Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων για πρόσληψη 27 Αξιωματικών

Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων για πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων
Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων για πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων

Να απασχολείται στα πλαίσια της παραγράφου (Β) του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ.4 στο όργανο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων και να απασχολείται σύμφωνα με τις Αρχές περί Απασχόλησης Συμβασιούχων. Προσωπικού, που τέθηκε σε ισχύ με την από 06/06/1978 Υπουργική Απόφαση 7/15754 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού (εφαρμοσμένη ή/και προφορική) εξέταση που θα διεξαχθεί με βάση τη βαθμολογία ΚΨΣ. του 2020, στα πλαίσια των διατάξεων του Κανονισμού Εξέτασης, Διορισμού και Μεταθέσεων Προσωπικού του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, θα προσληφθούν 15 συμβασιούχοι υπάλληλοι γραφείου, 5 συμβασιούχοι οδηγοί και 7 συμβασιούχοι υπάλληλοι ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 Τόπος και έντυπο αίτησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν προσωπική αίτηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων, προσκομίζοντας το «Έντυπο Αίτησης Εργασίας για Εξετάσεις Συμβεβλημένου Προσωπικού 2022 4/B» που διατίθεται στον ιστότοπο hsk.gov.tr ​​και συμπληρώνοντας όλα τα σχετικά μέρη, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα. (Διεύθυνση εφαρμογής: Safety District, Mevlana Boulevard No: 36 Yenimahalle / ANKARA)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως και οι αιτήσεις που γίνονται με ταχυδρομείο ή παρόμοια μέσα δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις 30/05/2022 και θα λήξουν στις 03/06/2022 στο τέλος του ωραρίου (17:00). Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται εντός της προθεσμίας θα θεωρούνται άκυρες.

Η εξέταση για τη θέση του συμβασιούχου προσωπικού γραφείου θα διεξαχθεί σε δύο στάδια ως πρακτική εξέταση και προφορική εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση (εξέταση πληκτρολογίου) έχουν όσοι συγκαταλέγονται στους 5 υποψηφίους, που είναι πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τους τύπους βαθμολογίας της ομάδας ΚΨΣ(Β). kazanθα δουλέψω. Η πρακτική εξάσκηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 11/06/2022 και ώρα 09:00 στο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων και επιτυχόντων στις εξετάσεις αυτές. http://www.hsk.gov.tr θα ανακοινωθεί στις Για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις πρακτικής άσκησης θα διεξαχθεί προφορική εξέταση στο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων στις 21/06/2022 και ώρα 09:00.

Η εξέταση για τη θέση συμβασιούχου οδηγού θα διεξαχθεί σε δύο στάδια ως πρακτική εξέταση και προφορική εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση (εξέταση οδήγησης) έχουν όσοι συγκαταλέγονται στους 5 υποψηφίους που είναι πενταπλάσιοι των θέσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τους τύπους βαθμολογίας ΚΨΣ (Β). kazanθα δουλέψω. Η πρακτική εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο 11/06/2022 στις 11:00 στο Γραφείο Δοκίμων Άγκυρας (Şefkat Mahallesi Dr. Besim Ömer Caddesi No: 61 Keçiören/Ankara) και όσοι είναι επιτυχόντες σε αυτήν την εξέταση http://www.hsk.gov.tr θα ανακοινωθεί στις Για τους επιτυχόντες στις εξετάσεις πρακτικής άσκησης θα διεξαχθεί προφορική εξέταση στο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων στις 22/06/2022 και ώρα 09:00.

Για τη θέση του συμβασιούχου υπαλλήλου δικαιούνται να συμμετάσχουν στην προφορική εξέταση όσοι συγκαταλέγονται στους 5 υποψηφίους που είναι πενταπλάσιοι των θέσεων που προκηρύσσονται σύμφωνα με τους τύπους βαθμολογίας της ομάδας ΚΨΣ(Β). kazanθα δουλέψω. Στις 22/06/2022 και ώρα 13:00 θα διεξαχθεί προφορική εξέταση στο κτίριο της Επιτροπής Δικαστών και Εισαγγελέων.

Κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση, η οποία προκηρύσσεται ανάλογα με το εκπαιδευτικό του καθεστώς. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις δεν θα αξιολογηθούν καθώς οι αιτήσεις τους θα θεωρηθούν άκυρες.

 Απαιτήσεις εφαρμογής

Όπως αναφέρεται στο τροποποιημένο άρθρο 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αριθ.

1- Όντας Τούρκος πολίτης,

2- Από 03/06/2022, που είναι η τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις ηλικίας του άρθρου 657 του Ν. 40 και να μην έχουν συμπληρώσει το 2020ο έτος της ηλικίας τους από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτος κατά το οποίο διεξάγονται οι κεντρικές εξετάσεις (KPSS-36 για πτυχιούχους προπτυχιακού, αναπληρωματικού τίτλου και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).

3- Για συμβασιούχους υπαλλήλους γραφείου, που έχουν αποφοιτήσει από το τμήμα πληροφορικής των σχολών/σχολών, το τμήμα δικαιοσύνης, το τμήμα δικαιοσύνης των επαγγελματικών σχολών, το πρόγραμμα πτυχίου δικαιοσύνης, το επαγγελματικό λύκειο δικαιοσύνης ή άλλο λύκειο ή ισοδύναμες σχολές, ή τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου ή ισοδύναμου σχολείου Διαθέτοντας πιστοποιητικό γραφομηχανής ή υπολογιστή εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ή που έχει δοθεί ως αποτέλεσμα μαθημάτων που διοργανώνονται από δημόσιους φορείς και οργανισμούς κατά την ημερομηνία αίτησης (αιτήσεις όσων δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης μαθημάτων σύμφωνα με τη διαδικασία δεν θα γίνει δεκτό),

4- Για τη θέση συμβασιούχου οδηγού, να είναι τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου ή ισότιμος και τουλάχιστον Β τάξης από 17 Ιανουαρίου 04, σύμφωνα με την τροποποίηση του Κανονισμού Οδικής Κυκλοφορίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 2015/29329. /1 και με αριθμό 2016, μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 Κατέχοντας τουλάχιστον άδεια οδήγησης κατηγορίας D1,

5- Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή ισότιμος για τη θέση του συμβασιούχου υπαλλήλου,

6- Δεν στερούνται δημοσίων δικαιωμάτων,

7- Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, ακόμη και αν έχουν δοθεί χάρη ή φυλάκιση για ένα έτος ή περισσότερο για ένα εκ προθέσεως έγκλημα, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστοσύνη, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία απόδοσης, ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,

8- Όσον αφορά το στρατιωτικό καθεστώς. να μην έχει στρατιωτική θητεία, να μην έχει στρατιωτική ηλικία ή να έχει εκπληρώσει την ηλικία της στρατιωτικής θητείας ή να αναβληθεί ή να μετατεθεί στην εφεδρική τάξη,

9- Για τη θέση του συμβασιούχου προσωπικού γραφείου. Από την Ομάδα Εξέτασης Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού (Β) που πραγματοποιήθηκε από την ÖSYM το 2020. Οι πτυχιούχοι πτυχίου KPSSP(3), οι πτυχιούχοι πτυχίου KPSSP(93) και οι απόφοιτοι λυκείου KPSSP(94) πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 βαθμοί,

10- Για τη θέση συμβασιούχου οδηγού και υπηρέτη. Από την Ομάδα Εξέτασης Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού (Β) που πραγματοποιήθηκε από την ÖSYM το 2020. Να έχει τουλάχιστον 3 μόρια από προπτυχιακούς πτυχιούχους ΚΨΣΠ(93), αναπληρωτές πτυχιούχους ΚΨΣΠ(94) και αποφοίτους Λυκείου ΚΨΣΠ(60),

11- Δεν έχει ψυχική ασθένεια που μπορεί να τον εμποδίσει να εκτελεί συνεχώς το καθήκον του.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar