Διοίκηση Νερού και Αποχετεύσεων του Samsun για την προμήθεια 67 δημοσίων υπαλλήλων

η διαχείριση νερού και αποχέτευσης της samsun θα καταστήσει δημόσιους υπαλλήλους
η διαχείριση νερού και αποχέτευσης της samsun θα καταστήσει δημόσιους υπαλλήλους

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ SAMSUN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ


Να απασχολείται στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Υπαλλήλων, του νόμου αριθ. 657, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Υδάτων και Αποχετεύσεων του Samsun. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών Εξέτασης και Διορισμών Πρώτης Κατάθεσης στις Τοπικές Διοικήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα προσληφθούν με ανοικτές αποστολές στις συγκεκριμένες κενές θέσεις, με τον τίτλο, την τάξη, τον βαθμό, τον αριθμό, τα προσόντα, τον τύπο KPSS, το βασικό σκορ KPSS και άλλες απαιτήσεις παρακάτω.

S

N

Τίτλος ομάδας κατηγορία Τμήμα Σπουδών κομμάτι προσόντα γένος KPSS
τύπος
Βάση KPSS
αξιολογήσεις
1 μηχανικός TH 8 1 Να αποφοιτήσουν από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανικών Υπολογιστών των Σχολών που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές Άνδρας / Γυναίκα P3 70
2 μηχανικός TH 8 2 Να αποφοιτήσουν από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Μηχανικής των Σχολών που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές Άνδρας / Γυναίκα P3 70
3 μηχανικός TH 8 3 Να αποφοιτήσει από το προπτυχιακό πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Σχολών που παρέχουν προπτυχιακές σπουδές Άνδρας / Γυναίκα P3 70
4 μηχανικός TH 8 1 Να αποφοιτήσουν από το προπτυχιακό πρόγραμμα των Μηχανικών Ελέγχου και Αυτοματισμού των σχολών που παρέχουν εκπαίδευση στο προπτυχιακό επίπεδο Άνδρας / Γυναίκα P3 70
5 μηχανικός TH 8 3 Αποφοίτησε από το προπτυχιακό πρόγραμμα μηχανικών των σχολών που παρέχουν προπτυχιακές εκπαίδευση Άνδρας / Γυναίκα P3 70
6 μηχανικός TH 8 5 Να αποφοιτήσει από το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών των σχολών που παρέχουν εκπαίδευση στο προπτυχιακό επίπεδο Άνδρας / Γυναίκα P3 70
7 μηχανικός TH 8 5 Να αποφοιτήσει από το προπτυχιακό πρόγραμμα Μηχανικών Μηχανικών των σχολών που παρέχουν εκπαίδευση στο προπτυχιακό επίπεδο Άνδρας / Γυναίκα P3 70
8 αρχιτέκτων TH 8 1 Αποφοίτησε από προπτυχιακά προγράμματα Αρχιτεκτονικής Σχολής Άνδρας / Γυναίκα P3 70
9 φαρμακοποιός TH 8 2 Αποφοίτησε από τα προπτυχιακά προγράμματα των σχολών της Χημείας Άνδρας / Γυναίκα P3 70
10 τεχνικός TH 8 6 Να αποφοιτήσετε από το Μηχανικό Συνεργαζόμενο Πρόγραμμα Επαγγελματικών Σχολών Άνδρας / Γυναίκα P93 70
11 τεχνικός TH 9 1 Να αποφοιτήσετε από το Πρόγραμμα Συνεργατών Προγραμματισμού Υπολογιστών των Επαγγελματικών Σχολών Άνδρας / Γυναίκα P93 70
12 τεχνικός TH 9 1 Αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Επαγγελματικών Σπουδών του Περιβαλλοντικού ή Περιβαλλοντικής Υγείας Άνδρας / Γυναίκα P93 70
13 τεχνικός TH 9 10 Να αποφοιτήσετε από τον Τεχνικό Κατασκευαστή ή από τον Συνεργάτη Τεχνολογίας Κατασκευών των Επαγγελματικών Σχολών Άνδρας / Γυναίκα P93 70
14 τεχνικός TH 9 8 Για να αποφοιτήσετε από τον Τεχνικό Χάρτη Επαγγελματικών Σχολών ή το Πρόγραμμα Χάρτης και Κτηματογράφου Associate Degree Άνδρας / Γυναίκα P93 70
15 τεχνικός TH 9 3 Αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Συνεργαζόμενων Ηλεκτρικών Επαγγελματικών Σχολών Άνδρας / Γυναίκα P93 70
16 τεχνικός TH 9 2 Για να αποφοιτήσετε από τα Επαγγελματικά Σχολεία Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός Τεχνικός ή Ηλεκτρονική Τεχνολογική Συνεργασία Πτυχίο Άνδρας / Γυναίκα P93 70
17 συλλέκτης ΠΔΣ 9 - 10 -11 11 Αποφοίτησε από ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών, Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων Άνδρας / Γυναίκα P3 70
18 δικηγόρος AH 7 2 Αποφοίτησε από τις Νομικές Σχολές Πανεπιστημίων Άνδρας / Γυναίκα P3 70

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι γενικοί και ειδικοί όροι που πρέπει να ακολουθούνται στις αιτήσεις που πρέπει να υποβληθούν για τις θέσεις των κενών υπαλλήλων που αναφέρονται ανωτέρω είναι οι ακόλουθες.

1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι που θα ζητήσουν να διοριστούν θέσεις δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν τους ακόλουθους γενικούς όρους που αναφέρονται στην παράγραφο (Α) του άρθρου 657 του νόμου περί δημοσίων υπαλλήλων αριθ. 48,

α) Ως Τούρκος πολίτης,

β) Να μην στερούνται δημόσια δικαιώματα,

γ) Ακόμη και αν έχουν περάσει οι περίοδοι που ορίζονται στο άρθρο 53 του τουρκικού ποινικού κώδικα, Εγκλήματα κατά της κρατικής ασφάλειας, εγκλήματα κατά της συνταγματικής τάξης και της λειτουργίας αυτής της τάξης, υπεξαίρεση, εκβιασμό, δωροδοκία, κλοπή, απάτη, απάτη, απάτη, παράπτωμα, δόλια, ακόμη και αν καταδικαστεί σε φυλάκιση ή συγχώρεση για ένα έτος ή περισσότερο για σκόπιμο έγκλημα Να μην καταδικαστεί για πτώχευση, κακή προσφορά, κακή εκτέλεση, πλύση περιουσιακών στοιχείων εγκλήματος ή λαθρεμπορίου,

δ) Όσον αφορά το στρατιωτικό καθεστώς των ανδρών υποψηφίων. δεν έχει καμία σχέση με τη στρατιωτική θητεία ή δεν έχει φθάσει στην ηλικία στρατιωτικής θητείας ή αν έχει φθάσει στην ηλικία στρατιωτικής θητείας, έχει υπηρετήσει την ενεργό στρατιωτική θητεία ή έχει αναβληθεί ή μεταφερθεί στην τάξη των αποθεμάτων,

ε) Δεν έχει ψυχική ασθένεια ή σωματική αναπηρία που μπορεί να τον εμποδίσει να ασκεί το καθήκον του συνεχώς,

στ) Για την ικανοποίηση των άλλων απαιτήσεων εφαρμογής που ζητούνται για τις ανακοινωθείσες θέσεις,

ζ) Αναφορά σχετικά με το ποιοι υπάλληλοι υπέβαλαν αίτηση (Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μόνο σε ένα προσωπικό που αναρτάται σύμφωνα με την εκπαιδευτική του κατάσταση.)

2) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α) Να εκπληρώσει την απαίτηση εκπαίδευσης από το τελευταίο διαβαθμισμένο σχολείο για τους τίτλους που έχουν ανακοινωθεί και να έχει το ελάχιστο σκορ KPSS από τους τύπους σκορ που καθορίζονται στην Εξετάσεις Προεπιλογής Προσωπικού (KPSS) 2018 έναντι των τίτλων που πρόκειται να αγοραστούν,

β) Να μην αφαιρεθεί από τα δημόσια ιδρύματα και οργανισμούς για τους οποίους εργάστηκε προηγουμένως, λόγω μη υπαγορευμένων ή ηθικών λόγων.,

3) ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής;

Έντυπο αίτησης από το ίδρυμα ή τη Γενική Διεύθυνση http://www.saski.gov.tr θα παρέχεται από τη διεύθυνση διαδικτύου,

α) Αντίγραφο ταυτότητας ή ταυτότητας,

β) Το πρωτότυπο ή το συμβολαιογραφικό επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού αποφοίτησης ή το πιστοποιητικό βαθμολόγησης με γραμμικό κώδικα που θα ληφθεί μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (τα αντίγραφα μπορούν να πιστοποιούνται από τη διοίκησή μας, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζεται το πρωτότυπο).

γ) Το πρωτότυπο ή το συμβολαιογραφικό αντίγραφο του εγγράφου ισοτιμίας για αποφοίτους αλλοδαπών σχολείων (τα αντίγραφα μπορούν να πιστοποιούνται από τη διοίκησή μας, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζεται το πρωτότυπο).

δ) Έντυπο ηλεκτρονικού υπολογιστή γραμμωτού κώδικα που λαμβάνεται από την ιστοσελίδα ÖSYM του KPSS Result Document,

ε) Η δήλωση των ανδρών υποψηφίων ότι δεν σχετίζονται με τη στρατιωτική θητεία,

στ) Δήλωση ότι δεν έχει εμπόδιο στην εκτέλεση του καθήκοντος του συνεχώς,

ζ) 4 βιομετρικές φωτογραφίες, (1 θα επισυναφθεί στη φόρμα)

η) Το πρωτότυπο αντίγραφο της άδειας του δικηγόρου ή του επικυρωμένου αντίγραφο για το δικηγόρο.

i) Αναφορά σχετικά με το προσωπικό για το οποίο υπέβαλε αίτηση,

4- ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν την προφορική εξέταση.

α) Οι υποψήφιοι, μαζί με τα έγγραφα που ζητήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης Από 06.04.2020 έως 17.04.2020 Παρασκευή έως 17.00 (τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 08.00 και 17.00) θα είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ·

- Η Γενική μας Διεύθυνση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον http://www.saski.gov.tr διεύθυνση διαδικτύου,

- Προσωπικά ή με συστημένη επιστολή, θα μπορούν να στείλουν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Νερού και Αποχέτευσης του Σαμψούν (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Η Γενική Διεύθυνση δεν θα είναι υπεύθυνη για καθυστερημένα μηνύματα.)

β) Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλείποντα στοιχεία και έγγραφα ή αν τα προσόντα τους δεν είναι κατάλληλα δεν θα αξιολογηθούν από τη Γενική Διεύθυνση.

γ) Δεν θα ληφθούν υπόψη καθυστερήσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στις εφαρμογές που δεν πραγματοποιήθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση.

5- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

α) Ο υποψήφιος θα κληθεί στην προφορική εξέταση σε ποσοστό πέντε φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των κενών θέσεων που θα διοριστούν, ξεκινώντας από τον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία, ελέγχοντας τη συμμόρφωση του αριθμού ταυτότητας TR των υποψηφίων και των αρχείων ÖSYM από τη Γενική Διεύθυνση,

β) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι με την ίδια βαθμολογία με τον τελευταίο υποψήφιο που θα κληθεί για την εξέταση θα κληθούν για την εξέταση.

γ) Υποψήφιοι που μπορούν να λάβουν την προφορική εξέταση και βαθμολογίες KPSS και τον τόπο και τον χρόνο της εξέτασης Δευτέρα, 20.04.2020 Η Γενική μας Διεύθυνση http://www.saski.gov.tr θα ανακοινωθούν στο Διαδίκτυο.

δ) Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση έγινε αποδεκτή και ζήτησαν την εξέταση, των οποίων τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος και η ημερομηνία της εξέτασης είναι διαθέσιμα "Έγγραφα Εξετάσεων Εξετάσεων" Θα έχουν πρόσβαση από τη διεύθυνση www.saski.gov.tr ​​στο διαδίκτυο.

ε) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν τις εξετάσεις δεν θα ενημερωθούν.

6 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Μικρό Συνεδριακό Χώρο της Γενικής Συνέλευσης για τη Μικρή Διοίκηση της Σαμψούνης (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN). για προσλήψεις 27/04/2020-08/05/2020 Θα πραγματοποιηθεί προφορική εξέταση μεταξύ των ημερομηνιών. Εάν η προφορική εξέταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

Θέματα εξέτασης:

Σύνταγμα της Τουρκίας

Αρχές και ιστορία της επανάστασης του Ατατούρκ

657 Νόμος περί δημοσίων υπαλλήλων

Βασική νομοθεσία σχετικά με τις τοπικές αρχές

Καλύπτει τη μέτρηση των επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τίτλο του προσωπικού.

7- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Αξιολόγηση στην εξέταση? Σύνταγμα της Τουρκίας, Αρχές του Ατατούρκ και Ιστορίας της Επανάστασης, 657 Νόμου, Τοπική Αυτοδιοίκηση 15 στα ζητήματα θεμελιώδους νόμου που αφορούν τα σημεία, ενώ η ομάδα τον τίτλο για τον επαγγελματία και πρακτικές γνώσεις και να μετρήσει την ικανότητά γίνει πάνω από 40 μονάδες, συνολικού ύψους 100 βαθμούς. Για να είναι επιτυχής στις εξετάσεις, ο αριθμητικός μέσος όρος των βαθμολογιών που δίδονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον 60. Κύρια βαθμολογία επιτυχίας των υποψηφίων. Ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας για τις προφορικές εξετάσεις και της βαθμολογίας KPSS που θα γίνει από τη διοίκησή μας θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα της διοίκησής μας.

Εάν τα σημεία επιτυχίας των υποψηφίων είναι τα ίδια, όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία KPSS. Ξεκινώντας από την υψηλότερη βαθμολογία επιτυχίας, καθορίζεται ο αριθμός των μόνιμων υποψηφίων καθώς και ο αριθμός των μόνιμων υποψηφίων και ο αριθμός των υποψηφίων που αντικαθιστούν. Οι κύριοι και αποθεματικοί κατάλογοι υποψηφίων θα ανακοινωθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διοίκησης και θα δοθεί γραπτή ειδοποίηση σε αυτούς που αναφέρονται.

Εξεταστική επιτροπή; έχει το δικαίωμα να πάρει μερικές ή καμία από αυτές που ανακοινώθηκαν στην ανακοίνωση εξέτασης αν διαπιστώσουν τα σημεία επίτευξης χαμηλά ή δεν επαρκούν από τα στελέχη που ανακοινώθηκαν για την πρόσληψη στο τέλος της εξέτασης.

Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων και διαδικασιών, οι εξετάσεις εκείνων που διαπιστώνονται ότι κάνουν ψευδείς δηλώσεις ή κρύβουν την αλήθεια με οποιονδήποτε τρόπο θεωρούνται άκυρες και οι αναθέσεις τους δεν γίνονται. Ακόμη και αν καθοριστούν οι διορισμοί αυτών των περιπτώσεων, οι αναθέσεις τους ακυρώνονται. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα και θα καταθέσουν ποινική καταγγελία στον Γενικό Εισαγγελέα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής γραπτώς εντός επτά ημερών από την ανακοίνωση του καταλόγου επιτυχίας στον ιστότοπο της διοίκησής μας. Οι προσφυγές συνάπτονται από την εξεταστική επιτροπή εντός επτά ημερών και το σχετικό πρόσωπο ενημερώνεται εγγράφως.

Ανακοινώθηκε.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Αναζήτηση σιδηροδρομικών ειδήσεων

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar