Αναγγελία Διαγωνισμού: Αυτόματη Μετάβαση Εγκατάσταση του Διαβάσματος Επίπεδα στη γραμμή Boğazköprü-Ulukışla σε Km: 61 + 500

Km: 61 + 500 Αυτόματη διέλευση Εγκατάσταση του διαβάθμισης επιπέδων στη γραμμή Boğazköprü-Ulukışla
TCDD 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η Hatter περιοχή μας Bogazköprü- Ulukışla Χιλιόμετρα: 61 + 500 διαπίστωσε επίσης γίνει Level Crossing Αυτόματη Gate Εγκατάσταση εργασίες κατασκευής 4734 Αρ β του 21 άρθρο του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις θα ανατίθενται με διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με μένα. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά δίνονται παρακάτω.
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 168905
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Marsandiz Mevkii Behiçbey YENİMAHALLE / ANKARA
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3123090515 - 3122111571
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: orhan.cosgun.ins@hotmail.com
δ) Η διεύθυνση διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Κατασκευαστικές εργασίες
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Τοποθεσία: Niğde
γ) Ημερομηνία έναρξης: εντός 7 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
θα αρχίσει η παράδοση του χώρου εργασίας.
δ) Διάρκεια εργασίας: 30 (τριάντα) είναι η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία παράδοσης.
3- Διαγωνισμός
α) Θέση: TCDD 2.
β) Ημερομηνία και ώρα: 07.12.2012 - 10: 00
4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή το αντίστοιχο Επιμελητήριο.
4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, που έχει καταχωρηθεί ως εμπορικά ή / και βιομηχανικά επιμελητήρια ή από τους βιοτέχνες και τεχνίτες από το δωμάτιο ή από το σχετικό επαγγελματικό επιμελητήριο, η πρώτη ανακοίνωση ή το έτος από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δείχνει ότι η καταχώριση του εγγράφου,
4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
4.1.1.3. Το έγγραφο που απαιτείται να ληφθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία σε σχέση με το αντικείμενο της προσφοράς.
Εταιρείες που θα προσφέρουν εργασία στους Αυτοκινητόδρομους, τους Δήμους ή την Αυτόματη
Οι εργασίες επιθεώρησης επιπέδου διασταύρωσης θα παρακολουθούνται από όσους έχουν το πιστοποιητικό.
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής.
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
Ο υπεργολάβος μπορεί να λειτουργήσει με την έγκριση της διοίκησης. Ωστόσο, το σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.1.6 το έγγραφο που υποβάλλεται για να αποδείξει εργασιακή εμπειρία από νομικό πρόσωπο, εφόσον ανήκουν σε μια οντότητα συνεργάτη περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών, το εμπόριο και τη βιομηχανία επιμελητήρια / διαπραγμάτευση στο δωμάτιο μέσα στα γραφεία του εμπορίου μητρώου ή ορκωτών λογιστών ή λογιστές που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης από χρηματοοικονομικούς συμβούλους και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η διατήρηση αυτής της κατάστασης ως ένα συνεχές προς τα πίσω από την ημερομηνία έκδοσης των τελευταίων ετών.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.
4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.3.1. Έγγραφα εργασίας:
Έγγραφα που αναφέρουν εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με το έργο που υπόκειται στην προσφορά ή παρόμοια έργα, τουλάχιστον το% 60 της τιμής που υποσχέθηκε και προτάθηκε εντός των τελευταίων δεκαπέντε ετών,
Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως ανάλογες εργασίες στο διαγωνισμό αυτό και τα τμήματα μηχανικής και αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
4.4.1. Θέσεις εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών:
Εργασίες ομάδας E / I που περιλαμβάνονται σε παρόμοια ανακοινωθέντα επιχειρηματικών ομίλων σε Κατασκευαστικά Έργα που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα 11.06.2011 με ημερομηνία και 27961
4.4.2. Τμήματα μηχανικής ή αρχιτεκτονικής που θεωρούνται ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
Πανεπιστήμια Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών τίτλοι σπουδών οι απόφοιτοι του τμήματος ή / και πιστοποιητικών αποφοίτησης θεωρείται ότι ισοδυναμεί με παρόμοιες εργασίες. πτυχίων ή / και τη βαθμολόγηση και των διπλωμάτων των ατόμων που θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία ή / και το πρωτότυπο των πιστοποιητικών αποφοίτησης ή / και τις αρμόδιες αρχές «όπως την αρχική» πρέπει να υποβληθεί εντός του πεδίου εφαρμογής της επικυρωμένο αντίγραφο των προτάσεων.
5. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα καθοριστεί με βάση την τιμή.
6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.
7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έγγραφο διαγωνισμού μπορεί να δει στη διεύθυνση της διοίκησης και μπορεί να αγοραστεί από το TCDD 50.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.
8. Προσφορές υποβολή προσφορών την ημερομηνία και ώρα μέχρι xnumx.bölg TCDD Διεύθυνση του Real Estate και των κατασκευών Υπηρεσίες Όροφος: διεύθυνση 2 που μπορεί να ιδιοχείρως στην ίδια διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω συστημένης επιστολής αποδεικτικό παραλαβής.
9. Οι προσφορές των προσφερόντων υποβάλλονται με τη μορφή μοναδιαίας τιμής προσφοράς στη συνολική τιμή που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα κάθε στοιχείου και τις μοναδιαίες τιμές που προσφέρονται για αυτά τα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση για την τιμή μονάδας υπογράφεται με τον προσφέροντα.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.
11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών, 90 από την ημερομηνία της προσφοράς (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες.
12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.
13. Άλλα θέματα:
Οριακός συντελεστής αξίας που εφαρμόζεται στην δημοπρασία (N): 1


εγγράφου διαγωνισμού
Οι προσφορές που δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας είναι για ενημερωτικούς σκοπούς και οι πηγές μας είναι ιστοσελίδες Επίσημη Εφημερίδα, Καθημερινές Εφημερίδες, Δημόσια Ιδρύματα και Οργανισμοί.Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar