Ανακοίνωση Διαγωνισμού: İZMİR METRO A.Ş. 45 PC MONITORING ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑ

Το Σύστημα Παρακολούθησης, Εγγραφής και Ελέγχου Γεγονότων ΙΖΜΙΡ ΜΕΤΡΟ θα προκηρυχθεί με διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4734 του περί Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό είναι οι παρακάτω:
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 178252
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: 2844 STREET 5 35110 MERSINLI BORNOVA / IZMIR
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 2324615445 - 2324614769
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@izmirmetro.com.tr
ç) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εγγράφου του διαγωνισμού (εάν υπάρχει): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Το αντικείμενο της προσφοράς
α) Η φύση, το είδος και την ποσότητα: η φύση της σύμβασης, το ECAP Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος και την ποσότητα (Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις) που βρίσκεται πρόσβαση από διοικητικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης.
β) Τοποθεσία παράδοσης: İzmir Metro A.Ş. Το 45 θα εγκατασταθεί στο Metro Vehicle και θα εγκατασταθεί.
γ) Ημερομηνία παράδοσης: Εντός των 10 ημερών από την ημερομηνία της σύμβασης, όλα τα προϊόντα θα είναι έτοιμα για προσωρινή αποδοχή εντός της ημερολογιακής ημέρας 112.
3- Διαγωνισμός
α) Τοποθεσία: İzmir Metro A.Ş. 2844 οδός αριθ .: 5 Mersinli İZMİR
β) Ημερομηνία και ώρα: 26.12.2012 - 14: 00
4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το σχετικό Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, κατά το έτος της πρώτης ανακοίνωσης ή την ημερομηνία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο ή / και Βιομηχανίας και σχετικές Εμπόρων και Βιοτεχνών υποδεικνύει ότι το έγγραφο έχει καταχωρηθεί στο δωμάτιο,
4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιος υπογραφής που υποδεικνύει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορά.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής,
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.5 Το σύνολο ή μέρος του αντικειμένου της προμήθειας δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.3.1. Έγγραφα που περιέχουν τα δείγματα, τους καταλόγους, τις φωτογραφίες των προς προμήθεια αγαθών και τις απαντήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές και περιγραφές:
Οι προσφορές είναι σαφείς, ακριβείς, πλήρεις και σε Τουρκικά, υπό τον όρο ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές παρατίθενται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τα αντικείμενα που δεν απαντήθηκαν και η έκδοση που δεχόμαστε στους όρους των άρθρων ή όλων των προδιαγραφών χωρίς καμία εξήγηση δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται στις τεχνικές προδιαγραφές και άλλες πληροφορίες που επιθυμούν να υποβάλουν οι υποψήφιοι θα εξηγηθούν λεπτομερώς στην πρόταση. Τα τεχνικά σχέδια, τα γραφικά, τα ενημερωτικά δελτία και τα παρεμφερή τεχνικά έγγραφα που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι εκτός από τις τεχνικές προδιαγραφές θα συμπεριληφθούν στο φάκελο της πρότασης. Είναι σημαντικό να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες της τεχνικής πρότασης και οι επιθυμητές πληροφορίες να μπορούν να ελέγχονται εύκολα.
5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.
Το 6.İhale είναι ανοικτό σε όλους τους εγχώριους και αλλοδαπούς διαγωνιζόμενους.
7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών μπορεί να δει στη διεύθυνση της διοίκησης και του 150 TRY (Τουρκική λιρέτα) ισοδύναμο της İzmir Metro A.Ş. 2844 οδός αριθ .: 5 είναι διαθέσιμο για αγορά από το Mersinli İZMİR.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.
8. Οι προσφορές υποβάλλονται στο İzmir Metro A.Ş. 2844 street No: Το 5 μπορεί να παραδοθεί με το χέρι στο Mersinli İZMİR ή να αποσταλεί στην ίδια διεύθυνση με συστημένη επιστολή.
9. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στις τιμές μονάδας προσφοράς για τα στοιχεία του στοιχείου. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση τιμής μονάδας υπογράφεται στη συνολική τιμή που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα κάθε είδους αγαθών και τις προτεινόμενες τιμές μονάδας για τα εν λόγω προϊόντα.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.
11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών, 90 από την ημερομηνία της προσφοράς (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες.
12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar