑΡΘΡΟ 8- (1) Το Ίδρυμα ανακοινώνει τον κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονόματα των περιοδικών στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, στους δικούς του ιστότοπους.

(2) Πληροφορίες όπως η απόκτηση ή η διακοπή του δικαιώματος δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων, η ανάκτηση αυτού του δικαιώματος, ο τερματισμός του δικαιώματος δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων και η αλλαγή του ονόματος ή του ονόματος τομέα περιλαμβάνονται στη λίστα.

(3) Στη λίστα εμφανίζονται επίσης εφημερίδες και διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Επίσημη Ανακοίνωση και Δικαίωμα Δημοσίευσης Διαφήμισης

Δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων

ΑΡΘΡΟ 9- (1) Εφημερίδες και διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που εκπληρώνουν πλήρως και έγκαιρα τα προσόντα και τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που καθορίζονται σύμφωνα με τις κατηγορίες του παρόντος Κανονισμού δικαιούνται να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις.

Δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών

ΑΡΘΡΟ 10- (1) Τα περιοδικά που ζητούν μόνο τη δημοσίευση επίσημων διαφημίσεων αποκτούν αυτό το δικαίωμα εάν εκπληρώσουν πλήρως και έγκαιρα τα προσόντα και τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα περιοδικά υπόκεινται στις διατάξεις του πέμπτου μέρους ως προς το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών.

(2) Οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες ειδήσεων του Διαδικτύου που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις ή βρίσκονται σε περίοδο αναμονής για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα έχουν επίσης δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις. Το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, των οποίων το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες αγγελίες, λήγει επίσης.

(3) Οι επίσημες διαφημίσεις δίνονται στις εκδόσεις που εκδίδονται ειδικά για τις γιορτές του Ραμαζανιού και των Θυσιών από επαγγελματίες δημοσιογράφους και τις ανώτερες οργανώσεις τους, οι οποίες έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό δελτίων τύπου στην επαρχία στην οποία βρίσκονται.

Προϋποθέσεις απόκτησης του δικαιώματος δημοσίευσης

ΑΡΘΡΟ 11- (1) Για να αποκτήσουν τα περιοδικά το δικαίωμα δημοσίευσης.

α) Υπογραφή, επίσημη ανακοίνωση και αγγελία ή αίτηση δημοσίευσης μόνο αγγελιών, με σαφή αναφορά του τόπου δημοσίευσης ή της ποσόστωσης,

β) Κατόπιν αιτήματός τους, διαθέτουν τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και λοιπές προϋποθέσεις και προσόντα που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, αποδέχονται και εκπληρώνουν έγκαιρα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

γ) Συμπλήρωση των προθεσμιών αναμονής που τους καθορίζονται με την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου,

πρέπει.

Καθορισμός εγγράφων που θα αποσταλούν στο ίδρυμα

ΑΡΘΡΟ 12- (1) Η Γενική Διεύθυνση εξουσιοδοτείται να καθορίζει τα έγγραφα που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

Ειδοποιήσεις προς το Ίδρυμα

ΑΡΘΡΟ 13- (1) Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να αποστέλλονται στο Ίδρυμα μέσω του İLANBİS. Δεν μπορεί να είναι ψευδές ή παραπλανητικό, δεν παρέχει κατοχυρωμένα δικαιώματα στα δηλωθέντα θέματα και δεν αποτελεί τεκμήριο ακρίβειας ή πραγματικότητας σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχει.

Κεφάλαιο ΤΕΤΑΡΤΟ

Συναλλαγές χρόνου αναμονής

Χρόνος αναμονής

ΑΡΘΡΟ 14- (1) Τα περιοδικά υπόκεινται σε περιόδους αναμονής που καθορίζονται στα σχετικά μέρη του παρόντος κανονισμού προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων ή/και διαφημίσεων.

Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου αναμονής

ΑΡΘΡΟ 15- (1) Οι εφημερίδες ή οι ιστοσελίδες ειδήσεων του Διαδικτύου ζητούν έλεγχο το αργότερο εντός 3 μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε στον Οργανισμό το αίτημά τους για δημοσίευση επίσημης ανακοίνωσης. Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναμονής ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώνεται ότι, ως αποτέλεσμα του ελέγχου ή της εξέτασης που θα διενεργήσει η Γενική Διεύθυνση με την αίτηση, διαπιστώνεται ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη δημοσίευση ή τον τόπο ποσόστωσης.

Υποχρεώσεις κατά την περίοδο αναμονής

ΑΡΘΡΟ 16- (1) Εφημερίδα ή διαδικτυακός ειδησεογραφικός ιστότοπος που υπόκειται σε περίοδο αναμονής προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημης αγγελίας δεν μπορεί να δημοσιεύσει επίσημη αγγελία πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 195.

(2) Σύμφωνα με το διάστημα δημοσίευσης που ορίζεται στη δήλωση που δίνεται σύμφωνα με το Ν. 5187, οι εφημερίδες εντός της περιόδου αναμονής· Από την άλλη πλευρά, οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι στο Διαδίκτυο πρέπει να δημοσιεύονται με τρόπο που να πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και οι εφημερίδες και οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι πρέπει να διαθέτουν όλα τα άλλα απαιτούμενα προσόντα και να πληρούν τις ανατεθείσες εργασίες.

(3) Ωστόσο, η διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 113 σχετικά με τις εφημερίδες ή τους διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους εντός της περιόδου αναμονής εφαρμόζεται με βάση την ημερομηνία έναρξης της περιόδου αναμονής αντί του ημερολογιακού έτους.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενικά Προσόντα Εφημερίδων και Ιστοσελίδων ειδήσεων του Διαδικτύου που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

έκταση

ΑΡΘΡΟ 17- (1) Τα γενικά προσόντα που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για την έναρξη και τη συνέχιση του δικαιώματος δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα.

Απαιτήσεις ομάδας

ΑΡΘΡΟ 18- (1) Οι εφημερίδες και οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι στο Διαδίκτυο υποχρεούνται να προσλαμβάνουν γνωματικούς με τους αριθμούς και τα καθήκοντα που αναφέρονται στη δεύτερη και τρίτη ενότητα.

(2) Οι πνευματικοί εργαζόμενοι που θα εμφανίζονται στο προσωπικό.

α) Η σύναψη συμβάσεων εργασίας σε έγγραφη μορφή και πλήρης διάρκεια σύμφωνα με τον Ν. 5953,

β) Πλήρης και έγκαιρη καταβολή των αποδοχών τους σύμφωνα με τις συμβάσεις τους σε ολοήμερο και ολόκληρο μήνα,

γ) Κάνουν πράγματι τη δουλειά σε αντάλλαγμα για τα καθήκοντά τους που καθορίζονται στις συμβάσεις τους,

ç) Οι γνωστοποιήσεις του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ασφάλιστρα και οι φορολογικές υποχρεώσεις σχετικά με τους μισθούς τους γίνονται εντός της νόμιμης προθεσμίας και πλήρως,

δ) Να μην ασκούν εμπορική επιχείρηση που θα τους ωφελήσει και να μην ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από το επάγγελμα του δημοσιογράφου,

ε) Διαμένοντας στον τόπο έκδοσης ή ποσόστωσης της εφημερίδας ή του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων στον οποίο εργάζονται,

είναι υποχρεωτικό.

(3) Με εξαίρεση τον υπεύθυνο διευθυντή, άλλους πνευματικούς εργάτες, που διαμένουν εντός των εδαφικών ορίων της ίδιας επαρχίας και των γειτονικών επαρχιών, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση μεταξύ του τόπου δημοσίευσης ή της ποσόστωσης της εφημερίδας ή του ιστότοπου ειδήσεων στο Διαδίκτυο και του τόπου κατοικίας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπομπής ή ποσόστωσης Μπορούν να διαμένουν εκτός του τόπου διαμονής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Αρχή αποφασίζει εάν είναι δυνατή η εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον σκοπό και συνεχώς. Το πολύ δύο εργαζόμενοι της κοινής γνώμης στην 1η και 2η κατηγορία ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. 3., Για όσους ανήκουν στην 4η και 5η κατηγορία, η προϋπόθεση διαμονής στον τόπο ποσόστωσης δεν απαιτείται για ιδεολόγος. Για τον καθορισμό του τόπου κατοικίας λαμβάνεται ως βάση η πρώτη διεύθυνση κατοικίας στα αρχεία του Κεντρικού Συστήματος Διοίκησης Πληθυσμού (ΜΕΡΝΗΣ).

(4) Σε περίπτωση που η έγγραφη σύμβαση εργασίας των πνευματικών εργαζομένων που εργάζονται στο προσωπικό λυθεί από τον εργοδότη ή τον πνευματικό εργαζόμενο, η ημερομηνία καταγγελίας είναι 5953, 5 και 6 του Ν. 7. ου καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα.

Μπορούν να είναι στην ομάδα

ΑΡΘΡΟ 19- (1) Οι πνευματικοί εργαζόμενοι που μπορούν να συμπεριληφθούν στο προσωπικό πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α) Να αποφοιτούν από σχολές επικοινωνίας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή από τμήματα που σχετίζονται με την επικοινωνία άλλων σχολών ή να έχουν ισότιμο δίπλωμα αποδεκτό από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

β) Να έχει κάρτα τύπου ως πνευματικός εργάτης.

γ) Να έχει εργαστεί στα ΜΜΕ για τουλάχιστον 6 μήνες χωρίς διάλειμμα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποφοιτήσει από τα επικοινωνιακά τμήματα των επαγγελματικών σχολών και να πιστοποιεί την εργασία αυτή.

ç) Να έχει εργαστεί στα ΜΜΕ για συνολικά 5953 μήνες, τουλάχιστον 6 μήνες από τους οποίους είναι συνεχής, με την επιφύλαξη της κοινωνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας στα πλαίσια του Νόμου αριθ.

δ) Να έχει εργαστεί με την επιφύλαξη της κοινωνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 6 για τους πνευματικούς εργαζόμενους για συνολικά 15 μήνες, από τους οποίους τουλάχιστον 5953 μήνες είναι συνεχής, και να πιστοποιεί την εργασία αυτή.

ε) Να έχει εργαστεί σε ειδησεογραφικές υπηρεσίες οργάνων δημοσίων ΜΜΕ για συνολικά 6 μήνες, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 μήνες συνεχής, σύμφωνα με το καθεστώς δημοσίου δικαίου, και να πιστοποιεί την εργασία αυτή.

(2) Περιορίζεται σε όσους απασχολούνται ως συγγραφείς και ως εργάτης ιδεών. 22 / 5 / 2003 Οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πρώτη παράγραφο δεν αναζητούνται για όσους κρίνονται ανάπηροι σύμφωνα με τον εργατικό νόμο αριθ.

Δεν θα είναι στο ρόστερ.

ΑΡΘΡΟ 20- (1) Ο παραχωρησιούχος της εφημερίδας και του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων ή, εάν υπάρχει, ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5187. κολλέφτι εταίροι εταιρειών, ετερόρρυθμοι εταίροι κοινών ετερόρρυθμων εταιρειών, ετερόρρυθμοι εταίροι ετερόρρυθμων εταιρειών των οποίων το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές, μέτοχοι θυγατρικής εταιρείας εξοπλισμού, περιορισμένη εταίρους και διευθυντές εταιρειών που εκπροσωπούν την εταιρεία σε εταιρείες, εταίρους εξουσιοδοτημένους να εκπροσωπούν την εταιρεία σε ανώνυμες εταιρείες και μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτές· Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο πνευματικό επιτελείο των δικών τους ή άλλων εκδόσεων.

(2) Η μητέρα, ο πατέρας, η σύζυγος, τα φυσικά και τα θετά τέκνα του πραγματικού προσώπου που κατέχει τις εφημερίδες και τους δικτυακούς τόπους ειδήσεων που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και τα μέλη των οργάνων διαχείρισης ή ελέγχου των νομικών προσώπων, τα υιοθετημένα τους παιδιά, τους γονείς της συζύγου, το προσωπικό της σχετικής εφημερίδας και του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων.δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, η διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για άτομα που πληρούν την προϋπόθεση αποφοίτησης που ορίζεται στο εδάφιο α) του άρθρου 19 πρώτο εδάφιο και για συγγενείς που κατέχουν δελτίο τύπου ως πνευματικοί εργαζόμενοι.

Όσοι εργάζονται σε περισσότερα από ένα περιοδικά

ΑΡΘΡΟ 21- (1) Εάν ο πνευματικός εργαζόμενος δηλωθεί στο επιτελείο περισσότερων της μιας εφημερίδων και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων, θα γίνεται δεκτός στο προσωπικό μιας μόνο από αυτές. Ως βάση για αυτές τις συναλλαγές λαμβάνονται τα αρχεία, οι συμβάσεις και άλλα έγγραφα του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υποχρέωση ενημέρωσης προσωπικού

ΑΡΘΡΟ 22 – (1) Οι εφημερίδες και οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι υποχρεούνται να παραδίδουν στο Ίδρυμα τις πληροφορίες και τα έγγραφα σχετικά με την απασχόληση, την αλλαγή τίτλου, την απόλυση, τη φορολογία και τα ασφαλιστικά δεδουλευμένα των πνευματικών εργαζομένων στο προσωπικό τους, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών.

περιεχόμενο

ΑΡΘΡΟ 23- (1) Στο περιεχόμενο των εφημερίδων και των ιστοσελίδων ειδήσεων του Διαδικτύου σύμφωνα με τον αριθμό των κατηγοριών και δεικτών·

α) Να δημοσιεύει κάθε είδους κείμενα στα τουρκικά εκτός από ειδικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις,

β) Άλλα άρθρα, όπως ειδήσεις, στήλες, άρθρα, σχόλια, έρευνες, συνεντεύξεις και εικόνες, εικόνες, φωτογραφίες, για πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά, περιοδικά και αθλητικά θέματα που αφορούν τον τόπο δημοσίευσης ή ποσόστωσης και του περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρωτότυπα και ενημερωμένα, περιλαμβάνουν γραφικά, κινούμενα σχέδια και παρόμοια,

γ) Δεν επαναλαμβάνονται ενημερωμένες ροές ραδιοφωνικών τηλεοπτικών εκπομπών, εφημερεύοντα φαρμακεία, οικονομικά τραπέζια, χώροι διασκέδασης, καιρικές συνθήκες και παρόμοια, και περιεχόμενο όπως παζλ και αστρολογία,

ç) Το οπτικό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι σχετικό και ανάλογο με τα ειδησεογραφικά κείμενα και να διατάσσεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες πρακτικές στον Τύπο,

δ) Στους τίτλους, το περιεχόμενο των ειδήσεων δεν εκτρέπεται, παραπλανητικό και δεν δημιουργεί αντιφάσεις,

ε) Τα δύο τρίτα της επιφάνειας των εφημερίδων και των ημερήσιων ειδήσεων των ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο αποτελούνται από τα περιεχόμενα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (β)· Τουλάχιστον στο ένα έκτο του περιεχομένου τους, οι ειδήσεις που γίνονται από πνευματικούς εργάτες που εμφανίζονται στο προσωπικό τους και όσοι απασχολούν συγγραφείς θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις δικές τους στήλες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο φορές σε 7 ημέρες,

Είναι υποχρεωτική.

(2) Οι εφημερίδες και οι ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν περιεχόμενο σε άλλες γλώσσες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν μεταφραστεί στα τουρκικά.

(3) Είναι υποχρεωτικό οι εφημερίδες και οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις με πλήρη, ορθό και έγκαιρο τρόπο, καθώς και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διαβάζονται εύκολα.

Γεωγραφική χρήση

ΑΡΘΡΟ 24- (1) Στα περιεχόμενα των εφημερίδων και των ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο.

α) Προσδιορισμός του πνευματικού εργάτη στον οποίο ανήκει το περιεχόμενο που παράγεται από τα πρόσωπα που δηλώνονται στο προσωπικό,

β) Χρήση της προέλευσης των σχετικών ιδρυμάτων και οργανισμών σε δελτία τύπου, δηλώσεις και δελτία που συντάσσονται από δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους και τις θυγατρικές τους, άλλες τοπικές διοικήσεις, πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και παρόμοια,

γ) Αναφορά του σχετικού προσώπου ή ειδησεογραφικού πρακτορείου στις ειδήσεις που λαμβάνονται με την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή συνδρομών, ανάλογα με τη σύμβαση,

ç) Η χρήση της λέξης κέντρο ειδήσεων σε περιπτώσεις που συλλέγονται, συγκεντρώνονται και κοινοποιούνται πληροφορίες από πνευματικούς εργαζόμενους,

είναι υποχρεωτικό.

(2) Το περιεχόμενο μπορεί να μεταφερθεί μέσω Διαδικτύου, από περιοδικά ή μη, με την προϋπόθεση ότι το όνομα και άλλες απαραίτητες πληροφορίες προσδιορίζονται ως πηγή προέλευσης, που δεν υπερβαίνουν το 10% του αριθμού των ειδήσεων ή της επιφάνειας.

(3) Μπορεί να συμπεριληφθεί έως και το 30% κάθε νέας ή στήλης που μεταδίδεται απευθείας με οποιαδήποτε μέθοδο και μορφή. Οι μεταφορές που γίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν θεωρούνται πρωτότυπο περιεχόμενο.

(4) Στο περιεχόμενο που παρατίθεται, 5 / 12 / 1951 Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Πνευματικής και Καλλιτεχνικών Έργων με ημερομηνία και 5846, αναφέρεται ευκρινώς το όνομα της αναφερόμενης έκδοσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες.

Ομοιότητα στο περιεχόμενο

ΑΡΘΡΟ 25- (1) Παρόμοιο περιεχόμενο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε δύο ή περισσότερα περιοδικά στον ίδιο ή διαφορετικούς χώρους. Κατά τον προσδιορισμό της ομοιότητας, τα συμβατικά περιεχόμενα δεν λαμβάνονται υπόψη.

(2) Εάν δύο ή περισσότερα περιοδικά περιέχουν συνεχώς παρόμοιο περιεχόμενο, μόνο σε μία από τις εκδόσεις δίνεται επίσημη ανακοίνωση και διαφήμιση. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο ιδιοκτήτης της έκδοσης είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτό το άτομο επιλέγει τη δημοσίευση που θα ανακοινωθεί και θα διαφημιστεί. Εάν οι ιδιοκτήτες των περιοδικών είναι διαφορετικά άτομα, το δικαίωμα δημοσίευσης ανήκει στη δημοσίευση που αποδεικνύει ότι κατέχει το δικαίωμα χρήσης παρόμοιου περιεχομένου.

Αλλαγή ονομάτων εφημερίδων και domain name ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

ΑΡΘΡΟ 26- (1) Τα ονόματα των εφημερίδων και τα ονόματα τομέα των ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο δεν μπορούν να αποτελούνται από λέξεις ή συντομογραφίες που ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση με τη γενική ηθική κατανόηση και τη δημόσια τάξη.

(2) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου δεν μπορούν να ζητήσουν αλλαγή ονόματος τομέα εάν δοθεί απόφαση αποκλεισμού της πρόσβασης από τις αρμόδιες αρχές.

(3) Εάν οι εφημερίδες θέλουν να αλλάξουν τα ονόματά τους και τα ονόματα τομέα ειδήσεων του Διαδικτύου, αποστέλλουν τα αιτήματά τους συμπεριλαμβανομένων των νέων ονομάτων ή ονομάτων τομέα στην Αρχή σε υπογεγραμμένη μορφή.

(4) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο, ως αποτέλεσμα της εξέτασής του, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το όνομα ή το όνομα χώρου είναι σύμφωνο με το πρώτο εδάφιο, επιτρέπει την αλλαγή.

(5) Εφημερίδες και διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι δύνανται να χρησιμοποιούν τα νέα τους ονόματα ή ονόματα τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι ειδοποιούν τον Οργανισμό τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αλλαγή. Αυτές οι αλλαγές ανακοινώνονται στο κοινό σε ορατή περιοχή πριν γίνουν.

(6) Οι εφημερίδες και οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι υποχρεούνται να ανακοινώσουν και να πραγματοποιήσουν την αλλαγή αυτή το αργότερο εντός ενός μηνός, μετά την κοινοποίηση της απόφασης σχετικά με την άδεια αλλαγής. Διαφορετικά, συνεχίζει τη δημοσίευσή του με το ίδιο όνομα ή όνομα χώρου.

(7) Οι εφημερίδες και οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου δεν μπορούν να ζητήσουν αλλαγή ονόματος ή ονόματος τομέα περισσότερες από δύο φορές σε ένα ημερολογιακό έτος, εκτός από την αλλαγή των κατόχων δημοσιεύσεων.

Τιμολόγηση

ΑΡΘΡΟ 27- (1) Οι εφημερίδες και οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο για τις επίσημες διαφημίσεις που δημοσιεύουν, σύμφωνα με τις αρχές και τα μέτρα που ορίζονται στο Τιμολόγιο Τιμών Επίσημης Ανακοίνωσης και για όλα τα περιοδικά, σύμφωνα με την τιμή που υπολογίζεται επί των τιμολογίων που καθορίζονται από τους για ειδικές διαφημίσεις και διαφημίσεις, αφού αφαιρεθεί η προμήθεια του Οργανισμού.

(2) Η έκδοση τιμολογίου αντίθετου προς τα καθορισμένα τιμολόγια ή τις άλλες αρχές που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό ή η εφαρμογή κυρώσεων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους λόγω της μη έκδοσής του δεν αποκλείει ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 195 του Νόμου. Νο. 49.

λογιστικές συναλλαγές

ΑΡΘΡΟ 28- (1) Οι εφημερίδες και οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου θα πρέπει να ρυθμίζουν τη λογιστική τους σε βάση ισολογισμού.

υποχρέωση στο χώρο εργασίας

ΑΡΘΡΟ 29- (1) Οι εφημερίδες και οι ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο υποχρεούνται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε χώρο εργασίας αφιερωμένο στο επάγγελμα του δημοσιογράφου.

(2) Σε αυτόν τον χώρο εργασίας.

α) Διαθέτουν επιφάνεια εργασίας τουλάχιστον 5 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο, σε αναλογία με τους πνευματικούς εργαζόμενους που δηλώνονται στο προσωπικό,

β) Απαραίτητες τεχνικές τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουν οι πνευματικοί εργαζόμενοι για να ασκήσουν το δημοσιογραφικό τους επάγγελμα. τον εξοπλισμό σας να βρεθούν,

γ) Να μην ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή εμπορική επιχείρηση που είναι ασυμβίβαστη με το επάγγελμα της δημοσιογραφίας και να μην χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως κατοικία,

ç) Κρεμώντας την πινακίδα με το όνομα της εφημερίδας και του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων σε εμφανές σημείο,

πρέπει.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Διατάξεις για Εφημερίδες που σχετίζονται με Δημοσίευση Επίσημων Ανακοινώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πεδίο εφαρμογής και Κατηγορίες

έκταση

ΑΡΘΡΟ 30- (1) Οι εφημερίδες που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής ή που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος μαζί με τις διατάξεις του πρώτου μέρους.

Τοποθεσίες μετάδοσης

ΑΡΘΡΟ 31- (1) Οι τόποι έκδοσης των εφημερίδων είναι οι εξής:

a) 10 / 7 / 2004 Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Μητροπολιτικού Δήμου Νόμου αριθ. 5216/6 και με αριθμό 3 και σε επαρχίες που έχουν αποκτήσει ιδιότητα μητροπολιτικού δήμου ή/και μητροπολιτικά σύνορα δήμου έχουν επανακαθοριστεί σύμφωνα με τον νόμο περί ίδρυσης είκοσι επτά περιφερειών και τροποποίησης ορισμένων νόμων και διαταγμάτων·

1) Επαρχία Αδάνων Τσουκουρόβα, Καραϊσαλί, Σαριτσάμ, Σεϊχάν και Γιουρεγκίρ,

2) Επαρχία Άγκυρας Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, περιοχές Sincan και Yenimahalle,

3) Επαρχία Αττάλειας Aksu, Döşemealti, Kepez, KEPEZ ve KEPEZ κομητείες,

4) Επαρχία Αϊντίν επαρχία Εφελέρ,

5) Επαρχία Μπαλικεσίρ έξι Σεπτεμβρίου και των νομών Καρέσι,

6) Επαρχία Προύσας Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi και Yıldırım,

7) Επαρχία Ντενιζλί Merkezefendi και οι κομητείες Pamukkale,

8) Επαρχία Ντιγιαρμπακίρ Μπαγκλάρ, Kayapınar, τις περιοχές Sur και Yenişehir,

9) Περιοχές Aziziye, Palandöken και Yakutiye της επαρχίας Ερζερούμ,

10) Επαρχία Εσκισεχίρ Odunpazari και τις περιοχές Tepebaşı,

11) Επαρχία Gaziantep Oğuzeli, Şahinbey και Şehitkamil,

12) Επαρχία Hatay Antakya και Defne,

13) Νησιά της επαρχίας Κωνσταντινούπολης, Arnavutkoyδιαμέρισμα, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Başakşehir, Μπαϊράμπασα, Μπεσίκτας, Μπεϊκόζ, Beylikduzu, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, διαμέρισμαEyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, Σουλτανγκαζή, κομητείες Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar και Zeytinburnu,

14) Επαρχία Σμύρνης Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, συνοικίες Konak, Narlıdere και Torbalı,

15) Επαρχία Kahramanmaraş Dulkadiroğlu και δώδεκα Φεβρουαρίου κομητείες,

16) Περιφέρειες Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi και Talas της επαρχίας Kayseri,

17) Επαρχία Κοτζαέλι Başiskele, Izmit και Kartepe κομητείες,

18) Περιοχές Karatay, Meram και Selçuklu της επαρχίας Konya,

19) Περιοχές Battalgazi και Yeşilyurt της επαρχίας Malatya,

20) Πρίγκιπες της επαρχίας Manisa και Γιουνούς Εμρέ κομητείες,

21) Επαρχία Μαρντίν Artuklu πόλη,

22) Επαρχία Μερσίνης Μεσόγειος, AkdenizΤαύρος και τις περιοχές Yenişehir,

23) Περιφέρεια Menteşe της επαρχίας Muğla,

24) Επαρχία Ορντού Altınordu πόλη,

25) Επαρχία Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan και κομητείες Söğütlü,

26) Επαρχία Σαμψούντας AtakumJanikΤο πρώτο μου βήμα και τις περιοχές Tekkeköy,

27) Επαρχία Τεκιρντάγκ Σουλεϊμάνπασα πόλη,

28) Επαρχία Τραπεζούντας Ορταχισάρ πόλη,

29) Επαρχία Σανλιούρφα EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü κομητείες,

30) Επαρχία Βαν SilkroadTusba και τις περιφέρειες Edremit,

il κεντρικά ο μόνος χώρος εκπομπής,

b) 3 / 7 / 2005 Adıyaman, ο οποίος έχει την ιδιότητα του κεντρικού δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τον δημοτικό νόμο αριθ. 5393 ημερ. Αφιόν Καραχισάρ, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şirnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat και επαρχία. τον κεντρικό ενιαίο χώρο εκπομπής κάποιου,

γ) Επαρχία Hatay με Dörtyol, Erzin Payas κομητείες? Κομητείες Hassa και Kırıkhan. με τον Iskenderun Arsuz κομητείες? επαρχία Kocaeli Çayırova, Darica, Διλόβασι και τις περιοχές Gebze· Επαρχία Muğla με Fethiye Σεϊντικεμέρ κομητείες? Επαρχία Tekirdag Çerkezköy και τις συνοικίες Kapakli? Οι περιοχές Çorlu και Ergene είναι το μόνο μέρος μετάδοσης,

ç) Κάθε περιφέρεια, εκτός από τους χώρους εκπομπής που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρούσας παραγράφου, έχει ξεχωριστό χώρο εκπομπής,

ως δεκτός.

(2) Οι διαδικασίες και οι αρχές εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού για νέες διοικητικές δομές που θα διαμορφωθούν ως αποτέλεσμα διοικητικής διαίρεσης ή/και συγχωνεύσεων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει δικαίωμα έκδοσης στις περιφέρειες εντός των ορίων του μητροπολιτικού δήμου σύμφωνα με τους Ν. 5216, 5747 και 6360, οι τόποι έκδοσης των περιφερειών αυτών θεωρούνται μεταξύ των τόπων έκδοσης. που ορίζονται στο εδάφιο (α) του πρώτου εδαφίου για την επαρχία με την οποία υπάγονται.

Κατηγορίες

ΑΡΘΡΟ 32- (1) Οι κατηγορίες των εφημερίδων ανάλογα με τον τόπο έκδοσής τους είναι οι εξής:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

συνθήκες

Χρόνος αναμονής

ΑΡΘΡΟ 33- (1) Η περίοδος αναμονής για να αποκτήσουν οι εφημερίδες το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων είναι 36 μήνες.

Συνέχεια στην εκπομπή

ΑΡΘΡΟ 34- (1) Οι εφημερίδες υποχρεούνται να συνεχίζουν αδιάκοπα τον εκδοτικό τους βίο, εκτός από νομικούς περιορισμούς.

(2) 32 ου 1 που καθορίζεται στον πίνακα του άρθρου., Καθημερινά εκδίδονται εφημερίδες που περιλαμβάνονται στη 2η, 3η, 4η και 5η κατηγορία. Ωστόσο, οι εφημερίδες αυτές δεν μπορούν να εκδίδονται μία φορά την εβδομάδα, ειδικά για την ημέρα της κοινοποίησης, εφόσον αναφέρονται στη δήλωση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αριθ.

(3) Οι εφημερίδες της 6ης κατηγορίας πρέπει να εκδίδονται τις ημέρες που καθορίζονται στη δήλωση που υπέβαλαν σύμφωνα με τον Ν. 5187, τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα.

(4) Εφημερίδες που αναγκάστηκαν να αναστείλουν την έκδοσή τους λόγω της απεργίας, εντός 30 ημερών από τη λήξη της απεργίας. Εκτός από την πραγματική ποσότητα πώλησης, εάν αναδημοσιεύονται με την εκπλήρωση των λοιπών απαιτούμενων προσόντων και υποχρεώσεων, το δικαίωμά τους να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις συνεχίζεται.

(5) Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση εφημερίδων, υπό την προϋπόθεση ότι ειδοποιούν τον Οργανισμό τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από το Ραμαζάνι και τις Εορτές Θυσίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Υποχρέωση παράδοσης

ΑΡΘΡΟ 35- (1) Εφημερίδες, που θα αποτελέσουν τη βάση για τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα προσόντα και τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα διάφορα άρθρα του παρόντος κανονισμού πληρούνται έγκαιρα και πλήρως·

α) Τουλάχιστον 2 από κάθε τεύχος, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων που θεωρούνται έγγραφα, με ή χωρίς επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις,

β) Οι σελίδες αυτών των τευχών θα δημοσιεύονται στη μορφή αρχείου που καθορίζεται από το Ίδρυμα, μέσω İLANBIS, έως τις 09.00:XNUMX την ημέρα που φέρει την ημερομηνία, το αργότερο,

Πρέπει να σταλεί στο ίδρυμα.

(2) Οι εφημερίδες που εκδίδονται στα επαρχιακά κέντρα των παραρτημάτων των οποίων οι δραστηριότητες για τις υπηρεσίες του Οργανισμού ασκούνται από άλλο υποκατάστημα του Οργανισμού και οι εφημερίδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδαφίων γ) και (γ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου. 31 αποστέλλει τα έντυπα αντίγραφά τους στις 16.00 το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα δημοσίευσης. υποχρεούται να τα παραδώσει στα υποκαταστήματα του Ιδρύματος μέχρι

Εντυπώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

ΑΡΘΡΟ 36- (1) Είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται η ετικέτα του σε κάθε τεύχος της εφημερίδας. Σε αυτό το αποτύπωμα, το όνομα, η ημερομηνία και ο αριθμός της δημοσίευσης, εάν ο ιδιοκτήτης της δημοσίευσης είναι πραγματικό πρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, εάν υπάρχει, η εμπορική επωνυμία και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, Εάν υπάρχει, απαιτείται ο εκδότης, ο υπεύθυνος διευθυντής (συντάκτης), ο τύπος δημοσίευσης και ο τόπος διαχείρισης, τηλέφωνο επικοινωνίας, εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση Εθνικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ειδοποίησης (UETS) και πληροφορίες τυπογραφείου.

(2) Εφημερίδες. Σε περίπτωση που αλλάξει ο ιδιοκτήτης της έκδοσης, ο εκπρόσωπος νομικής οντότητας, ο εκδότης, εάν υπάρχει, ο υπεύθυνος διευθυντής (εκδότης) και ο τόπος διαχείρισης, είναι υποχρεωτικό να ειδοποιηθεί το Ίδρυμα με υπογραφή το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην ετικέτα του πρώτου τεύχους που δημοσιεύτηκε στη συνέχεια.

(3) Η επιφάνεια που καλύπτεται από το αποτύπωμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 140 τετραγωνικά εκατοστά.

(4) Εφημερίδες των οποίων ο τόπος διοίκησης και ο τόπος εκτύπωσης βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση μπορούν να τα εμφανίζουν σε μία διεύθυνση στις ετικέτες τους.

τομεακές τετράδια

ΑΡΘΡΟ 37- (1) Πληροφορίες για κάθε έντυπο τεύχος των εφημερίδων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων. στο İLANBIS απαιτείται να καταγράφονται στα σχετικά βιβλία.

(2) Οι διαδικασίες και οι αρχές σχετικά με την τήρηση των βιβλίων ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3) Όλες οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε καθημερινή βάση, εκτός από το ποσό της επιστροφής που πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία. Τα ποσά επιστροφής χρημάτων καταγράφονται το αργότερο εντός 10 ημερών.

(4) Τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι εφημερίδες και το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:

α) Χάρτινο βιβλίο: Είναι το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται με βάση το βάρος η είσοδος του χαρτιού που παρέχεται έναντι του τιμολογίου που θα χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες εκτύπωσης της εφημερίδας και η έξοδος του χαρτιού που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση κάθε τεύχους. ή μονάδα φύλλου, σύμφωνα με την τεχνική εκτύπωσης. Ωστόσο, αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να τηρηθεί εάν τεκμηριώνεται ότι το χαρτί που χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκτύπωσης παρέχεται από τον εμπορικό οργανισμό που εκτελεί την εκτύπωση σύμφωνα με σύμβαση.

β) Εκτυπωτικό βιβλίο: Είναι το βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι συνολικοί, καθαροί και κατεστραμμένοι αριθμοί εκτύπωσης για κάθε τεύχος, ο τόπος, ο χρόνος και η τεχνική εκτύπωσης, μαζί με την απόδειξη εκτύπωσης ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα από την εκτύπωση. σπίτι ή τυπογραφεία όπου τυπώνεται η εφημερίδα.

γ) Βιβλίο συνδρομητών: Είναι το βιβλίο στο οποίο αναγράφεται το όνομα και το επώνυμο των συνδρομητών εάν είναι φυσικά πρόσωπα, τα ονόματά τους, τα εμπορικά τους ονόματα, εάν υπάρχουν, οι διευθύνσεις τους, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης συνδρομής και η ημερομηνία και ο αριθμός του τιμολογίου συνδρομητή. , ανεξάρτητα από το αν η τιμή εισπράττεται από την ημερομηνία έναρξης ή όχι. Οι εφημερίδες που δεν έχουν συνδρομητές δεν χρειάζεται να κρατούν αυτό το βιβλίο.

ç) Βιβλίο πωλήσεων: Είναι το βιβλίο που δείχνει τις πληροφορίες στα τιμολόγια σχετικά με το πόσα από κάθε τεύχος της εφημερίδας δόθηκαν στον έμπορο ή στους αντιπροσώπους που εκτελούσαν τη δραστηριότητα διανομής για να διατεθούν προς πώληση στους διανομείς τελικού σημείου, και πόσοι δεν πουλήθηκαν αλλά επιστράφηκαν και τον αριθμό των συνδρομητών των οποίων τα τιμολόγια συντάχθηκαν, εάν υπάρχουν.

Ελάχιστο προσωπικό

ΑΡΘΡΟ 38- (1) Ο ελάχιστος αριθμός, η διανομή και τα καθήκοντα των γνωματευτών, που απαιτείται να είναι στο προσωπικό των εφημερίδων ανάλογα με τις κατηγορίες τους, δίνονται παρακάτω:

(2) Σύμφωνα με το παρόν άρθρο 1., Οι εφημερίδες της 2ης, 3ης και 4ης κατηγορίας μπορούν να απασχολούν έναν ελάχιστο προσωπικό αρχισυντάκτη αντί ανταποκριτή.

(3) Είναι υποχρεωτικό για τις κυρίαρχες εφημερίδες να απασχολούν γνωματευτές στους αριθμούς και τις θέσεις που καθορίζονται για την 1η κατηγορία.

Ελάχιστη περιοχή

ΑΡΘΡΟ 39- (1) Οι ελάχιστες ημερήσιες εκτάσεις που καθορίζονται για κάθε εκδοθέν τεύχος των εφημερίδων δίνονται παρακάτω σύμφωνα με τις κατηγορίες τους:

(2) Για τον προσδιορισμό της έκτασης ενός εκδοθέντος τεύχους εφημερίδας λαμβάνεται ως βάση το μέγεθος και ο αριθμός των σελίδων.

(3) Στον υπολογισμό του εμβαδού των εφημερίδων·

α) Μέρη που υπερβαίνουν τα 2,5 εκατοστά στα περιθώρια της σελίδας,

β) Κάθε είδους περιοδικές ή μη εκδόσεις, συμπληρώματα ή μέρη του ίδιου ή χωριστού παραχωρησιούχου, που δίνονται δωρεάν ή επί πληρωμή μαζί με την εφημερίδα,

θεωρώ δεν έχουν ληφθεί.

(4) Είναι υποχρεωτικό για τις κύριες εφημερίδες να πληρούν την απαίτηση επιφάνειας που καθορίζεται για την 1η Κατηγορία.

Διάταξη σελίδας

ΑΡΘΡΟ 40- (1) Οι εφημερίδες θα πρέπει να δίνουν προσοχή στη διάταξη της σελίδας σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά και παρόμοια κείμενα, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων προκειμένου αυτό το περιεχόμενο να είναι ευανάγνωστο και κατανοητό.

(2) Οι ειδήσεις, οι στήλες, τα άρθρα, τα σχόλια, οι συνεντεύξεις και άλλα γραπτά κείμενα στο περιεχόμενο των εφημερίδων, εξαιρουμένου του τίτλου και των προβολέων, πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 12 και κατ' ανώτατο όριο 14 γραμμές κειμένου ανά πέντε εκατοστά, και Τα γράμματα δεν πρέπει να είναι μικρότερα από 8 πόντους και μεγαλύτερα από 10 σημεία. Η χρήση είναι υποχρεωτική.

(3) Είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται η ημερομηνία, ο αριθμός σελίδας και το όνομα κάθε σελίδας των εφημερίδων, λαμβάνοντας υπόψη τις καθιερωμένες πρακτικές του Τύπου και τα χαρακτηριστικά των τεχνικών εκτύπωσης.

Βασικά είδη εκτύπωσης

ΑΡΘΡΟ 41- (1) Τύπος εφημερίδων βιομηχανία και σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, είναι υποχρεωτική η προσοχή στην τεχνική εκτύπωσης, ώστε κάθε είδους γραπτά, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, κινούμενα σχέδια και τα παρόμοια να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά.

(2) Εκτός από χαρτικά, τύπου γραφείου, επιτραπέζιους ή φορητές μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης, εκτυπωτές υπολογιστών, φωτοτυπικά μηχανήματα. web offset/περιστροφικές, επίπεδες εκτυπώσεις offset ή βιομηχανικές ψηφιακές εκτυπωτικές μηχανές. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η εκτύπωση των εφημερίδων που εκδίδονται στους χώρους που καλύπτονται από τα εδάφια (31), (2) και (13) του πρώτου εδαφίου του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14, σε μηχανές εκτύπωσης όφσετ web.

(3) Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η διαδικασία εκτύπωσης των εφημερίδων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τις 19.00 της ημέρας πριν από την ημερομηνία έκδοσης που πρόκειται να εκτυπωθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ημερήσιου ελάχιστου ποσού πραγματικών πωλήσεων στην ίδια εκτύπωση. σπίτι χωρίς διάλειμμα.

(4) Οι εφημερίδες πρέπει να ειδοποιούν τον Οργανισμό με υπογεγραμμένο τρόπο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αλλαγή του τόπου εκτύπωσης το αργότερο.

(5) Οι σελίδες κάθε τεύχους της εφημερίδας ταξινομούνται στον τόπο έκδοσης και 15 / 7 / 1950 Πρέπει να τυπώνεται σε τυπογραφεία που λειτουργούν εντός των ορίων της επαρχίας όπου εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Τυπογραφείων Νόμου με ημερομηνία και 5681. Ωστόσο, εφημερίδες με εμβαδόν τουλάχιστον 2,25 τετραγωνικών μέτρων μπορούν να εκτελούν τις εκτυπώσεις τους και σε τυπογραφεία εκτός των συνόρων της επαρχίας όπου εκδίδονται, κατά τις ίδιες αρχές, εφόσον ειδοποιούν την Αρχή με υπογεγραμμένη φόρμα εκ των προτέρων.

Αρχές διανομής

ΑΡΘΡΟ 42- (1) Η διανομή εφημερίδων σε δευτερεύοντες αντιπροσώπους και αντιπροσώπους τελικού σημείου στον τόπο της δημοσίευσης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ιδρυμάτων που έχουν συσταθεί για τους σκοπούς της περιοδικής διανομής δημοσιεύσεων. Εργαζόμενοι, εργαλεία και τεχνικές της εγκατάστασης διανομής εξοπλισμός Είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν παντός είδους ευκαιρίες παρόμοιες με τις αντίστοιχες σε φυσικές συνθήκες.

(2) Διανομή των πωλήσεων αντιπροσώπων των κυρίαρχων εφημερίδων μέσω των ιδρυμάτων που καθορίζονται στην πρώτη παράγραφο, τουλάχιστον στο 70% της χώρας, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, μέσω των ιδρυμάτων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, μέσω των υποδιαπραγματευτών που συνδέονται με αυτές ιδρύματα σε καθημερινή βάση και για να αντιληφθεί αυτό το ζήτημα στους αντιπροσώπους τελικού σημείου απαιτείται τεκμηρίωση.

(3) Σε περίπτωση που οι εφημερίδες δεν διαθέτουν κατάστημα διανομής όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο στον τόπο έκδοσής τους. Απαιτείται να πραγματοποιούν τις πωλήσεις τους από τους αντιπροσώπους τους μέσω τουλάχιστον δύο αντιπροσώπων τελικού σημείου, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία πώλησης στην τοποθεσία μετάδοσης, και να τεκμηριώνουν αυτό το ζήτημα.

(4) Κάθε τεύχος της εφημερίδας είναι υποχρεωτικό να διατίθεται προς πώληση στους αντιπροσώπους του τέλους μέχρι τις 09.00:XNUMX της ημέρας που φέρει την ημερομηνία του.

(5) Είναι υποχρεωτικό για τις εφημερίδες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να αναφέρουν τα στοιχεία των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω τελικών αντιπροσώπων από τις εγκαταστάσεις που ασκούν τη δραστηριότητα διανομής.

(6) Σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσώπου ή των αντιπροσώπων που διανέμουν τις εφημερίδες, είναι υποχρεωτικό να ειδοποιηθεί ο Οργανισμός, υπογεγραμμένος από την εφημερίδα, το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Ελάχιστη τιμή πώλησης και ποσοστό προμήθειας

ΑΡΘΡΟ 43- (1) Η τιμή πώλησης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του τεύχους κάθε ημέρας δημοσίευσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,50 τουρκικές λίρες σε τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες και 2 τουρκικές λίρες σε δημοφιλείς εφημερίδες, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας .

(2) Η προμήθεια που καταβάλλεται στους αντιπροσώπους και η έκπτωση που γίνεται στους συνδρομητές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του ποσού που αναγράφεται στην εφημερίδα. Η χρέωση που πρέπει να καταβληθεί στους παρόχους συνδρομητών περιλαμβάνεται στην τιμή αυτή.

(3) Η τιμή συνδρομής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ποσό που θα βρεθεί πολλαπλασιάζοντας την τιμή πώλησης που καθορίστηκε μετά την αφαίρεση της έκπτωσης, εάν υπάρχει, και της περιόδου συνδρομής.

Πωλήσεις μεταπωλητών και συνδρομητών

ΑΡΘΡΟ 44- (1) Οι ελάχιστοι πραγματικοί αριθμοί πωλήσεων και επιστροφών και οι τιμές που απαιτούνται να πραγματοποιούνται από τις εφημερίδες στον τόπο δημοσίευσης μέσω αντιπροσώπων και μέσω συνδρομής δίνονται παρακάτω σύμφωνα με τις κατηγορίες τους:

(2) Είναι υποχρεωτικό για τις κύριες εφημερίδες να πληρούν τους όρους πώλησης και επιστροφής που καθορίζονται για την 1η Κατηγορία.

(3) Με εξαίρεση τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται περισσότερες από μία φορές για εύλογους και αποδεκτούς λόγους, οι πωλήσεις στους αντιπροσώπους τελικού σημείου είναι πράγματι και μία προς μία. ένα ένα γίνει είναι απαραίτητο.

(4) Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι συνδρομές για να περιλαμβάνονται στον πραγματικό αριθμό πωλήσεων ανά ημέρα είναι οι εξής:

α) Συνδρομές με διάρκεια μικρότερη του 1 μήνα δεν λαμβάνονται υπόψη.

β) Κάθε τεύχος της εφημερίδας, να παραδίδεται στους συνδρομητές της έως τις 09.00:XNUMX της ημέρας που φέρει την ημερομηνία της, tek ή σε όσους ασκούν τη συνδρομητική δραστηριότητα διανομής εκδίδοντας τις φορτωτικές φορτωτικά χύμα και οι συναλλαγές αυτές πρέπει να τεκμηριώνονται.

γ) Στις πραγματικές ημερήσιες πωλήσεις περιλαμβάνεται ο αριθμός των εφημερίδων που έχουν συνταχθεί και παραδοθεί στους συνδρομητές τους τιμολόγιο συνδρομής τη στιγμή που ορίζεται στο εδάφιο (β). Οι εφημερίδες υποχρεούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διαπιστωθεί εάν τα αντίγραφα των πωλήσεων που πραγματοποιούνται με συνδρομή βρίσκονται στα χέρια των ιδιοκτητών συνδρομητών.

(5) Από τις πωλήσεις που πραγματοποιούν οι εφημερίδες μέσω συνδρομής.

α) Σε εφημερίδες με πραγματικό ποσό πωλήσεων έως 1.000 για κάθε τεύχος που δημοσιεύεται. 1 για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί για κάθε αριθμό· 10 κατ' ανώτατο όριο για δημόσια ιδρύματα, ιδρύματα, ιδρύματα και θυγατρικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτικών κομμάτων· το πολύ 5 για άλλα νομικά πρόσωπα,

β) Σε εφημερίδες με πραγματικό ποσό πωλήσεων 1.000 ή περισσότερο για κάθε τεύχος που δημοσιεύεται. 1 για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί για κάθε αριθμό· ανώτατο όριο 20 για δημόσια ιδρύματα, οργανισμούς, ιδρύματα και θυγατρικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις πολιτικών κομμάτων· το πολύ 10 για άλλα νομικά πρόσωπα,

καταζητούμενος Το πραγματικό ποσό πωλήσεων μπορεί να συμπεριληφθεί στον αριθμό των συνδρομητών.

Αναζήτηση συνδρομητών

ΑΡΘΡΟ 45- (1) Το Ίδρυμα μπορεί αυτεπάγγελτα να διερευνήσει εάν εκπληρώνονται τα καθήκοντα που καθορίζονται σε σχέση με τους συνδρομητές.

(2) Ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε έρευνας που θα διεξαχθεί από το Ίδρυμα. Εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των συνδρομητών πέφτει κάτω από τον ελάχιστο αριθμό πραγματικών πωλήσεων ή παραμένει πάνω από αυτόν τον αριθμό, αλλά το 15% ή περισσότεροι από τους συνδρομητές δεν συνεχίζουν στην πραγματικότητα, το δικαίωμα έκδοσης της εφημερίδας αναστέλλεται.

(3) Εάν η ημερομηνία κατά την οποία παύει το δικαίωμα δημοσίευσης δεν μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου του συνδρομητή του οποίου η ημερομηνία εγγραφής είναι η παλαιότερη, μεταξύ των συνδρομητών που δεν θεωρούνται έγκυροι, είναι θεωρείται η ημερομηνία αναστολής.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Προϋποθέσεις και αριθμοί δεικτών σχετικά με την ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων

Κύριοι δείκτες

ΑΡΘΡΟ 46- (1) Ο αριθμός των δεικτών με βάση τη μηνιαία ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων των εφημερίδων.

α) Από τις δημοφιλείς εφημερίδες, αυτές που εκδίδονται καθημερινά 180, αυτές που δεν εκδίδονται μία φορά την εβδομάδα 1,

β) Αυτά που δημοσιεύονται καθημερινά στα κέντρα των πόλεων 150, αυτά που δεν δημοσιεύονται μία φορά την εβδομάδα 1,

γ) Στις περιφέρειες 150 δημοσιεύονταν κάθε μέρα της εβδομάδας, 6 δημοσιεύτηκαν 130 ημέρες, 5 δημοσιεύτηκαν 100 ημέρες, 4 δημοσιεύτηκαν 80 ημέρες, 3 δημοσιεύτηκαν 60 ημέρες, 2 δημοσιεύτηκαν 40 ημέρες,

ως Έχει εντοπιστεί.

Πρόσθετοι όροι ένδειξης

ΑΡΘΡΟ 47- (1) Προκειμένου οι εφημερίδες να επωφεληθούν από πρόσθετους δείκτες.

α) Να έχει δημοσιεύσει επίσημη ανακοίνωση για τουλάχιστον 6 μήνες,

β) Εκπλήρωση της απαίτησης πρόσθετου δείκτη για τουλάχιστον 1 μήνα προς τα πίσω,

γ) Υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην Αρχή ενυπόγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρουν σαφώς το άρθρο στο οποίο ρυθμίζεται η διάταξη που υπόκειται στην εφαρμογή πρόσθετου δείκτη στον παρόντα κανονισμό,

πρέπει.

(2) Η ημερομηνία κατά την οποία οι εφημερίδες θα αρχίσουν να επωφελούνται από τον πρόσθετο δείκτη είναι η ημερομηνία εγγραφής του αιτήματος στα αρχεία του Ιδρύματος, σε περίπτωση που το Ίδρυμα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου.

Πρόσθετος δείκτης περιοχής προσωπικού

ΑΡΘΡΟ 48- (1) Στα στελέχη τους, ανάλογα με τα καθήκοντα και τον αριθμό των ελάχιστων πνευματικών εργαζομένων που έχουν τα προσόντα που καθορίζονται στο 18ο και 19ο άρθρο και καθορίζονται στο άρθρο 38.

α) Έχοντας 2 φορές περισσότερους εργάτες ιδεών στο προσωπικό του.

1) Το 3,00/1 των εφημερίδων με εμβαδόν τουλάχιστον 3 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες και ο τόπος έκδοσης τους είναι η Κωνσταντινούπολη,

2) το 2,25/1 των άλλων εφημερίδων με επιφάνεια τουλάχιστον 3 τετραγωνικά μέτρα,

β) Από τις κοινές εφημερίδες που απασχολούν 3 φορές περισσότερους πνευματικούς εργάτες, αυτές με εμβαδόν τουλάχιστον 3,70 τετραγωνικών μέτρων, σε ποσοστό 2/3,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

Ένδειξη συνημμένου εκτύπωσης

ΑΡΘΡΟ 49- (1) Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 ημερήσιες εφημερίδες σε κάθε επαρχία.

α) το 2/1 των δημοσιευμένων σε 6 επαρχίες,

β) το 3/1 των δημοσιευμένων σε 3 επαρχίες,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

Πρόσθετος δείκτης διανομής

ΑΡΘΡΟ 50- (1) Εργαζόμενοι, εργαλεία και τεχνικές ικανοί να εκτελούν διανομή περιοδικών εξοπλισμός και το τελευταίο σημείο που συνδέεται με αυτές τις εγκαταστάσεις, παρουσιάζοντας το σύνολο των ημερήσιων ελάχιστων πραγματικών πωλήσεων, μαζί με τον τόπο δημοσίευσης, σε τουλάχιστον μία επαρχία σε κάθε γεωγραφική περιοχή, σε καθημερινή βάση τουλάχιστον στο 70% του χώρα, μέσω καταστημάτων που έχουν κάθε είδους ευκαιρίες παρόμοιες με τις αντίστοιχες από άποψη φυσικών συνθηκών Ένας πρόσθετος δείκτης με ποσοστό 1/3 εφαρμόζεται στις ευρέως διαδεδομένες εφημερίδες που πωλούν σε αντιπροσώπους και πιστοποιούν αυτό το τεύχος εάν ζητηθεί.

Ένδειξη συμπληρώματος πωλήσεων

ΑΡΘΡΟ 51- (1) Διαδεδομένες εφημερίδες επιφάνειας τουλάχιστον 3,00 τετραγωνικών μέτρων και εφημερίδες 1ης και 2ης κατηγορίας.

α) Σε ποσοστό 10.000/3.000 σε όσους έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 1 τεμαχίων και πραγματοποιούν τουλάχιστον 3 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων,

β) Όσοι έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 25.000 και πραγματοποιούν τουλάχιστον 5.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων, στο 1/2,

γ) Για όσους πραγματοποιούν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 50.000 μονάδων και πραγματοποιούν τουλάχιστον 10.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων, σε ποσοστό 1x,

ç) Όσοι έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 100.000 τεμαχίων και πραγματοποιούν τουλάχιστον 15.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων, σε ποσοστό 1,5 φορές,

δ) Όσοι έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 150.000 τεμαχίων και πραγματοποιούν τουλάχιστον 20.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων, με διπλάσιο ρυθμό,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

(2) 2,25 με επιφάνεια τουλάχιστον 3 τετραγωνικά μέτρα., Από τις τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες 4ης και 5ης κατηγορίας.

α) Σε ποσοστό 1.000/500 σε όσους έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 1 τεμαχίων και πραγματοποιούν τουλάχιστον 6 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων,

β) Όσοι έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 2.500 και πραγματοποιούν τουλάχιστον 1.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων, στο 1/4,

γ) Σε ποσοστό 5.000/2.000 για όσους έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 1 και πραγματοποιούν τουλάχιστον 3 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων,

ç) Όσοι έχουν ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις άνω των 10.000 και πραγματοποιούν τουλάχιστον 3.000 από αυτές τις πωλήσεις μέσω αντιπροσώπων,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Διατάξεις σχετικά με δικτυακούς τόπους ειδήσεων που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων διαφημίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πεδίο εφαρμογής και Κατηγορίες

έκταση

ΑΡΘΡΟ 52- (1) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής ή που έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτής της ενότητας μαζί με τις διατάξεις του πρώτου μέρους.

Κατηγορίες

ΑΡΘΡΟ 53- (1) Οι κατηγορίες των διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων σύμφωνα με την ποσόστωσή τους είναι οι εξής:

(2) Οι κατηγορίες των διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με βάση τα επαρχιακά σύνορα και οι περιφέρειες περιλαμβάνονται επίσης στην ποσόστωση αυτή.

(3) Γενική Κατηγορία. ένας., Ανεξάρτητα από το ποια από τις 2η, 3η, 4η και 5η κατηγορία 77 ου Είναι ο τόπος ποσόστωσης όπου θα λειτουργούν και διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι με συγκεκριμένα προσόντα προκειμένου να δημοσιεύουν τις επίσημες ανακοινώσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου στη Γενική Κατηγορία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις στις θέσεις ποσοστώσεων που δημιουργήθηκαν με βάση τα επαρχιακά σύνορα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

συνθήκες

Χρόνος αναμονής

ΑΡΘΡΟ 54- (1) Η περίοδος αναμονής για δημοσίευση επίσημων αγγελιών από ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο είναι 24 μήνες.

(2) Για την απόκτηση του κατ' εξαίρεση δικαιώματος δημοσίευσης επίσημης ανακοίνωσης, υπογεγραμμένη 1., Εφαρμόζεται περίοδος αναμονής 2 μηνών για δικτυακούς τόπους ειδήσεων που πληρούν 3 φορές τον ελάχιστο αριθμό προσωπικού και ημερήσιο ελάχιστο αριθμό περιεχομένου που καθορίζεται για τη 4η, 5η, 2η ή 4η κατηγορία και 6 φορές τον ελάχιστο αριθμό μοναδικών επισκεπτών ανά ημέρα. Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας παραγράφου πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο για τουλάχιστον 18 μήνες μετά την απόκτηση του δικαιώματος δημοσίευσης. Διαφορετικά, τα δικαιώματα δημοσίευσης διακόπτονται.

(3) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου που έχουν κερδίσει το δικαίωμα δημοσίευσης συμπληρώνοντας την περίοδο αναμονής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο επωφελούνται επίσης από πρόσθετους δείκτες για τους οποίους πληρούν τις προϋποθέσεις.

Παραχώρηση ιδιοκτησίας

ΑΡΘΡΟ 55- (1) Ο παραχωρησιούχος ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο.

α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό είναι Τούρκος υπήκοος,

β) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το 51% του κεφαλαίου του ανήκει σε Τούρκους πολίτες και οι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ο αντιπρόεδρος, η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής. και η πλειοψηφία των ψήφων στα όργανα λήψης αποφάσεων είναι πραγματικά ή νομικά πρόσωπα που είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας,

είναι υποχρεωτικό.

(2) Ο τόπος διαμονής των πραγματικών προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να βρίσκεται στην Τουρκία και τα νομικά πρόσωπα να δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Συνέχεια στην εκπομπή

ΑΡΘΡΟ 56- (1) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να συνεχίζουν τις εκπομπές τους αδιάκοπα, εκτός ανωτέρας βίας και νομικών περιορισμών.

(2) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δημοσιεύσεις τους λόγω της απεργίας θα συνεχίσουν να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις εντός 30 ημερών από τη λήξη της απεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζουν τις δημοσιεύσεις τους πληρώντας άλλα απαιτούμενα προσόντα και καθήκοντα, εξαιρουμένων των πληροφοριών για την κίνηση των επισκεπτών συνθήκες.

(3) Η επισκεψιμότητα και οι συνθήκες περιεχομένου δεν αναζητούνται από ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου τις ημέρες που συμπίπτουν με τις γιορτές του Ραμαζανιού και των Θυσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ειδοποιούν την Αρχή τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Υποχρέωση διατήρησης περιεχομένου

ΑΡΘΡΟ 57- (1) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να υποβάλλουν το περιεχόμενο που διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 5187 του Ν. 10, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, με τρόπο που να επιτρέπει τον έλεγχο.

(2) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να γνωστοποιούν το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και τις πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στις ιστοσελίδες τους, κατόπιν αιτήματος του Ιδρύματος.

Αποτύπωμα και στοιχεία επικοινωνίας

ΑΡΘΡΟ 58- (1) Σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποτύπωμα κάτω από την επικεφαλίδα της επικοινωνίας στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση απευθείας από την αρχική σελίδα. Κάτω από αυτόν τον τίτλο? Εάν ο ιδιοκτήτης της έκδοσης είναι πραγματικό πρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, εάν υπάρχει, η εμπορική επωνυμία και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εάν υπάρχει, ο εκδότης, ο υπεύθυνος διευθυντής (εκδότης), ο Απαιτούνται πληροφορίες για τον τόπο διαχείρισης, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση UETS και τον τόπο παροχής πληροφοριών.

(2) Ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που αλλάξει ο ιδιοκτήτης της έκδοσης, ο εκπρόσωπος νομικής οντότητας, ο εκδότης, εάν υπάρχει, ο υπεύθυνος διευθυντής (εκδότης) και ο τόπος διαχείρισης, είναι υποχρεωτικό να ειδοποιήσει το Ίδρυμα με υπογραφή το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα και να προβεί τις απαραίτητες αλλαγές υπό τον τίτλο επικοινωνίας την ίδια ημέρα.

(3) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για τις αλλαγές του παρόχου φιλοξενίας με υπογραφή, το αργότερο μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα.

Ελάχιστο προσωπικό

ΑΡΘΡΟ 59- (1) Ο ελάχιστος αριθμός, η κατανομή και τα καθήκοντα των εργαζομένων της κοινής γνώμης που απαιτείται να συμμετέχουν στο προσωπικό ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις κατηγορίες τους δίνονται παρακάτω:

Ελάχιστος αριθμός ειδήσεων και περιεχομένου

ΑΡΘΡΟ 60- (1) Ο ελάχιστος αριθμός ειδήσεων που πρέπει να δημοσιεύονται σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους δίνεται παρακάτω σύμφωνα με τις κατηγορίες τους:

(2) Είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας στις ειδήσεις και τις στήλες στα περιεχόμενα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου. Η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία προσφέρθηκε για πρώτη φορά ένα περιεχόμενο, καθώς και οι επακόλουθες πληροφορίες ενημέρωσης, υποδεικνύονται στο περιεχόμενο, το οποίο δεν αλλάζει κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε αυτό.

Ελάχιστες πληροφορίες κίνησης επισκεπτών

ΑΡΘΡΟ 61- (1) Οι ημερήσιες ελάχιστες πληροφορίες επισκεψιμότητας των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου δίνονται παρακάτω σύμφωνα με τις κατηγορίες τους:

(2) Είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον το 15% του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών, σύμφωνα με κατηγορίες και δείκτες, να αποτελείται από άμεσους επισκέπτες.

(3) 1., Ο μέσος ημερήσιος χρόνος παραμονής των επισκεπτών των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου στη 2η, 3η, 4η και 5η κατηγορία είναι τουλάχιστον 1 λεπτό. Στη Γενική Κατηγορία είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουλάχιστον 2 λεπτά.

(4) Στις πληροφορίες κίνησης επισκεπτών, λαμβάνονται υπόψη οι εγχώριες πηγές. Ωστόσο, το 5% αυτών από το εξωτερικό συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των δεδομένων επισκεψιμότητας των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου στη Γενική Κατηγορία.

(5) Οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι υποχρεούνται να παραδίδουν τις πληροφορίες επισκεψιμότητας για κάθε ημέρα μετάδοσης μέσω İLANBIS έως τις 17.00 της επόμενης ημέρας, κατόπιν αιτήματος της Αρχής.

(6) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου πρέπει να χρησιμοποιούν το εργαλείο μέτρησης που καθορίζεται από την Αρχή που συλλέγει πληροφορίες για την κίνηση των επισκεπτών.

Αρχές σχεδίασης και κωδικοποίησης

ΑΡΘΡΟ 62- (1) Είναι απαραίτητο οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι να προσέχουν τον σχεδιασμό και την τεχνική κωδικοποίησης σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, να κάνουν κατανοητά όλα τα είδη κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κινούμενων σχεδίων και τα παρόμοια στο περιεχόμενό τους, καθώς και να σχετίζεται με τα κείμενα τέτοιου περιεχομένου και να διαβάζεται εύκολα.απαραίτητες προφυλάξεις.

Σοβαρή παραβίαση στην κίνηση των επισκεπτών

ΑΡΘΡΟ 63- (1) Οποιαδήποτε εσκεμμένη και δόλια συμπεριφορά, με οποιαδήποτε μέθοδο γνωστή ή πρόκειται να αναπτυχθεί στο μέλλον, με στόχο την μερική ή πλήρη πρόληψη, διακοπή, μη λειτουργικότητα του καθήκοντος του ιδρύματος να διανέμει ισότιμα ​​τις επίσημες διαφημίσεις σε περιοδικά με ορισμένα προσόντα και προϋποθέσεις ή να επηρεάσει παράνομα τα ποσοστά διανομής διαφημίσεων και τις πληροφορίες επισκεψιμότητας με την εκτέλεση συναλλαγών χειρισμός δεν μπορεί να γίνει.

(2) Ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο. με κυβερνοεπιθέσεις από άλλους χειρισμός Υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως εγγράφως την Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για κάθε κατάσταση που δίνει την εντύπωση ότι πραγματοποιείται και να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα από τη στιγμή που θα συμβεί αυτή η κατάσταση. Μετά την υποβολή της αίτησης, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των υποκαταστημάτων του Οργανισμού για την κατάσταση αυτή και τα μέτρα που ελήφθησαν ως αντάλλαγμα, χωρίς καθυστέρηση, με τρόπο που να τους επιτρέπει να λάβουν μέτρα σχετικά με την υποχρέωση επίσημης ανακοίνωσης και διανομής διαφημίσεων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Προϋποθέσεις και αριθμοί δεικτών σχετικά με την ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων

Κύριοι δείκτες

ΑΡΘΡΟ 64- (1) Ο αριθμός των δεικτών με βάση το μηνιαίο επίσημο όριο διαφήμισης ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο είναι 150.

Πρόσθετοι όροι ένδειξης

ΑΡΘΡΟ 65- (1) Για να επωφεληθούν οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι από πρόσθετους δείκτες.

α) Να έχει δημοσιεύσει επίσημη ανακοίνωση για τουλάχιστον 6 μήνες,

β) Εκπλήρωση της απαίτησης πρόσθετου δείκτη για τουλάχιστον 1 μήνα προς τα πίσω,

γ) Υποβάλλουν τα αιτήματά τους στην Αρχή ενυπόγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρουν σαφώς το άρθρο στο οποίο ρυθμίζεται η διάταξη που υπόκειται στην εφαρμογή πρόσθετου δείκτη στον παρόντα κανονισμό,

πρέπει.

(2) Η ημερομηνία κατά την οποία οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου θα αρχίσουν να επωφελούνται από τον πρόσθετο δείκτη είναι η ημερομηνία κατά την οποία το αίτημα υποβάλλεται στα αρχεία του Ιδρύματος, σε περίπτωση που το Ίδρυμα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου.

Ένδειξη συμπληρώματος ομάδας

ΑΡΘΡΟ 66- (1) Από διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, ανάλογα με τα καθήκοντα και τον αριθμό του ελάχιστου προσωπικού των πνευματικών εργαζομένων που έχουν τα προσόντα που καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 και καθορίζονται γι' αυτούς στο άρθρο 59·

α) 2/1 για όσους έχουν 6 φορές περισσότερους εργάτες ιδέας στο προσωπικό τους,

β) 3/1 του ποσοστού για όσους έχουν 4 φορές περισσότερους εργάτες ιδέας στο προσωπικό τους,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

Πρόσθετος δείκτης κίνησης επισκεπτών

ΑΡΘΡΟ 67- (1) Ο ελάχιστος αριθμός εργαζομένων που ανήκουν στις κατηγορίες τους από ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

α) Ελάχιστος αριθμός μοναδικών επισκεπτών, που απασχολούν τουλάχιστον δύο φορές περισσότερους.

1) 1,5/1 για όσους έχουν περισσότερες από 3 φορές,

2) 2/1 για όσους έχουν περισσότερες από 2 φορές,

β) 3 φορές το ποσοστό για όσους απασχολούν τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό επισκεπτών και των οποίων ο ελάχιστος αριθμός μοναδικών επισκεπτών είναι μεγαλύτερος από 3 φορές,

ek εφαρμόζεται δείκτης.

Πρόσθετος δείκτης επικοινωνίας διαφημίσεων

ΑΡΘΡΟ 68- (1) Ανακοίνωση του φορέα στην πύλη Τουλάχιστον 3 διαφορετικές διαφημίσεις από τις δημοσιευμένες διαφημίσεις κάθε μέρα. Από τα κοινωνικά δίκτυα που θα καθορίσει ο Φορέας, εφαρμόζεται πρόσθετος δείκτης με ποσοστό 1/6 σε όσους μοιράζονται στους δικούς τους λογαριασμούς όπως καθορίζεται από το Ίδρυμα.

(2) Όσοι θέλουν να επωφεληθούν από την εφαρμογή πρόσθετων δεικτών που καθορίζεται στην πρώτη παράγραφο πρέπει να προσδιορίσουν τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων τους στον ιστότοπο με τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να βλέπουν εύκολα στην αρχική σελίδα.

(3) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας ότι οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που επωφελούνται από την εφαρμογή πρόσθετου δείκτη κατά την πρώτη παράγραφο παραβιάζουν την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τις Αρχές Δεοντολογίας του Τύπου του άρθρου 195 του Νόμου. 49 περί Οργάνωσης του Διαφημιστικού Ιδρύματος Τύπου στο περιεχόμενο των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα Οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι δεν επιτρέπεται να επωφελούνται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες, με απόφαση του Δ.Σ. Διευθυντές.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

Διανομή και Δημοσίευση Επίσημων Διαφημίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές αρχές

Αρχή διανομής και δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων

ΑΡΘΡΟ 69- (1) Οι επίσημες ανακοινώσεις διανέμονται σε εφημερίδες και δικτυακούς τόπους ειδήσεων που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις που καθορίζονται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία που υποχρεώνει τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων.

(2) Στη διανομή των επίσημων ανακοινώσεων ικανοποιούνται αιτήματα σύμφωνα με τη νομική βάση των ανακοινώσεων.

(3) Επίσημες ανακοινώσεις. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δημοσιεύεται στις γενικές εκδόσεις των εφημερίδων και προβάλλεται στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου σε όλη την Τουρκία.

(4) Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται και μέσω του ψηφιακού πίνακα του Οργανισμού, ο οποίος τοποθετείται στην αρχική σελίδα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου και σε εμφανή περιοχή.

Εμφάνιση, τακτοποίηση και μέτρηση επίσημων ανακοινώσεων

ΑΡΘΡΟ 70- (1) Ιστότοποι ή διαφημίσεις σε εφημερίδες ή στο διαδίκτυο στην πύλη Οι διαδικασίες που αφορούν τη διευθέτηση και την επιμέτρηση των επίσημων ανακοινώσεων που θα δημοσιευτούν πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις αρχές που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Τιμών Επίσημης Ανακοίνωσης.

(2) Αιτήσεις αντίθετες με τον Πίνακα Τιμών της Επίσημης Ανακοίνωσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση τιμολογίων.

(3) Ο τρόπος με τον οποίο θα εμφανίζονται οι επίσημες ανακοινώσεις σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, σε ποιες περιοχές και πώς θα δημοσιεύονται καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τιμή, η γραμματοσειρά, το μέγεθος, η μέθοδος μέτρησης και οι λοιποί τεχνικοί όροι αυτών των διαφημίσεων καθορίζονται από το Πρόγραμμα Τιμών της Επίσημης Ανακοίνωσης.

Μηνιαία ποσόστωση επίσημης ανακοίνωσης

ΑΡΘΡΟ 71- (1) Η μηνιαία ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων είναι το μέτρο που αποτελεί τη βάση του ρυθμού με τον οποίο οι επίσημες διαφημίσεις που είναι πιθανό να δημοσιευτούν εντός ενός μηνός σε μια δημοσίευση ή έναν τόπο ποσόστωσης θα διανεμηθούν σε καθεμία από τις εφημερίδες ή τους ιστότοπους ειδήσεων του Διαδικτύου σε εκείνο το μέρος.

(2) Στον καθορισμό της μηνιαίας ποσόστωσης επίσημης ανακοίνωσης των εφημερίδων. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η περιοχή, ο αριθμός των πνευματικών εργαζομένων, ο αριθμός των πραγματικών πωλήσεων ανά ημέρα, η μέθοδος διανομής-πώλησης, η τεχνική και οι θέσεις εκτύπωσης και ο αριθμός των δημοσιεύσεων σε ένα μήνα.

(3) Κατά τον καθορισμό της μηνιαίας ποσόστωσης επίσημης διαφήμισης ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο αριθμός των εργαζομένων, ο αριθμός περιεχομένου, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών, ο αριθμός των προβολών της σελίδας, η διάρκεια παραμονής στη σελίδα και η κοινή χρήση επίσημων διαφημίσεων σε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

(4) Η ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων και οι πίνακες διανομής σχετικά με τη διανομή των επίσημων αγγελιών που δημοσιεύονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας ημέρας κάθε μήνα διατίθενται στις σχετικές εφημερίδες ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου, ανάλογα με τον τόπο δημοσίευσης ή την ποσόστωση, στο İLANBIS μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών στο τέλος του μήνα.

Προσδιορισμός του αριθμού των δεικτών που θα εφαρμοστούν

ΑΡΘΡΟ 72- (1) Οι αριθμοί των κύριων δεικτών, οι πρόσθετοι όροι δεικτών και οι συντελεστές, που καθορίζουν τη μηνιαία ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, κατατάσσονται στη δεύτερη και τρίτη ενότητα ανάλογα με τον τόπο δημοσίευσης ή την ποσόστωση.

(2) Συνολικός αριθμός δεικτών που πρέπει να εφαρμοστούν. Καθορίζεται ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του αριθμού των κύριων δεικτών με τους πρόσθετους λόγους δεικτών και της προσθήκης του αριθμού που βρέθηκε με τον αριθμό των κύριων δεικτών.

Συντελεστής επίσημης ανακοίνωσης

ΑΡΘΡΟ 73- (1) Ο συντελεστής επίσημης διαφήμισης προκύπτει διαιρώντας το ποσό των επίσημων διαφημίσεων που δημοσιεύονται για ένα μήνα σε μια συγκεκριμένη θέση εκπομπής ή ποσόστωσης με τον συνολικό αριθμό των δεικτών που εφαρμόζονται στις εφημερίδες ή τους δικτυακούς τόπους ειδήσεων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον τόπο και οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύσω.

Η διαδικασία καθορισμού της μηνιαίας επίσημης ποσόστωσης

ΑΡΘΡΟ 74- (1) Η μηνιαία ποσόστωση επίσημης διαφήμισης εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό των δεικτών που εφαρμόζονται σε αυτές με τον συντελεστή επίσημων διαφημίσεων που υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα.

λογαριασμό ποσόστωσης

ΑΡΘΡΟ 75- (1) Η ποσόστωση επίσημης διαφήμισης ενός μηνός εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων υπολογίζεται σε διάστημα 30 ημερών. Το ένα τριάντα του συνολικού αριθμού των δεικτών που εφαρμόζονται λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της ποσόστωσης μιας ημέρας των εφημερίδων ή των ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Αν όμως αναφέρεται στη δήλωση που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5187, ο αριθμός αυτός λαμβάνεται ως 26 για εφημερίδες που δεν εκδίδονται μία φορά την εβδομάδα, ειδικά για τις ημέρες αυτές.

(2) Σε περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο απαιτείται επίσημη ανακοίνωση για λιγότερο από ένα μήνα, ο αριθμός των επίσημων ανακοινώσεων που θα δημοσιευτούν καθορίζεται με βάση την ημερήσια ποσόστωση εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

(3) Οι επίσημες διαφημίσεις που δημοσιεύονται σε περισσότερο ή λιγότερο από ένα μήνα από εφημερίδες ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο αφαιρούνται από την ποσόστωσή τους τον επόμενο μήνα ή προστίθενται στην ποσόστωσή τους.

(4) Εφημερίδες και διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που δεν δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις εγκαίρως ή απέχουν από τη δημοσίευσή τους εκτός εάν υπάρχει δικαιολογημένος λόγος δεν μπορούν να διεκδικήσουν αυτά τα υπόλοιπα τους επόμενους μήνες εάν δεν δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις όσο το μηνιαίο όριο επίσημων διαφημίσεων .

Εξαίρεση αίτησης ποσόστωσης για εφημερίδες

ΑΡΘΡΟ 76- (1) Για περίοδο 12 μηνών αντίστροφα από τις κοινές εφημερίδες που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών.

α) Οι ημερήσιες πραγματικές πωλήσεις κάθε έκδοσης μέσω του αντιπροσώπου δεν είναι μικρότερες από 25.000 και η επιφάνεια δεν είναι μικρότερη από 3,00 τετραγωνικά μέτρα,

β) Απασχόληση τουλάχιστον 18 φορές περισσότερων πνευματικών εργαζομένων στα στελέχη τους, κατ' αναλογία του ελάχιστου αριθμού και καθηκόντων που καθορίζονται για την Κατηγορία 19, των οποίων τα προσόντα καθορίζονται στα άρθρα 38 και 1 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 2,

γ) Με την επιφύλαξη της διάταξης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 51, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να εκδώσει χωριστή ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων και πίνακα διανομής για εφημερίδες, ανεξαρτήτως τόπου δημοσίευσης, ή να τερματίσει την πρακτική αυτή, για εφημερίδες με περισσότερες από 50.000 καθημερινές πωλήσεις.

(2) Εάν οι πραγματικές ημερήσιες πωλήσεις μιας εφημερίδας που περιλαμβάνεται στον πίνακα που θα ετοιμαστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο είναι κάτω από 50.000, η ​​σχετική εφημερίδα περιλαμβάνεται στους πίνακες ποσόστωσης και διανομής της επίσημης ανακοίνωσης σχετικά με τον τόπο έκδοσής της.

(3) Για να συμπεριληφθούν στον πίνακα που θα καταρτιστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, οι εφημερίδες πρέπει να υποβάλουν τα υπογεγραμμένα αιτήματά τους στην Αρχή. Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον έλεγχο ή την εξέταση που θα γίνει, οι εφημερίδες αυτές περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα από τον επόμενο μήνα.

Ανακοινώσεις προς δημοσίευση σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους της γενικής κατηγορίας

ΑΡΘΡΟ 77- (1) Οι επίσημες ανακοινώσεις που θα δημοσιευτούν σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους της Γενικής Κατηγορίας είναι οι εξής:

a) 9 / 6 / 1932 Με το εδάφιο (2004) του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 114 του εκτελεστικού και πτωχευτικού νόμου του 2 και 166. ου Ανακοινώσεις προς δημοσίευση στα πλαίσια της δεύτερης παραγράφου του άρθρου.

b) 4 / 1 / 1961 Ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τελευταίας πρότασης της υποπαραγράφου (213) του άρθρου 104 πρώτο εδάφιο του Φορολογικού Διαδικαστικού Νόμου υπ' αριθμ. 3 ημερ.

c) 8 / 9 / 1983 2886 του Κρατικού Διαγωνισμού Νόμου αριθ. 17 ημερ ου Ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) της πρώτης παραγράφου του άρθρου.

γ) 4 / 11 / 1983 Ανακοινώσεις προς δημοσίευση στα πλαίσια του άρθρου 2942 τέταρτο εδάφιο του νόμου περί απαλλοτριώσεων με ημερομηνία και 10.

d) 22 / 11 / 2001 Ανακοινώσεις σχετικά με αγωγές απουσίας, ακύρωσης και εγγραφής τίτλου, κληρονομικές και κληρονομικές αγωγές και έκτακτη παραγραφή στο άρθρο 4721 που γίνονται στα πλαίσια του Τουρκικού Αστικού Κώδικα με ημερομηνία και 713.

e) 9 / 6 / 2004 Ανακοινώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της τρίτης παραγράφου του άρθρου 5187 του Νόμου Τύπου υπ' αριθμ. 18 με ημερομηνία και υπ' αριθμ. XNUMX.

f) 5 / 3 / 2020 7223 του περί Ασφάλειας Προϊόντων και Τεχνικών Κανονισμών Νόμου Αρ. 16 ημερ ου Ανακοινώσεις στο πεδίο εφαρμογής της όγδοης παραγράφου του άρθρου.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να οργανώσει χωριστή ποσόστωση επίσημων ανακοινώσεων και πίνακα διανομής για τις επίσημες ανακοινώσεις που θα δημοσιεύονται μόνο στις διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες της Γενικής Κατηγορίας, ανεξάρτητα από την ποσόστωση που γίνεται σύμφωνα με τα επαρχιακά σύνορα του τόπου διαχείρισης ή να τερματίσει την αίτηση αυτή, ανεξάρτητα από τον τόπο της ποσόστωσης.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΝΤΕ

Περιοδικά για Δημοσίευση Επίσημων Διαφημίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις

έκταση

ΑΡΘΡΟ 78- (1) Τα περιοδικά που έχουν μόνο δικαίωμα δημοσίευσης διαφημίσεων ή βρίσκονται σε περίοδο αναμονής για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος. Επιπλέον, οι διατάξεις του πρώτου μέρους εφαρμόζονται στο βαθμό της συνάφειάς τους.

περιεχόμενο

ΑΡΘΡΟ 79- (1) Στα περιεχόμενα των περιοδικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος. Άλλα άρθρα όπως ειδήσεις, στήλες, άρθρα, σχόλια, έρευνες, συνεντεύξεις, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, κινούμενα σχέδια κ.λπ. πρέπει να τοποθετηθούν.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Όροι Σχετικά με Εφημερίδες και Περιοδικά

Χρόνος αναμονής

ΑΡΘΡΟ 80- (1) Για να αποκτήσουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις, τουλάχιστον σύμφωνα με τους χρόνους δημοσίευσης, αρχής γενομένης από την αίτηση δημοσίευσης.

α) 1 από αυτά που δημοσιεύονται μία φορά την εβδομάδα ή περισσότερο,

β) 15 από αυτά που δημοσιεύονται κάθε 9 ημέρες,

γ) 6 από αυτά που δημοσιεύονται μηνιαίως,

ç) 2 από αυτά που δημοσιεύονται κάθε 3 μήνες,

δ) 3 από αυτά που δημοσιεύονται ανά τρίμηνο,

αριθμός απαιτείται να δημοσιευθούν.

(2) Δημοσίευση εύρος Οι επίσημες αγγελίες δεν δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδικά για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.

Ειδικό θέμα

ΑΡΘΡΟ 81- (1) Επίσημες διαφημίσεις για έως και 2 ειδικά τεύχη μπορούν να δοθούν σε εφημερίδες και περιοδικά που δημοσιεύουν ειδικά τεύχη κατά την περίοδο αναμονής.

Ελάχιστο προσωπικό

ΑΡΘΡΟ 82- (1) Είναι υποχρεωτική η πρόσληψη τουλάχιστον 1 υπεύθυνου διευθυντή (υπεύθυνος συντάκτη) και 1 ρεπόρτερ στις ελάχιστες θέσεις εργασίας ιδεών εφημερίδων και περιοδικών.

Ελάχιστη περιοχή

ΑΡΘΡΟ 83- (1) Η επιφάνεια των εφημερίδων και των περιοδικών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 τετραγωνικά μέτρα.

Συνέχεια στην εκπομπή

ΑΡΘΡΟ 84- (1) Στη δήλωση που δίνουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά σύμφωνα με τον Ν. 5187, σε περιόδους πρέπει να δημοσιευθούν.

(2) Εφημερίδες και περιοδικά, που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων αγγελιών και εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή συχνότερα, μπορούν να συνδυάζουν 1 τεύχη μέσα στο ίδιο έτος, που δεν υπερβαίνει τη 2 φορά.

Υποχρέωση παράδοσης

ΑΡΘΡΟ 85- (1) Οι εφημερίδες και τα περιοδικά, είτε περιέχουν διαφημίσεις είτε όχι, πρέπει να παραδίδουν τουλάχιστον 2 από κάθε τεύχος, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων, στα υποκαταστήματα του Οργανισμού και τις σελίδες αυτών των τευχών στον Οργανισμό σε μορφή αρχείου που καθορίζει ο Οργανισμός , μέσω İLANBIS. Διαφορετικά, αφαιρείται από τη λίστα των περιοδικών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Όροι σχετικά με τοποθεσίες ειδήσεων στο Διαδίκτυο

Χρόνος αναμονής

ΑΡΘΡΟ 86- (1) Για να αποκτήσουν οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις, η περίοδος αναμονής στην οποία θα υπόκεινται από το αίτημα δημοσίευσής τους είναι 30 ημέρες.

Συνέχεια στην εκπομπή

ΑΡΘΡΟ 87- (1) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να συνεχίζουν τις εκπομπές τους αδιάκοπα, εκτός ανωτέρας βίας και νομικών περιορισμών.

Ελάχιστο προσωπικό

ΑΡΘΡΟ 88- (1) Είναι υποχρεωτική η πρόσληψη τουλάχιστον 1 υπεύθυνου διευθυντή (συντάκτης) και 1 ρεπόρτερ στις θέσεις ελάχιστων γνωματευτών των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου.

Ελάχιστο περιεχόμενο

ΑΡΘΡΟ 89- (1) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου υποχρεούνται να δημοσιεύουν τουλάχιστον 30 περιεχόμενο κάθε μήνα.

(2) Είναι υποχρεωτικό να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας στις ειδήσεις και τις στήλες στα περιεχόμενα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου. Στους ιστότοπους ειδήσεων του Διαδικτύου, η ημερομηνία και η ώρα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά ένα περιεχόμενο και οι πληροφορίες της επόμενης ενημέρωσης υποδεικνύονται στο περιεχόμενο με τρόπο που δεν αλλάζει κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε αυτό.

Αποτύπωμα και στοιχεία επικοινωνίας

ΑΡΘΡΟ 90- (1) Σε διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποτύπωμα κάτω από την επικεφαλίδα της επικοινωνίας στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση απευθείας από την αρχική σελίδα. Κάτω από αυτόν τον τίτλο? Εάν ο ιδιοκτήτης της έκδοσης είναι πραγματικό πρόσωπο, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, εάν υπάρχει, η εμπορική επωνυμία και ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εάν υπάρχει, ο εκδότης, ο υπεύθυνος διευθυντής (εκδότης), ο Απαιτούνται πληροφορίες για τον τόπο διαχείρισης, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση UETS και τον τόπο παροχής πληροφοριών.

(2) Ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που αλλάξει ο ιδιοκτήτης της έκδοσης, ο εκπρόσωπος νομικής οντότητας, ο εκδότης, εάν υπάρχει, ο υπεύθυνος διευθυντής (εκδότης) και ο τόπος διαχείρισης, είναι υποχρεωτικό να ειδοποιήσετε το Ίδρυμα με υπογραφή το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα και να τις απαραίτητες αλλαγές υπό τον τίτλο επικοινωνίας την ίδια ημέρα.

Υποχρέωση διατήρησης περιεχομένου

ΑΡΘΡΟ 91- (1) Οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να υποβάλλουν το περιεχόμενο που διατηρούν σύμφωνα με το άρθρο 5187 του Ν. 10, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, προκειμένου να επιτρέπεται η αναθεώρηση.

ΜΕΡΟΣ ΕΞΙ

Εκθέσεις του Συμβουλίου Ελέγχων και Ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές αρχές

Γενικές προμήθειες

ΑΡΘΡΟ 92- (1) Η εφημερίδα ή ο διαδικτυακός ειδησεογραφικός ιστότοπος που έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει επίσημες διαφημίσεις ή έχει υποβληθεί σε περίοδο αναμονής για να αποκτήσει αυτό το δικαίωμα, ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 χρόνια.

(2) Για τον καθορισμό της περιόδου 2 ετών που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο για εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους που έχουν υποβληθεί σε περίοδο αναμονής, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία καθορισμένη ημερομηνία έναρξης περιόδου αναμονής της σχετικής εφημερίδας ή ειδησεογραφικού ιστότοπου στο Διαδίκτυο.

(3) Ενδιάμεσες επιθεωρήσεις εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που βρίσκονται σε περίοδο αναμονής, κατόπιν υπογεγραμμένης αίτησης ή απευθείας ανάλογα με την ανάγκη. Οι έλεγχοι στο τέλος της περιόδου αναμονής γίνονται και κατόπιν ενυπόγραφων αιτημάτων εφημερίδων και διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

(4) Προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες και έγγραφα που θα αποτελέσουν τη βάση για να διαπιστωθεί εάν οι εφημερίδες και οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις, εάν αυτό το δικαίωμα έχει παραβιαστεί ή εάν έχει παύσει το δικαίωμα δημοσίευσης, οι επιτροπές ελέγχου, που είναι επιφορτισμένοι με τον προσδιορισμό της κατάστασης, καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες. Όταν κριθεί αναγκαίο ως αποτέλεσμα της ένστασης κατά των εκθέσεων που θα συντάξουν, μπορούν να συγκροτηθούν επιτροπές ελέγχου όπου διορίζονται μέλη που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη επιτροπή.

(5) Εφημερίδες, περιοδικά ή ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις ή που έχουν υποβληθεί σε περίοδο αναμονής για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα μπορούν επίσης να ελεγχθούν εάν κριθεί απαραίτητο.

Προσδιορισμός υποψηφίων μελών δημοσιογράφων

ΑΡΘΡΟ 93- (1) Οι υποψήφιοι για μέλη δημοσιογράφων των ελεγκτικών συμβουλίων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο για περίοδο 2 ετών, μεταξύ αυτών που κατέχουν δελτίο τύπου ως γνωματευτής και εισηγούνται από τον Γενικό Διευθυντή.

(2) Οι υποψήφιοι που διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να υπηρετήσουν αντικαθίστανται από νέους που διορίζονται με τον ίδιο τρόπο.

(3) Όσοι ανέλαβαν καθήκοντα στα ελεγκτικά συμβούλια τα προηγούμενα έτη μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι για ένταξη. Η συνταξιοδότηση του πνευματικού εργάτη δεν τον εμποδίζει να είναι υποψήφιος για το μέλος του συμβουλίου ελέγχου.

Σύσταση και εξουσιοδότηση πινάκων ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 94- (1) Η Γενική Διεύθυνση εξουσιοδοτείται να συστήσει επαρκή αριθμό επιτροπών ελέγχου για να καλύψει την ανάγκη και να λειτουργήσει αυτά τα συμβούλια χωρίς να υπόκειται σε χρόνο και τόπο.

(2) Τα συμβούλια ελέγχου για την εποπτεία των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων εφημερίδων ή του Διαδικτύου και τα νέα συμβούλια ελέγχου που θα σχηματιστούν σε περίπτωση ανάγκης αποτελούνται από 1 στελέχη του ιδρύματος, 1 πρόεδρο και 2 μέλος που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή. Εάν είναι απαραίτητο, 1 δημοσιογράφος με δελτίο τύπου μπορεί να συμπεριληφθεί στην επιτροπή αυτή ως πνευματικός εργαζόμενος.

Καθήκοντα και εξουσίες των επιτροπών ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 95- (1) Καθήκοντα επιτροπών ελέγχου. Είναι να ελέγχει και να προσδιορίζει εάν τα περιοδικά που σχετίζονται με επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις πληρούν έγκαιρα και πλήρως τα καθήκοντα και τα προσόντα που επιβάλλονται από τον παρόντα κανονισμό.

(2) Οι εργασίες που εξουσιοδοτούνται να κάνουν οι πίνακες ελέγχου για το σκοπό της πρώτης παραγράφου τα κυριότερα Είναι ως εξής:

α) Να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό των εφημερίδων, τον αριθμό των εκτυπώσεων, τη λίστα διανομής στους αντιπροσώπους, τον αριθμό των πωλήσεων και επιστροφών και, εάν υπάρχουν, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται με συνδρομή, κατά τη διάρκεια των ελέγχων. να εξετάσει τα έργα και τα αρχεία του τυπογραφείου, των καταστημάτων διανομής και των θυγατρικών και των τελικών εμπόρων που συνδέονται με αυτά τα καταστήματα και των τόπων όπου πωλείται χαρτί· Για τον έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου.

β) Ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Να εξετάσει κάθε είδους πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με το προσωπικό, τον πάροχο φιλοξενίας, το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και τις πληροφορίες επισκεψιμότητας των χρηστών.

γ) Να λαμβάνουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορεί να χρειάζονται από επίσημους φορείς και οργανισμούς και φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με το αντικείμενο της εποπτείας.

ç) Να διενεργούν κάθε είδους έρευνα και εξέταση για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, να λαμβάνουν κάθε είδους πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τον έλεγχο όταν χρειάζεται.

έξοδα ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 96- (1) Οι διαδικασίες και οι αρχές σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά που πρέπει να καταβάλλονται στα μέλη του συμβουλίου ελέγχου καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

(2) Οι ημερήσιες και ταξιδιωτικές αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών ελέγχου που θα οριστούν στις επιθεωρήσεις των περιοδικών.

α) Σε ελέγχους που γίνονται αυτεπάγγελτα, η Αρχή,

β) Οι σχετικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι εφημερίδων ή διαδικτύου στις επιθεωρήσεις που γίνονται κατόπιν αιτήματος και στις ενδιάμεσες και τελικές επιθεωρήσεις,

με Καταβάλλονται.

(3) Σε περίπτωση ειδοποίησης και καταγγελίας, τα έξοδα επιθεώρησης καταβάλλονται από το πρόσωπο που κάνει την ειδοποίηση και την καταγγελία πριν από την επιθεώρηση.

(4) Σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα λόγω υπαιτιότητας της εφημερίδας ή των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου, η διαφορά της δαπάνης καταβάλλεται από την αντίστοιχη εφημερίδα ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου.

(5) Σε περιπτώσεις που εφημερίδες ή διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι ζητούν έλεγχο, η Αρχή ζητά έξοδα ελέγχου το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση του αιτήματος. Μετά τη μεταφορά της δαπάνης ελέγχου στον τραπεζικό λογαριασμό εντός 15 εργάσιμων ημερών που ορίζονται στην οδηγία της Αρχής, ο έλεγχος διενεργείται εντός 15 εργάσιμων ημερών.

(6) Σε περιπτώσεις που τα έξοδα ελέγχου καταβάλλονται από εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους, λαμβάνοντας υπόψη εάν η σχετική εφημερίδα ή ειδησεογραφικός ιστότοπος του Διαδικτύου έχει το δικαίωμα να το δημοσιεύσει ή εάν βρίσκεται σε περίοδο αναμονής, για την περίοδο μεταξύ του τέλους της περίοδο της γραπτής εντολής που ζητείται να καταβληθεί και την ημερομηνία καταβολής του ποσού της δαπάνης Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Εμπόδια στο καθήκον

ΑΡΘΡΟ 97- (1) Τα μέλη του συμβουλίου ελέγχου δημοσιογράφων δεν μπορούν να συμμετέχουν στον έλεγχο των εφημερίδων ή των διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων με τους οποίους σχετίζονται.

(2) πίνακας ελέγχου Εάν υπάρχει ισχυρισμός εχθρότητας βάσει εγγράφων μεταξύ των μελών της και της ελεγχόμενης περιοδικής έκδοσης, η Γενική Διεύθυνση προβαίνει σε επανέλεγχο της εφημερίδας ή του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων με τη σύσταση νέου συμβουλίου ελέγχου, εάν χρειάζεται, εντός 10 εργάσιμων ημερών.

(3) Ως αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαχθεί, η προσφυγή σε άλλα ένδικα μέσα κατά εφημερίδων ή ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο όπου ο ισχυρισμός περί εχθρότητας δεν κρίνεται έγκυρος, δεν εμποδίζει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 195 του ο Νόμος 49.

(4) Μέλη του συμβουλίου ελέγχου δεν μπορούν να είναι ιδιοκτήτες εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, εκπρόσωποι νομικών προσώπων, εάν υπάρχουν, και οι σύζυγοι και συγγενείς τους εξ αίματος και πεθερικά μέχρι τρίτου βαθμού.

Σαφήνεια στους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις

ΑΡΘΡΟ 98- (1) Για να καταστεί δυνατή η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων·

α) Εφημερίδες· τον τόπο διοίκησης, τα κτίρια και τους χώρους εξυπηρέτησης στους οποίους δραστηριοποιούνται, τα τυπογραφεία όπου τυπώνονται, τους πωλητές από τους οποίους αγοράζεται το χαρτί που χρησιμοποιούν στην εκτυπωτική διαδικασία, τους αντιπροσώπους που ασκούν τη δραστηριότητα διανομής,

β) Ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο. τον τόπο διοίκησης, τα κτίρια και τους χώρους εξυπηρέτησης στους οποίους λειτουργούν,

αυτήν υπεύθυνος για την τήρηση του χρόνου.

Διαθεσιμότητα και παροχή εγγράφων

ΑΡΘΡΟ 99- (1) Εφημερίδες. Υποχρεούται να τηρεί κάθε είδους έγγραφα όπως φορτωτικά, τιμολόγια, συμβόλαια που σχετίζονται με το τυπογραφείο όπου τυπώνονται, τους πωλητές από τους οποίους αγοράζεται το χαρτί, τους αντιπροσώπους που εκτελούν τη δραστηριότητα διανομής και τα πρόσωπα που σχετίζονται με τη συνδρομητική πώληση και να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι παρέχονται αυτά τα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα.

(2) Εκτός από την τήρηση κάθε είδους εγγράφων, όπως συμβόλαια και τιμολόγια, σχετικά με τον πάροχο φιλοξενίας ιστοσελίδων ειδήσεων στο Διαδίκτυο, είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της παροχής αυτών των εγγράφων και πληροφοριών σχετικά με αυτά τα έγγραφα.

Εξέταση του αρχείου

ΑΡΘΡΟ 100- (1) Κατόπιν αιτήματος των επιτροπών ελέγχου, προκειμένου να επιτραπεί η εξέταση·

α) Οι εφημερίδες πρέπει να έχουν έτοιμες τις συλλογές τους τουλάχιστον των τελευταίων 2 ετών και να εκτυπώνουν μοτίβα για κάθε σελίδα από τα 3 πιο πρόσφατα δημοσιευμένα τεύχη,

β) Οι ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου έχουν περιεχόμενο τουλάχιστον 2 ετών,

υποβολή πρέπει.

Χειριστήρια αποκλεισμού

ΑΡΘΡΟ 101- (1) Αναστέλλεται το δικαίωμα δημοσίευσης της εφημερίδας ή του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων που εμποδίζει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν οι επιτροπές ελέγχου. Ακόμη και αν αποφασιστεί η ανανέωση του δικαιώματος δημοσίευσης με έλεγχο κατόπιν αίτησης της σχετικής εφημερίδας ή ειδησεογραφικού ιστότοπου του Διαδικτύου, η διαδικασία αποζημίωσης για την περίοδο αναστολής του δικαιώματος δημοσίευσης δεν θα εφαρμοστεί.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εκθέσεις του Συμβουλίου Ελέγχου

Εκθέσεις του συμβουλίου ελέγχου και υπογραφή

ΑΡΘΡΟ 102- (1) Η Γενική Διεύθυνση εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη μορφή των εκθέσεων του συμβουλίου ελέγχου σύμφωνα με το σκοπό και την ανάγκη του ελέγχου.

(2) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι παρόντα σε αυτόν τον έλεγχο και να υπογράφουν την έκθεση. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής, είναι υποχρεωτικό το μέλος ή τα μέλη που απέχουν να επισημάνουν την έκθεση εξηγώντας τους λόγους άρνησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναφορά θεωρείται άκυρη.

(3) Στις περιπτώσεις αυτές, θα ελέγχεται το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών, νέο συμβούλιο ελέγχου που θα συσταθεί εκτός των μελών/μελών των σχετικών εφημερίδων ή ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να κριθεί άκυρη η προαναφερθείσα αναφορά. και όλα τα μέλη/μέλη του συμβουλίου ελέγχου που προκαλούν την ακύρωση της έκθεσης ελέγχονται.Δεν καταβάλλεται αμοιβή του συμβουλίου ελέγχου.

(4) Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη έχει δικαιολογία ή δεν συμμετέχει στο συμβούλιο με τρόπο που εμποδίζει τη διενέργεια του ελέγχου, το μέλος που θα συμμετάσχει στο συμβούλιο καθορίζεται δεόντως μεταξύ των υποψηφίων μελών.

(5) Στις εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου που εξηγούν τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, δηλώνεται σαφώς βάσει εγγράφων εάν τα περιοδικά πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εάν πληρούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Συναλλαγές και διάρκεια για αναφορές

ΑΡΘΡΟ 103- (1) Οι επιτροπές ελέγχου που ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή εκδίδουν τις εκθέσεις σχετικά με την ανάθεση το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου ή των ελέγχων και τις καταχωρούν στα έγγραφα του Ιδρύματος, σε παράρτημα συνοδευτικής επιστολής από τον πρόεδρο.

(2) Τα αποτελέσματα των εκθέσεων που υποβάλλονται στον Οργανισμό με αυτόν τον τρόπο υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που φθάνουν στη Διεύθυνση Ελέγχου.

(3) Σε περίπτωση δισταγμού, η Γενική Διεύθυνση μπορεί να ζητήσει πρόσθετη έκθεση ή να αποφασίσει για την κατάσταση αξιολογώντας την σύμφωνα με τα θέματα που θα καθορίσει αυτή. Η Αρχή της Γενικής Διεύθυνσης διαβιβάζει τις προαναφερθείσες αναφορές στη Διεύθυνση Ανακοινώσεων ή στη Διεύθυνση Ελέγχου, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους, το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών.

(4) Οι συναλλαγές σχετικά με τις εκθέσεις που διαβιβάζει η Γενική Διεύθυνση ολοκληρώνονται το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών.

(5) Εφόσον ζητηθεί, αντίγραφο της έκθεσης μπορεί να δοθεί στο περιοδικό που εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση.

Ένσταση σε αναφορές

ΑΡΘΡΟ 104- (1) Εφημερίδες ή ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο από τις επιτροπές ελέγχου·

α) Η διαδικαστική διαμόρφωσή του,

β) Το περιεχόμενο των εκθέσεων που συντάσσει,

γ) Αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν με βάση τις εκθέσεις τους,

κατά Οι ενστάσεις που διατυπώνονται επιλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τους πίνακες ελέγχου.

Επίλυση ενστάσεων

ΑΡΘΡΟ 105- (1) Σε ενστάσεις για το περιεχόμενο των εκθέσεων του συμβουλίου ελέγχου, η Γενική Διεύθυνση δύναται να ζητήσει από άλλο συμβούλιο ελέγχου να επανεξετάσει την εφημερίδα ή τον ειδησεογραφικό ιστότοπο του Διαδικτύου εντός 20 ημερών, σε ενστάσεις κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται με βάση τις εκθέσεις των συμβουλίων ελέγχου.

(2) Οι ενστάσεις που διατυπώνονται κατά των αποφάσεων που ελήφθησαν επί των καταρτισμένων εκθέσεων και των εκθέσεων ελέγχου των συμβουλίων ελέγχου που πρόκειται να συγκροτηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζονται και επιλύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν ζητηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο ακούει και τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας ή του διαδικτυακού τόπου ειδήσεων εάν το κρίνει απαραίτητο.

Κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές

ΑΡΘΡΟ 106- (1) Διαφθορές που πρέπει να μάθει η Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος κατά την εκτέλεση του έργου αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Αποφάσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές αρχές

Γενικές διατάξεις για τις αποφάσεις

ΑΡΘΡΟ 107- (1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το δικαίωμα δημοσίευσης ή η μηνιαία επίσημη ανακοίνωση συναλλαγών ποσόστωσης καθορίζονται και αποφασίζονται ως αποτέλεσμα της εξέτασης, έρευνας και έρευνας διαφόρων εκθέσεων επιθεώρησης ή ελέγχου ή αρχείων İLANBIS.

(2) Το γεγονός ότι η παραβίαση της νομοθεσίας δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εκ των προτέρων και έγκαιρα δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων και κυρώσεων ως προς αυτό.

(3) Συμψηφισμός εφαρμόζεται για τις επίσημες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από εφημερίδες ή διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους κατά την παράβαση της νομοθεσίας.

(4) Όταν διαπιστωθεί ότι οι νομοθετικές παραβάσεις των εφημερίδων ή των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων του Διαδικτύου συνεχίζονται κατά τις εξετάσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, αναστέλλεται το δικαίωμα του σχετικού δημοσιεύματος να δημοσιεύει επίσημες ανακοινώσεις.

(5) Το γεγονός ότι έχει εφαρμοστεί διαδικασία έκπτωσης σε εφημερίδες ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου λόγω παραβίασης των διατάξεων της νομοθεσίας δεν εμποδίζει την επιβολή κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 49.

(6) Αντίγραφο των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά με τις εφημερίδες ή τους δικτυακούς τόπους ειδήσεων σχετικά με παραβίαση της νομοθεσίας σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, μαζί με τα έγγραφα στα οποία βασίζονται, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για δράση σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 49. Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμόζεται η κύρωση της διακοπής των επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων σύμφωνα με το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί.

(7) Η διάταξη του άρθρου 195 του νόμου αριθ.

(8) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό αποστέλλονται στην εφημερίδα ή στον ιστότοπο ειδήσεων του Διαδικτύου εντός 7 εργάσιμων ημερών.

(9) Όσον αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, το καθήκον και η αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε είδους αιτήσεις συμπεριλαμβανομένων τρίτων ανήκει στη Γενική Διεύθυνση. Σε περίπτωση διαφοράς, αρχή επίλυσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

(10) Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ενστάσεις μπορούν να γίνουν στη Γενική Συνέλευση μόνο σε περιπτώσεις που απαιτούν απόφαση κατ' αρχήν και το αργότερο εντός 30 ημερών. Οι ενστάσεις που γίνονται δεν αναστέλλουν την εκτέλεση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αποφάσεις των κεντρικών γραφείων

Περιεχόμενο των αποφάσεων της Γ.Δ

ΑΡΘΡΟ 108- (1) Στις αποφάσεις.

α) Η μέθοδος με την οποία προσδιορίζεται η παράβαση ή οι νέοι δείκτες,

β) Οι προσδιορισμοί στους οποίους βασίζονται οι αποφάσεις,

γ) Η διάρκεια της παράβασης, εάν υπάρχει,

ç) Η περίοδος συμψηφισμού ή αποζημίωσης και το ποσό, εάν υπάρχει,

δ) Εάν εντοπιστεί, η ημερομηνία κατά την οποία συνεχίζεται το δικαίωμα δημοσίευσης,

ε) Πώς και ενώπιον ποιας αρχής ή αρχής μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης,

θέση παίρνει.

Παράταση και συμπλήρωση της περιόδου αναμονής

ΑΡΘΡΟ 109- (1) Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση κατά την περίοδο αναμονής, η περίοδος αναμονής παρατείνεται κατά τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες σημειώθηκαν οι παραβάσεις.

(2) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της περιόδου αναμονής καθορίζεται ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης που γίνεται μετά από ενυπόγραφο αίτημα εφημερίδων ή ειδησεογραφικών ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο στο τέλος της περιόδου αναμονής και πληρωμής της δαπάνης επιθεώρησης.

(3) Με τη λήξη της περιόδου αναμονής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, συμπληρώνεται η περίοδος αναμονής.

(4) Σε περίπτωση που η εφημερίδα ή οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποβάλουν αίτημα μετά την υπέρβαση της τρίμηνης περιόδου που καθορίζεται για την αίτηση επιθεώρησης ή εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 15, η νέα περίοδος αναμονής καθορίζεται με την προσθήκη του χρόνου που έχει παρέλθει στην περίοδο αναμονής.

Αναστολή του δικαιώματος δημοσίευσης

ΑΡΘΡΟ 110- (1) Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν γίνεται σε εφημερίδα ή ειδησεογραφικό ιστότοπο του Διαδικτύου των οποίων το δικαίωμα δημοσίευσης έχει ανασταλεί, έως ότου αποκατασταθούν οι παραβιάσεις και επανακτηθεί το δικαίωμα αυτό.

(2) Η περίοδος κατά την οποία αναστέλλεται το δικαίωμα δημοσίευσης καθορίζεται ως ο αριθμός των ημερών από την έναρξη της παράβασης που προκάλεσε την αναστολή έως τη λήξη της παράβασης.

Επανασυνέχιση του δικαιώματος δημοσίευσης

ΑΡΘΡΟ 111- (1) Επί υπογεγραμμένων αιτήσεων εφημερίδων ή διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων εξετάζεται ότι έχουν εξαλειφθεί οι παραβιάσεις που προκάλεσαν την αναστολή των εκδοτικών δικαιωμάτων.

(2) Εάν κριθεί αναγκαίο, μπορεί να συσταθεί επιτροπή ελέγχου ως προς το δικαίωμα δημοσίευσης και να αποφασιστεί η διενέργεια ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, η εφημερίδα ή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος του Διαδικτύου καταβάλλει τα έξοδα ελέγχου από την κοινοποίηση της απόφασης διενέργειας του ελέγχου. ου υποχρεούται να πληρώσει σύμφωνα με το άρθρο.

(3) Εάν διαπιστωθεί ότι η παραβίαση που προκάλεσε την αναστολή του δικαιώματος δημοσίευσης έχει αποκατασταθεί με αυτεπάγγελτο προσδιορισμό ή την εξέταση της πρώτης παραγράφου ή την επιθεώρηση που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο, το δικαίωμα δημοσίευσης συνεχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία.

(4) Η υπογεγραμμένη ημερομηνία αίτησης στην πρώτη παράγραφο είναι η ημερομηνία κατά την οποία η επιστολή που περιέχει την αίτηση καταχωρείται στα αρχεία του Ιδρύματος.

Διαδικασίες συμψηφισμού και αποζημίωσης

ΑΡΘΡΟ 112- (1) Αφαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στις επίσημες ανακοινώσεις που δημοσιεύουν η εφημερίδα ή οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του διαδικτύου κατά την παράβαση της νομοθεσίας και η αποζημίωση για τις επίσημες ανακοινώσεις ότι έχουν δικαιώματα αλλά δεν μπορούν να δημοσιεύσουν.

(2) Οι συναλλαγές συμψηφισμού και αποζημίωσης γίνονται τους επόμενους μήνες πάνω από το ήμισυ της μηνιαίας ποσόστωσης επίσημης ανακοίνωσης της σχετικής δημοσίευσης κατά την ημερομηνία της απόφασης σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, προκειμένου να αποτραπεί η θυματοποίηση των εφημερίδων και των διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Ωστόσο, εάν το ποσό έκπτωσης ή αποζημίωσης υπερβαίνει το 3πλάσιο της μηνιαίας ποσόστωσης επίσημης ανακοίνωσης κατά την ημερομηνία απόφασης αυτής της δημοσίευσης, η αφαίρεση ή η αποζημίωση πραγματοποιείται σε ολόκληρη την ποσόστωση επίσημης ανακοίνωσης κατά την ημερομηνία απόφασης. Επιπλέον, εάν η διαδικασία έκπτωσης για τους διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους της Γενικής Κατηγορίας οφείλεται σε παραβίαση των όρων της Γενικής Κατηγορίας, είναι στη γενική ποσόστωση, διαφορετικά είναι στην επαρχία. με βάση εφαρμόζεται στην ποσόστωση.

(3) Οι πρακτικές που αφορούν συμψηφισμούς και αποζημιώσεις εφαρμόζονται αφού καταστούν οριστικές οι αποφάσεις στις οποίες βασίζονται.

(4) Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο μία εφημερίδα ή ειδησεογραφικός ιστότοπος του Διαδικτύου που έχει δικαίωμα να δημοσιεύει σε δημοσίευση ή τόπο ποσόστωσης, συναλλαγές σχετικά με την έκπτωση.

α) Δημοσίευση επίσημης ανακοίνωσης ίσου με το ποσό της έκπτωσης για τις επαρχιακές εφημερίδες σε άλλες εφημερίδες που εκδίδονται στο κέντρο της πόλης,

β) Στις εφημερίδες και τις διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που δημοσιεύονται στο κέντρο της πόλης, η επίσημη ανακοίνωση διακόπτεται για τη διάρκεια της παράβασης,

σχηματισμένος Εφαρμοσμένη.

Καταγγελία του δικαιώματος δημοσίευσης

ΑΡΘΡΟ 113- (1) Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

α) Εφημερίδες ή διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι των οποίων το δικαίωμα δημοσίευσης δεν επαναλαμβάνεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης σχετικά με την αναστολή του δικαιώματος δημοσίευσης,

β) Εφημερίδες των οποίων η δημοσίευση αναστέλλεται για περισσότερο από 1 μήνες εντός ενός έτους από τις εξουσιοδοτημένες από το νόμο αρχές και διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους των οποίων η πρόσβαση έχει αποκλειστεί,

γ) Εφημερίδες που διακόπτουν την έκδοσή τους για περισσότερες από 3 ημέρες, η μία μετά την άλλη ή κατά διαστήματα, σε ένα ημερολογιακό έτος, εκτός από τις εορτές του Ραμαζανιού και των Θυσιών, για δική τους υπαιτιότητα ή διόρθωση,

ç) Ιστότοποι ειδήσεων του Διαδικτύου, των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο για περισσότερες από 7 ημέρες συνεχόμενα ή κατά διαστήματα εντός ενός ημερολογιακού έτους, λόγω υπαιτιότητας ή διόρθωσής τους,

δ) Ημερήσιες εφημερίδες που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων που δεν παραδίδουν το έντυπο αντίτυπο του τεύχους 10 στο Ίδρυμα εντός ημερολογιακού έτους,

ε) Μη ημερήσιες εφημερίδες που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων που δεν παραδίδουν το έντυπο αντίτυπο του τεύχους 5 στο Ίδρυμα εντός ημερολογιακού έτους,

στ) Εφημερίδες ή περιοδικά των οποίων τα έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα παραδίδονται στο Ίδρυμα δεν είναι ρεαλιστικά και παραπλανητικά ή τα τεύχη που δεν εκδίδονται την ίδια ημέρα δημοσιεύονται αργότερα.

ζ) Όνομα ή ονόματα τομέα 26 ου Εφημερίδες ή διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που το αλλάζουν κατά παράβαση των διαδικασιών και των αρχών του άρθρου,

ζ) Εφημερίδες ή διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες που εμποδίζουν τον έλεγχο των πινάκων ελέγχου σε περιπτώσεις που η πράξη αποκλεισμού οδηγεί σε καταδίκη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

η) Περιοδικά που αναστέλλουν την έκδοσή τους ή συνδυάζουν 2 τεύχη περισσότερες από μία φορές το ίδιο ημερολογιακό έτος ή συγκεντρώνουν περισσότερα από ένα τεύχη σε ένα μόνο τεύχος,

ι) Συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ενώπιον του Φορέα ή δηλώσεις και έγγραφα που υποβλήθηκαν 26 / 9 / 2004 Περιοδικά που συνιστούν έγκλημα σύμφωνα με τον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα Νο. 5237 και τους ειδικούς ποινικούς νόμους,

i) Περιοδικές εκδόσεις που γνωστοποιούν στην Αρχή ότι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα δημοσίευσης,

ι) Ιστοσελίδες ειδήσεων του Διαδικτύου σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του άρθρου 63,

επίσημες Το δικαίωμα ανάρτησης αγγελιών και αγγελιών λήγει.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα δημοσίευσης κυρώσεων

ΑΡΘΡΟ 114- (1) Αδικήματα κατά της Συνταγματικής Τάξης και της Λειτουργίας του Τάγματος αυτού στον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα αρ. των εταίρων τους ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου, εάν υπάρχει, ή 12 / 4 / 1991 Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δικογραφία για εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Αντιτρομοκρατικού Νόμου αρ. 3713 του αρ. ο Ν. 195 λήγει από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης. Η ανάληψη δράσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν αποτελεί εμπόδιο για την εκ νέου επεξεργασία. Σύμφωνα με την έκβαση της αγωγής που κατατέθηκε, αποφασίζεται η παύση του δικαιώματος σύνταξης, συμψηφισμού ή δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(2) Σε περίπτωση που ασκηθεί ποινική δικογραφία εναντίον οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που δηλώνονται στο προσωπικό πνευματικών εργαζομένων στα πλαίσια των εγκλημάτων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα αυτά, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του Ιδρύματος, θα αφαιρεθεί από το ελάχιστο προσωπικό εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στο περιοδικό στον αποδέκτη της γραπτής ειδοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα έκδοσης του σχετικού περιοδικού αναστέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Ένσταση στις αποφάσεις της Γ.Δ

ΑΡΘΡΟ 115- (1) Η εφημερίδα ή ο διαδικτυακός ειδησεογραφικός ιστότοπος, στον οποίο έχει κοινοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης, μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός 10 εργάσιμων ημερών. Στον υπολογισμό της περιόδου λαμβάνεται ως βάση η ημερομηνία παραλαβής της επιστολής ένστασης στα αρχεία του Ιδρύματος.

(2) Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει δικαιολογημένη την ένσταση, ο φάκελος αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση για τις απαραίτητες ενέργειες.

(3) Αν δεν γίνει ένσταση κατά της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή δεν γίνει δεκτή η οριστική ένσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφαση καθίσταται οριστική.

(4) Οι εφημερίδες ή οι ειδησεογραφικοί ιστότοποι του Διαδικτύου υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με αυτές στην Αρχή, με χωριστές επιστολές για κάθε απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης.

(5) Οι περίοδοι που ορίζονται στο παρόν άρθρο αρχίζουν από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κοινοποίηση της απόφασης.

Κεφάλαιο Οκτώ

Διάφορες και Τελικές Διατάξεις

Ποσοστό προμήθειας ιδρύματος

ΑΡΘΡΟ 116- (1) Το ποσοστό προμήθειας που εφαρμόζεται σε επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις και ειδικές διαφημίσεις και διαφημίσεις είναι 15%.

Ο ενδιάμεσος ρόλος των κυβερνήσεων

ΑΡΘΡΟ 117- (1) Οι συναλλαγές που αφορούν επίσημες ανακοινώσεις σε χώρους που εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία της Αρχής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διενεργούνται από τις διοικητές με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Καταργούμενος κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 118- (1) 5 / 10 / 2016 Οι Επίσημες Ανακοινώσεις και Αγγελίες που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ με ημερομηνία 29848 και ο Κανονισμός περί Περιοδικών Εκδόσεων για την έκδοσή τους έχουν καταργηθεί.

Εξαίρεση από την ομάδα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 1- (1) 20 του παρόντος κανονισμού ου τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου, ως προς τους συζύγους 1 / 1 / 2023 Δεν ισχύει για εργαζόμενους κοινής γνώμης που ειδοποιούνται στο Ίδρυμα μέσω İLANBİS πριν από την ημερομηνία της ημερομηνίας.

δικαίωμα δημοσίευσης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 2- (1) Εάν οι εφημερίδες που έχουν δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων δεν πληρούν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, αναστέλλεται το δικαίωμα δημοσίευσής τους.

Μεταβατικές διατάξεις

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 3- (1) Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συνεχίζεται η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού, που καταργήθηκε με το άρθρο 118.

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων που δημοσιεύουν επίσημες αγγελίες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 4- (1) Ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο που κοινοποιούνται στην Αρχή από τις εφημερίδες που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, 31 / 3 / 2023 Εφόσον πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις γενικές και διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, εκτός από την ελάχιστη απαίτηση επισκεψιμότητας, θα μπορούν να επωφελούνται από τις επίσημες ανακοινώσεις που θα δημοσιεύονται στους ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου μετά την 1/4/2023, σύμφωνα με τις θέσεις ποσόστωσης, χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο αναμονής. Ωστόσο, 30 / 9 / 2023 Δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων διαφημίσεων διαδικτυακών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δεν πληρούν την ελάχιστη απαίτηση επισκεψιμότητας από

(2) Σύμφωνα με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, το εξάμηνο για τον πρόσθετο δείκτη δεν εφαρμόζεται στους ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους που έχουν αποκτήσει δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων.

(3) Οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο έχουν το δικαίωμά τους να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις σε περίπτωση που μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία εκπομπής και το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων διαφημίσεων εντός 2 ετών ή τα ονόματα τομέα τους άλλαξε.

(4) Ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο που κοινοποιούνται στην Αρχή από τις εφημερίδες που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, 31 / 3 / 2023 Εφόσον υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση μέχρι την ημερομηνία της επίσημης αγγελίας, περιλαμβάνονται στην ενότητα της λίστας περιοδικών που αφορούν μόνο τους διαδικτυακούς τόπους ειδήσεων όπου μπορούν να τοποθετηθούν επίσημες διαφημίσεις, χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο αναμονής.

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις διαδικτυακές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδων, οι οποίες υπόκεινται σε περίοδο αναμονής για την απόκτηση του δικαιώματος δημοσίευσης επίσημων αγγελιών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 5- (1) Οι ιστοσελίδες ειδήσεων του Διαδικτύου που κοινοποιούνται στην Αρχή πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού από εφημερίδες, οι οποίες υπόκεινται σε περίοδο αναμονής προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων, πρέπει να υποβληθούν με υπογεγραμμένη αίτηση, εντός 60 ημερών στις το αργότερο, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ότι η εφημερίδα ολοκλήρωσε την περίοδο αναμονής και απέκτησε το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων ανακοινώσεων, εφόσον πληρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με ειδησεογραφικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο, θα επωφελούνται από τις επίσημες ανακοινώσεις να δημοσιεύονται σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου σύμφωνα με τις θέσεις ποσόστωσής τους χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο αναμονής.

(2) Οι διαδικτυακοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο έχουν το δικαίωμά τους να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις σε περίπτωση που μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία εκπομπής και το δικαίωμα δημοσίευσης επίσημων διαφημίσεων εντός 2 ετών ή τα ονόματα τομέα τους άλλαξε.

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με διαδικτυακούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους εφημερίδων και περιοδικών που δημοσιεύουν επίσημες αγγελίες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ 6- (1) Ιστότοποι ειδήσεων στο Διαδίκτυο που ανήκουν σε εφημερίδες και περιοδικά που έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν επίσημες διαφημίσεις, 31 / 3 / 2023 Εφόσον συμπληρώσουν τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σε διαδικτυακούς δικτυακούς τόπους ειδήσεων που μεταδίδουν μόνο επίσημες διαφημίσεις, εφόσον υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα περιλαμβάνονται στην ενότητα της λίστας των περιοδικών που επιτρέπουν μόνο επίσημες αγγελίες μετά την 1/4/2023, χωρίς να υπόκεινται σε περίοδο αναμονής.

δύναμη

ΑΡΘΡΟ 119- (1) Ο παρών κανονισμός.

α) Το πρώτο μέρος του πρώτου μέρους, 20, 26, 31, 94, 118, 119 και 120 ου με το προσωρινό άρθρο 1, το προσωρινό άρθρο 3, το προσωρινό άρθρο 4 και το προσωρινό άρθρο 6 ου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου,

β) Το στοιχείο α) της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 29 1 / 7 / 2023 επί,

γ) Άρθρο 28 1 / 1 / 2024 επί,

τ) Λοιπές διατάξεις 1 / 4 / 2023 επί,

δύναμη Μπαίνει.

εκτελεστικός

ΑΡΘΡΟ 120- (1) Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Διαφημιστικού Φορέα Τύπου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΘΡΟ 1- Τροποποιήθηκαν τα εδάφια (β), (στ) και (γ) του άρθρου 12 πρώτο εδάφιο του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Παραλαβή και Διανομή Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ της 1/2017/29946 και με αριθμό 4. ως εξής.

«β) İLANBİS (Advertisement Information System): Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο λαμβάνονται ηλεκτρονικά οι επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις από τους διαφημιστές, η διανομή τους στα περιοδικά και οι διαδικασίες σχετικά με τα προσόντα και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στα περιοδικά από τη Γ.Σ. το Ίδρυμα,

«στ) Περιοδικά: Εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων,

«ğ) Οδηγίες δημοσίευσης: Η διεπαφή ILANBIS όπου πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ανακοινώσεων και διαφημίσεων εκτός από το πεδίο εφαρμογής των επίσημων ανακοινώσεων και το όνομα, τον αριθμό και το άρθρο του νόμου, προεδρικού διατάγματος και κανονισμού που ορίζει τη δημοσίευσή τους, πού και πόσες φορές. και σύμφωνα με ποια νομοθεσία διεκπεραιώνονται οι επίσημες ανακοινώσεις που αποστέλλονται στην Αρχή»,

ΑΡΘΡΟ 2- Η φράση "στο παράρτημα-7" στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του ίδιου κανονισμού έχει αλλάξει ως "στο παράρτημα-2 και στο παράρτημα-3", και η φράση "θεωρώντας την οδηγία του" ως "σύμφωνα με τις οδηγίες του" .

ΑΡΘΡΟ 3- Η φράση «καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο» στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει σε «καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου».

ΑΡΘΡΟ 4- Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 12 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως εξής.

«(2) Οι επίσημες διαφημίσεις που αποστέλλονται μέσω του İLANBIS πρέπει να εμφανίζονται σε γενικές εκδόσεις εφημερίδων και σε διαδικτυακούς ιστότοπους ειδήσεων σε όλη την Τουρκία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

(3) Τα περιοδικά πρέπει να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις εγκαίρως. Η ευθύνη για τις επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις που δεν δημοσιεύονται στην ώρα τους και για τις επίσημες ανακοινώσεις που δεν δημοσιεύονται σε γενικές εκδόσεις ή δεν προβάλλονται σε όλη την Τουρκία, ανήκουν στο σχετικό περιοδικό.

ΑΡΘΡΟ 5- Το δεύτερο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 13 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως εξής.

«(2) Ιδιωτικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις, εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Οργανισμός, δημοσιεύονται σε εφημερίδες, περιοδικά ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου στον κατάλογο των περιοδικών στον ιστότοπο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις επιθυμίες των διαφημιστών».

«(4) Αν και είναι επίσημη ανακοίνωση, εάν οι διαφημιστές προτιμούν μια εφημερίδα ή μια ιστοσελίδα ειδήσεων στο Διαδίκτυο, σελίδα, στήλη ή τοποθεσία ή ζητούν ειδική στοιχειοθεσία, διάταξη και γραφικά, στην τρέχουσα Επίσημη Ανακοίνωση Τιμολόγιο Τιμής που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , Εφαρμόζονται τα Ειδικά Τιμολόγια Προκήρυξης και Διαφήμισης που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κάτω από την καθορισμένη τιμή στήλης-εκατοστά ή μονάδας.»

ΑΡΘΡΟ 6- Η φράση «προεκτύπωση και εκτυπωτικές διαδικασίες» στο άρθρο 14 τρίτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει ως «εκτύπωση ή προέκδοση και οι διαδικασίες αυτές».

ΑΡΘΡΟ 7- Η φράση «Από το Υπουργικό Συμβούλιο» στο άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει ως «Με απόφαση του Προέδρου», και η φράση «Κανονισμός επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων και περιοδικών εκδόσεων για τη μετάδοσή τους». έχει αλλάξει ως «Κανονισμός Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων».

ΑΡΘΡΟ 8- Το παράρτημα-1 και το παράρτημα-2 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως συνημμένα και προστέθηκε το παράρτημα-3 του ίδιου κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9- Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1/4/2023.

ΑΡΘΡΟ 10- Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Διαφήμισης Τύπου.

Κανονισμός για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λήψης και Διανομής Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον

ΑΡΘΡΟ 1- Τροποποιήθηκαν τα εδάφια (β), (στ) και (γ) του άρθρου 12 πρώτο εδάφιο του Κανονισμού για την Ηλεκτρονική Παραλαβή και Διανομή Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ της 1/2017/29946 και με αριθμό 4. ως εξής.

«β) İLANBİS (Advertisement Information System): Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο λαμβάνονται ηλεκτρονικά οι επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις από τους διαφημιστές, η διανομή τους στα περιοδικά και οι διαδικασίες σχετικά με τα προσόντα και τα καθήκοντα που επιβάλλονται στα περιοδικά από τη Γ.Σ. το Ίδρυμα,

«στ) Περιοδικά: Εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες ειδήσεων στο Διαδίκτυο που σχετίζονται με τη δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων,

«ğ) Οδηγίες δημοσίευσης: Η διεπαφή ILANBIS όπου πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση ανακοινώσεων και διαφημίσεων εκτός από το πεδίο εφαρμογής των επίσημων ανακοινώσεων και το όνομα, τον αριθμό και το άρθρο του νόμου, προεδρικού διατάγματος και κανονισμού που ορίζει τη δημοσίευσή τους, πού και πόσες φορές. και σύμφωνα με ποια νομοθεσία διεκπεραιώνονται οι επίσημες ανακοινώσεις που αποστέλλονται στην Αρχή»,

ΑΡΘΡΟ 2- Η φράση "στο παράρτημα-7" στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του ίδιου κανονισμού έχει αλλάξει ως "στο παράρτημα-2 και στο παράρτημα-3", και η φράση "θεωρώντας την οδηγία του" ως "σύμφωνα με τις οδηγίες του" .

ΑΡΘΡΟ 3- Η φράση «καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο» στο άρθρο 8 πρώτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει σε «καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου».

ΑΡΘΡΟ 4- Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 12 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως εξής.

«(2) Οι επίσημες διαφημίσεις που αποστέλλονται μέσω του İLANBIS πρέπει να εμφανίζονται σε γενικές εκδόσεις εφημερίδων και σε διαδικτυακούς ιστότοπους ειδήσεων σε όλη την Τουρκία, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

(3) Τα περιοδικά πρέπει να δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις εγκαίρως. Η ευθύνη για τις επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις που δεν δημοσιεύονται στην ώρα τους και για τις επίσημες ανακοινώσεις που δεν δημοσιεύονται σε γενικές εκδόσεις ή δεν προβάλλονται σε όλη την Τουρκία, ανήκουν στο σχετικό περιοδικό.

ΑΡΘΡΟ 5- Το δεύτερο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 13 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως εξής.

«(2) Ιδιωτικές ανακοινώσεις και διαφημίσεις, εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις και διαφημίσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Οργανισμός, δημοσιεύονται σε εφημερίδες, περιοδικά ή ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Διαδικτύου στον κατάλογο των περιοδικών στον ιστότοπο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις επιθυμίες των διαφημιστών».

«(4) Αν και είναι επίσημη ανακοίνωση, εάν οι διαφημιστές προτιμούν μια εφημερίδα ή μια ιστοσελίδα ειδήσεων στο Διαδίκτυο, σελίδα, στήλη ή τοποθεσία ή ζητούν ειδική στοιχειοθεσία, διάταξη και γραφικά, στην τρέχουσα Επίσημη Ανακοίνωση Τιμολόγιο Τιμής που καθορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , Εφαρμόζονται τα Ειδικά Τιμολόγια Προκήρυξης και Διαφήμισης που ορίζονται στο τρίτο εδάφιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κάτω από την καθορισμένη τιμή στήλης-εκατοστά ή μονάδας.»

ΑΡΘΡΟ 6- Η φράση «προεκτύπωση και εκτυπωτικές διαδικασίες» στο άρθρο 14 τρίτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει ως «εκτύπωση ή προέκδοση και οι διαδικασίες αυτές».

ΑΡΘΡΟ 7- Η φράση «Από το Υπουργικό Συμβούλιο» στο άρθρο 16 πρώτο εδάφιο του ίδιου Κανονισμού έχει αλλάξει ως «Με απόφαση του Προέδρου», και η φράση «Κανονισμός επίσημων ανακοινώσεων και διαφημίσεων και περιοδικών εκδόσεων για τη μετάδοσή τους». έχει αλλάξει ως «Κανονισμός Επίσημων Ανακοινώσεων και Διαφημίσεων».

ΑΡΘΡΟ 8- Το παράρτημα-1 και το παράρτημα-2 του ίδιου κανονισμού τροποποιήθηκαν ως συνημμένα και προστέθηκε το παράρτημα-3 του ίδιου κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 9- Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1/4/2023.

ΑΡΘΡΟ 10- Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εκτελούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Φορέα Διαφήμισης Τύπου.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.


*