Κρατικά Θέατρα για πρόσληψη 121 συμβασιούχων προσωπικού

Γενική Διεύθυνση Κρατικών Θεάτρων
Γενική Διεύθυνση Κρατικών Θέατρα

Η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Θεάτρων Συμβασιούχου Προσωπικού, η οποία τέθηκε σε ισχύ με την από 657/4/6 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμόν 6/1978, να απασχοληθεί στις κεντρικές και επαρχιακές οργανωτικές μονάδες του Γ.Σ. της παραγράφου (Β) του άρθρου 7 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αριθ. η παρακάτω λίστα, με βάση την ομαδική βαθμολογία KPSS (B) 15754, χωρίς γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα προσόντα που ζητούνται ανωτέρω, οι γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου υπ' αριθμ. 48 και οι ειδικοί όροι που καθορίζονται για την προκηρυχθείσα κενή θέση αναζητούνται για τους αιτούντες:

  • Όντας Τούρκος πολίτης,
  • Να είναι τουλάχιστον 18 ετών από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων,
  • Για να μην στερηθούν τα δημόσια δικαιώματα,
  • Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, ακόμη και αν έχουν δοθεί χάρη ή φυλάκιση για ένα έτος ή περισσότερο για ένα εκ προθέσεως έγκλημα, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, κατάχρηση εμπιστοσύνη, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νόθευση προσφορών, νοθεία απόδοσης, ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,
  • Όσον αφορά τη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες υποψήφιους? να μην έχει στρατιωτική θητεία, να έχει εκπληρώσει εν ενεργεία στρατιωτική θητεία ή να έχει αναβληθεί ή μετατεθεί στην εφεδρική τάξη,
  • Χωρίς ψυχική ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί συνεχώς το καθήκον του,

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1- Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών (μέχρι τη λήξη του ωραρίου την τελευταία ημέρα) από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΦΕΚ.

2-Οι υποψήφιοι που θέλουν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Κρατικών Θεάτρων Πύλη Καριέρας-Δημόσια Πρόσληψη ή Πύλη Καριέρας (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως δεν θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις που γίνονται ταχυδρομικώς ή με άλλα μέσα δεν θα γίνονται δεκτές.

3-Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή στην Τουρκία και έχουν ισοτιμία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που ζητείται στην παρούσα ανακοίνωση πρέπει να ανεβάσουν τα έγγραφά τους που δείχνουν την ισοτιμία σε μορφή pdf στο πεδίο "Πιστοποιητικό Ισοδυναμίας" στην καρτέλα "Άλλα έγγραφα" κατά τη διάρκεια της εφαρμογή.

4- Δεδομένου ότι η βαθμολογία KPSS των υποψηφίων, η εκπαίδευση, το τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν, η στρατιωτική θητεία, το ποινικό μητρώο και τα στοιχεία ταυτότητας θα ληφθούν μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών των σχετικών φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αυτά τα έγγραφα δεν θα ζητηθούν από τους υποψηφίους στη διεύθυνση το στάδιο της αίτησης. Οι υποψήφιοι που έχουν λάθη/ελλιπείς πληροφορίες στα εν λόγω στοιχεία των υποψηφίων ή των οποίων οι πληροφορίες δεν προέρχονται από το σύστημα θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις/διορθώσεις από τους αρμόδιους φορείς πριν υποβάλουν αίτηση και όσοι τα στοιχεία αποφοίτησης δεν έρχονται αυτόματα θα πρέπει να υποβάλουν την αποφοίτησή τους Τα έγγραφα σε μορφή pdf στην ενότητα "Πιστοποιητικό Αποφοίτησης" στην καρτέλα "Άλλα Έγγραφα" πρέπει να ληφθούν.

5-Προκειμένου οι υποψήφιοι των οποίων η σύμβαση λύθηκε από τους φορείς τους ή η σύμβαση λύθηκε μονομερώς ενόσω εργάζονται σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού (4/Β) σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι έχουν ολοκληρώσει το έτος αναμονής, πρέπει να υποβάλουν το εγκεκριμένο έγγραφο παροχής υπηρεσιών που έλαβαν από τους πρώην φορείς τους, σε μορφή pdf, κατά την αίτησή τους.

6-Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν το έγγραφο Δήλωση Υπηρεσιών, το οποίο θα λάβουν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση χρησιμοποιώντας τη δήλωση εγγραφής και υπηρεσίας SSI/δημιουργήσουν μια επιλογή εγγράφου με γραμμωτό κώδικα, σε μορφή pdf, στο πεδίο "Δήλωση Υπηρεσίας SGK" κάτω από τα "Άλλα έγγραφα καρτέλα " κατά την εφαρμογή.

7-Υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για θέσεις Αξιωματικού Προστασίας και Ασφάλειας. Το "έγγραφο ταυτότητας και ύψους/βάρους KGG" σε μορφή pdf στην καρτέλα "Τα άλλα έγγραφά σας" κατά την υποβολή της αίτησης, εμφανίζοντας τα δελτία ταυτότητας ιδιωτικού φύλακα και την κατάσταση ύψους/βάρους που καθορίζονται στους Ειδικούς όρους που απαιτούνται για τους υποψηφίους, έτσι ώστε και οι δύο οι πλευρές είναι ορατές. πρέπει να μεταφορτωθούν στο πεδίο.

8-Οποιαδήποτε αίτηση δεν εμφανίζει «Η συναλλαγή σας ολοκληρώθηκε με επιτυχία…» στην πλατφόρμα Career Gate-Public Recruitment Platform δεν θα ληφθεί υπόψη. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

9-Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί στην οθόνη «Οι αιτήσεις μου». Οποιαδήποτε εφαρμογή δεν εμφανίζει την ένδειξη "Εφαρμογή ελήφθη" στην οθόνη "Οι εφαρμογές μου" δεν θα αξιολογηθεί.

10-Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι να κάνουν τη διαδικασία αίτησης χωρίς σφάλματα, να είναι πλήρης και σύμφωνα με τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και να ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα στο σύστημα στο στάδιο της αίτησης. Οι υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα θέματα δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα.

11- Εάν διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι προς πρόσληψη με σύμβαση εργασίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τη σχετική νομοθεσία, οι αιτήσεις τους δεν θα αξιολογηθούν. Επιπλέον, οι συμβάσεις όσων διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αίτησης θα καταγγελθούν χωρίς αποζημίωση και ειδοποίηση.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar