Η Προεδρία για τους Τούρκους στο εξωτερικό και τις συναφείς κοινότητες για πρόσληψη 5 συμβασιούχων στελεχών

Η Προεδρία των Τούρκων στο εξωτερικό και οι συναφείς κοινότητες θα κάνουν προσλήψεις προσωπικού πληροφορικής
Η Προεδρία των Τούρκων στο εξωτερικό και οι συναφείς κοινότητες θα κάνουν προσλήψεις προσωπικού πληροφορικής

Προκειμένου να απασχοληθεί στην Προεδρία για τους Τούρκους στο Εξωτερικό και τις Συναφείς Κοινότητες, το συνολικό ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα-657 εντός του πεδίου εφαρμογής των «Αρχών σχετικά με την πρόσληψη συμβασιούχου προσωπικού» τίθεται σε ισχύ με το άρθρο 4/Β του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων 06.06.1978 και υπ' αριθμ. 7/15754 Υπουργικό Συμβούλιο Απόφασης 1. Θα προσληφθούν συμβασιούχοι για 5 θέσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2022.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η Προεδρία των Τούρκων στο εξωτερικό και οι σχετικές κοινότητες θα προσλάβουν συμβασιούχο προσωπικό

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1- Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο εδάφιο (Α) του άρθρου 657 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμου αρ. 48:

α) να είστε πολίτης της Τουρκικής Δημοκρατίας,

β) Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα,

γ) Ακόμη και αν έχουν παρέλθει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα. εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους, ακόμη και αν έχουν δοθεί χάρη ή φυλάκιση για ένα έτος ή περισσότερο για ένα εκ προθέσεως έγκλημα, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, υπεξαίρεση, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, πλαστογραφία, παραβίαση εμπιστοσύνη, δόλια Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, νοθεία προσφορών, νοθεία, ξέπλυμα περιουσιακών αξιών που προκύπτουν από έγκλημα ή λαθρεμπόριο,

ç) Ως προς το στρατιωτικό καθεστώς. να μην έχει στρατιωτική θητεία, να μην έχει στρατιωτική ηλικία ή, αν έχει συμπληρώσει την στρατιωτική του θητεία, να έχει εκπληρώσει εν ενεργεία στρατιωτική θητεία ή να αναβληθεί ή να μετατεθεί στην εφεδρική τάξη,

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 53, να μην έχει ψυχική ασθένεια που να τον εμποδίζει να ασκεί συνεχώς το καθήκον του.

2- Να είναι κάτω των 35 ετών από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διεξάγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις (γεννημένοι την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 1987).

3- Να είναι θετικός ως αποτέλεσμα της αρχειακής έρευνας.

4- Τύπος βαθμολογίας KPSS και επιλογή υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 2020 μόρια από την Ομάδα Εξέτασης Επιλογής Δημοσίου Προσωπικού (Β) που πραγματοποιήθηκε από την ÖSYM το 93, KPSS P (94) για πτυχιούχους αναπληρωτών και KPSS P (60) τύπος βαθμολογίας για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Να είναι μεταξύ των υποψηφίων 10 φορές ο αριθμός των θέσεων που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα γίνει με βάση τον τίτλο της θέσης που ανακοινώθηκε.

5- Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για εξετάσεις τίτλου θέσης. Αιτήσεις για περισσότερους από έναν τίτλους θέσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

6- Όσοι οι συμβάσεις των οποίων λύονται από τα ιδρύματά τους λόγω ενεργειών αντίθετων προς τις αρχές της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενώ εργάζονται σε θέσεις συμβασιούχου προσωπικού 4/Β σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς και όσοι λύουν μονομερώς τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εντός της συμβατικής περιόδου οφείλουν έχουν συμπληρώσει την περίοδο αναμονής ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ωστόσο, όσοι καταγγείλουν μονομερώς τη σύμβασή τους σύμφωνα με τα εδάφια (α), (β) και (γ) του παραρτήματος 1 τέταρτο εδάφιο των Αρχών περί Απασχόλησης Συμβεβλημένου Προσωπικού δεν υπόκεινται στην προαναφερθείσα περίοδο αναμονής ενός έτους. .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1- Προσωπικό Υποστήριξης (Προσωπικό Καθαριότητας)

α) Να αποφοιτήσει από οποιοδήποτε κλάδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Κατά προτίμηση, να έχει πιστοποιητικό καθαριότητας ή/και υγιεινής από δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

γ) Να μην έχει μεταδοτικό νόσημα. (Δικαίωμα διορισμού με επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις) kazanΓια να διοριστούν οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την έκθεση του υγειονομικού συμβουλίου, την οποία θα λάβουν από τα πλήρη Κρατικά Νοσοκομεία που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες.)

2- Προγραμματιστής

α) Να βεβαιώνει ότι έχει παρακολουθήσει μάθημα στον τομέα του προγραμματισμού Η/Υ, εφόσον έχει αποφοιτήσει από τμήματα προγραμματισμού Η/Υ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με αναπληρωματικό τίτλο σπουδών ή να έχει πτυχίο αναπληρωτή ή να έχει πιστοποιητικό εγκεκριμένο από του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας στον τομέα αυτό.

β) Να έχει τουλάχιστον Δ επιπέδου ΥΔΣ ή αντίστοιχες γνώσεις ξένων γλωσσών.

γ) Κατά προτίμηση με πιστοποιητικό .NET/C#/ASP.NET.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ

1- Αιτήσεις, Προεδρία Oğuzlar Mah. Θα παραδοθεί στο κεντρικό κτίριο εξυπηρέτησης στο Mevlana Bulvarı No: 145 Balgat/Çankaya/ Ankara με το χέρι ή ταχυδρομικώς. Η Προεδρία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην αλληλογραφία.

2- Οι αιτήσεις για τις εισαγωγικές εξετάσεις θα ξεκινούν στις 17.01.2022 της Δευτέρας 09.00 και θα λήγουν στις 31.01.2022 της Δευτέρας 18.00. Αιτήσεις που θα φτάσουν στην Προεδρία μετά την περίοδο υποβολής αιτήσεων δεν θα ληφθούν υπόψη.

3- Η αίτηση των υποψηφίων με ελλείποντα δικαιολογητικά αίτησης δεν θα γίνει δεκτή και οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα. Οι υποψήφιοι που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ανεπάρκεια ή λάθος στις πληροφορίες τους πρέπει να ανανεώσουν την αίτησή τους μέχρι το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

4- Εάν οι υποψήφιοι έχουν δύο ή περισσότερα από τα μόρια της αγγελίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν τύπο μορίου και το πολύ για μία θέση. Αιτήσεις υποψηφίων που κάνουν περισσότερες από μία επιλογές θα θεωρούνται άκυρες. Οι υποψήφιοι σε αυτήν την κατάσταση δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν κανένα δικαίωμα.

5- Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει από εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και έχουν ισοτιμία στα αρμόδια τμήματα ως προς το εκπαιδευτικό καθεστώς που ζητείται στην προκήρυξη πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά ισοτιμίας κατά την υποβολή της αίτησης.

6- Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση για τη θέση του προγραμματιστή αλλά δεν έχουν πτυχίο προγραμματισμού Η/Υ από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πρέπει να υποβάλουν έγγραφο που να αποδεικνύει ότι έχουν παρακολουθήσει μάθημα στον τομέα του προγραμματισμού Η/Υ ή πιστοποιητικό εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας στον κλάδο αυτό, εφόσον είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι αναπληρωτής πτυχίου.

7- Οι υποψήφιοι των οποίων οι συμβάσεις λύονται από τα ιδρύματά τους ή των οποίων οι συμβάσεις λύονται μονομερώς από τα ιδρύματά τους ενώ εργάζονται με πλήρη απασχόληση σε 4/Β θέσεις συμβασιούχου προσωπικού σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς, πρέπει να υποβάλουν εγκεκριμένο Έγγραφο Υπηρεσίας από τον προηγούμενο φορέα τους, προκειμένου να βεβαιώσουν ότι έχουν συμπληρώσει την περίοδο αναμονής ενός έτους.

Παρόμοιες διαφημίσεις

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar