Το Zonguldak Bülent Ecevit University θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το πανεπιστήμιο zonguldak bulent ecevit θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό
Το πανεπιστήμιο zonguldak bulent ecevit θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό

Το Πανεπιστήμιο Zonguldak Bülent Ecevit θα προσλάβει ακαδημαϊκό προσωπικό. Ο Κανονισμός για τις Διαδικασίες και Αρχές για τις Κεντρικές Εξετάσεις και Εισαγωγικές Εξετάσεις που θα ισχύουν για Διορισμούς στο Προσωπικό της Σχολής Εκτός από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των 09.11.2018 και 03.10.2019 για αιτήσεις και διορισμούς στο ακαδημαϊκό προσωπικό που ανακοινώθηκε από το Πανεπιστήμιο Zonguldak Bülent Ecevit.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Αναγγελία Έναρξης: 05.12.2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19.12.2019
Προ-αξιολόγηση Αποτέλεσμα ανακοίνωσης Ημερομηνία: 25.12.2019
Ημερομηνία Εξετάσεων Είσοδος: 30.12.2019
Αποτέλεσμα Περιγραφή Ημερομηνία: 07.01.2020

Η περίοδος εφαρμογής είναι 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαφήμισης.

Σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της αίτησης, οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση στο προσωπικό της σχολής υποχρεούνται να επισυνάψουν τα ακόλουθα έγγραφα στις αναφορές που θα υποβληθούν στο Γραφείο ή στη Σχολή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

1- Αναφορά

2- Φωτοτυπία ταυτότητας,

3- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών αποφοίτησης πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος ή απόδοσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Η ισοδυναμία των διπλωμάτων που λαμβάνονται από το εξωτερικό πρέπει να εγκριθεί.)

4 - Φωτοαντίγραφα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών μεταγραφών,

5- Φωτοτυπία πιστοποιητικού ξένων γλωσσών

6- Μια φωτογραφία,

7- Συνέχιση,

8 - Πιστοποιητικό Κεντρικής Εξέτασης (ALES),

9 - Πιστοποιητικό Δικαστικού Μητρώου (τελευταίο 1 (ένα) μηνιαίως)

10- Έγγραφο που αναφέρει ότι η στρατιωτική θητεία είναι αποστράτευση, αναστολή ή απαλλαγή για άνδρες υποψηφίους,

11 - Εγκεκριμένο πιστοποιητικό υπηρεσίας / εμπειρίας,

12- Έντυπο αίτησης (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html διεύθυνση).

- Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.

- Οι καθυστερήσεις στη θέση δεν θα γίνουν αποδεκτές ή οι αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές αν λείπει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα.

- διεύθυνση στο Διαδίκτυο όπου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα: http://w3.beun.edu.tr

- Το 1 (ένα) άτομο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση σε περισσότερα από ένα μέλη προσωπικού ταυτόχρονα. Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων που διαπιστώνονται ότι ισχύουν για περισσότερα του ενός άτομα ακυρώνονται.

- Όσοι διαπιστώνονται ότι έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις στα απαιτούμενα έγγραφα θα θεωρηθούν άκυροι και δεν θα διοριστούν. Ακόμη και αν διοριστούν, θα ακυρωθούν και δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν δικαιώματα.

- Το Πανεπιστήμιο μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο ημερολόγιο εξετάσεων και να ακυρώσει κάθε στάδιο της ανακοίνωσης. Όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται στον πανεπιστημιακό ιστότοπο ενημερώνονται. Δεν πρέπει να γίνονται γραπτές ειδοποιήσεις στα πρόσωπα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(1) Στους διορισμούς που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο ακαδημαϊκό προσωπικό στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

α) Για την εκπλήρωση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 657 του νόμου περί κρατικών υπαλλήλων αριθ. 48,

β) Ένα ελάχιστο σκορ 70 από το ALES, ένα ελάχιστο σκορ 50 από την κεντρική εξέταση ξένων γλωσσών που έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοδύναμη βαθμολογία ισοδύναμης εξέτασης. Η βαθμολογία ALES θεωρείται ως 70 στα στάδια της προκαταρκτικής αξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εξαίρεση κεντρικής εξέτασης.

(2) Με την απόφαση της Γερουσίας, τα πανεπιστήμια και τα ινστιτούτα υψηλής τεχνολογίας μπορούν να καθορίσουν βαθμολογία πάνω από τα φράγματα ΑΛΕΣ και των ξένων γλωσσών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το διδακτικό προσωπικό στους τομείς ειδίκευσης που καθορίζονται από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης των Επαγγελματικών Σχολών.

(3) Να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού βαθμολόγησης των προπτυχιακών φοιτητών στα στάδια προεξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης
Η ισοδυναμία των συστημάτων βαθμολόγησης 4 και 5 με το σύστημα βαθμολόγησης 100 καθορίζεται από την απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ισοδυναμία των άλλων συστημάτων ταξινόμησης με το σύστημα ταξινόμησης 100 καθορίζεται από τις συγκλήτριες των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(4) Υποψήφιοι, στη γλώσσα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού για τους διορισμούς που πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος. Στους διορισμούς που πρέπει να γίνουν στο διδακτικό προσωπικό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 της 11 / 1981 / 2547 με ημερομηνία και 5 / 80 / XNUMX, οι διορισμοί πρέπει να γίνουν στο διδακτικό προσωπικό στη σχετική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις και τους διορισμούς των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής που απασχολείται στις εφαρμοζόμενες μονάδες ξένων γλωσσών υποχρεούται να έχει τουλάχιστον ένα βαθμό XNUMX από την κεντρική εξέταση ξένων γλωσσών που γίνεται δεκτή από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αποτέλεσμα από μια εξέταση που θεωρείται ισοδύναμη.

Στις αιτήσεις των πτυχιούχων μη πτυχιούχων πτυχίων στο διδακτικό προσωπικό. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού περί Γαλακτοκομικών Προϊόντων για την τροποποίηση του Κανονισμού για τις Διαδικασίες και Αρχές για τις Κεντρικές Εξετάσεις και Εισαγωγικές Εξετάσεις που εφαρμόζονται σε Προσωπικό Άλλο από το Ακαδημαϊκό Προσωπικό που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 03.10.2019.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(1) Όσοι θα διοριστούν στα πεδία ειδίκευσης που καθορίζονται από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης των Επαγγελματικών Σπουδών πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή να έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας στον τομέα υπό τον όρο ότι θα αποφοιτήσουν και θα πιστοποιήσουν.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
(1) Η απαίτηση κεντρικής εξέτασης δεν απαιτείται για όσους έχουν ολοκληρώσει τις ειδικότητες διδακτορικού ή ιατρικού, οδοντιατρικού, φαρμακολογικού και κτηνιατρικού ιατρείου ή επάρκειας στις τέχνες και οι οποίοι θα ανατεθούν στις περιοχές εξειδίκευσης των επαγγελματικών σχολών που ορίζονται από το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης και που εργάστηκαν ή εργάστηκαν στο ακαδημαϊκό προσωπικό των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(2) Τα επαγγελματικά κολέγια θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού.
η απαίτηση ξένης γλώσσας δεν απαιτείται για τις αιτήσεις.

ΤΜΗΜΑ Είναι εκπαιδευτή. YDS ή ισοδύναμη αξία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΑΥΚΟΥΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 Αποφοίτησε από το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτικής Αεροπορίας ή από το Τμήμα Διαχείρισης Αεροπορίας. Έχοντας ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στον σχετικό τομέα
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
1 50 Τεχνολογία Υπολογιστών και Λογισμικού, Μηχανολογία Πληροφορικής, Μηχανική Υπολογιστών, Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μηχανική Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορική και Μηχανική, Μηχανική Λογισμικού, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρο-Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Εκπαίδευση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Να αποφοιτήσει από ένα από τα προπτυχιακά προγράμματα και να έχει τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στον σχετικό τομέα (Να διοριστεί εντός του πεδίου εφαρμογής του διδακτικού προσωπικού που θα εργαστεί σε εφαρμοσμένες μονάδες στην Πρυτανεία)
1 50 Να είναι απόφοιτος της Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή διδασκαλίας της Τουρκικής Γλώσσας και να έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στον σχετικό τομέα (Τουρκικό Διδακτικό Κέντρο (TÖMER)).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας. Πτυχιούχος Μοριακής Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική. Πιστοποίηση ότι τα μαθήματα Βιοχημείας και Φυσιολογίας έχουν εμπειρία σε εργαστηριακές εφαρμογές και ότι εκπαιδεύονται σε ορθές εργαστηριακές πρακτικές, την ικανότητα των πειραματικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων βαθμονόμησης.

Για τις λεπτομέρειες της διαφήμισης ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αναζήτηση σιδηροδρομικών ειδήσεων

Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar