Ανακοίνωση Διαγωνισμού: Διαγωνισμός Εργασιών Αποχέτευσης Χωριού της Σαμψούνης Gelemen Logistics

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
TCDD 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Το εργοστάσιο αποχέτευσης Samson Gelemen Logistic Village Village θα προκηρυχθεί με ανοικτή διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4734 του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων αριθ. 19. Λεπτομερείς πληροφορίες για την προσφορά δίνονται παρακάτω.
Αριθμός καταχώρισης προσφοράς: 2012 / 142569
1 Διοίκησης
α) Διεύθυνση: Muhsin Yazicioglu Bulvari ΟΧΙ: 2 58080 SIVAS CENTER / SIVAS
β) Αριθμός τηλεφώνου και φαξ: 3462217000 - 3462231332
γ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 4bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
δ) Η διεύθυνση διαδικτύου όπου μπορείτε να δείτε το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Κατασκευαστικές εργασίες
α) Ποιότητα, τύπος και ποσότητα:
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τον τύπο και την ποσότητα της προσφοράς μπορούν να βρεθούν στις διοικητικές προδιαγραφές που περιέχονται στο έγγραφο υποβολής προσφορών στο EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
β) Τοποθεσία: SAMSUN
γ) Ημερομηνία έναρξης: εντός 7 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
θα αρχίσει η παράδοση του χώρου εργασίας.
δ) Διάρκεια εργασίας: 120 (εκατόν είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του τόπου.

3- Διαγωνισμός
α) Τοποθεσία: MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI ΟΧΙ: 2 58080 SİVAS
β) Ημερομηνία και ώρα: 30.10.2012 - 14: 00

4. Όροι που πρέπει να λαμβάνονται στην προσφορά και τα απαιτούμενα έγγραφα και κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση της επάρκειας:
4.1. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό:
4.1.1. Το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή το αντίστοιχο Επιμελητήριο.
4.1.1.1. Αν υπάρχει ένα πραγματικό πρόσωπο, που έχει καταχωρηθεί ως εμπορικά ή / και βιομηχανικά επιμελητήρια ή από τους βιοτέχνες και τεχνίτες από το δωμάτιο ή από το σχετικό επαγγελματικό επιμελητήριο, η πρώτη ανακοίνωση ή το έτος από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δείχνει ότι η καταχώριση του εγγράφου,
4.1.1.2. Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο που αναφέρει ότι η νομική οντότητα είναι καταχωρημένη στο δωμάτιο από το Εμπορικό ή / και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
4.1.2. Δήλωση υπογραφής ή εγκύκλιο υπογραφής που δείχνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υποβάλλει προσφορές.
4.1.2.1. Σε περίπτωση πραγματικού προσώπου, συμβολαιογραφική δήλωση υπογραφής.
4.1.2.2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι εταίροι της οντότητας σύμφωνα με ενδιαφέρον, τα μέλη ή τους ιδρυτές του νομικού προσώπου για τη διαχείριση των υπαλλήλων δηλώνοντας την τελευταία κατάσταση δείχνει Trade Gazette μητρώου, ελλείψει των εν λόγω πληροφοριών είναι μια εμπορική Γραμματεία της Κυβερνήσεως δείχνει το εμπόριο Γραμματεία της Κυβερνήσεως ή τα θέματα που σχετίζονται με την εμφάνιση όλων των πληροφοριών εξουσιοδοτημένες υπογραφές συμβολαιογραφική έγγραφα με νομική προσωπικότητα,
4.1.3. Επιστολή προσφοράς που καθορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
4.1.4. Προσωρινή εγγύηση που ορίζεται στη Διοικητική Προδιαγραφή.
Ο υπεργολάβος μπορεί να λειτουργήσει με την έγκριση της διοίκησης. Ωστόσο, το σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να γίνει σε υπεργολάβους.
4.1.6 το έγγραφο που υποβάλλεται για να αποδείξει εργασιακή εμπειρία από νομικό πρόσωπο, εφόσον ανήκουν σε μια οντότητα συνεργάτη περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών, το εμπόριο και τη βιομηχανία επιμελητήρια / διαπραγμάτευση στο δωμάτιο μέσα στα γραφεία του εμπορίου μητρώου ή ορκωτών λογιστών ή λογιστές που πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης από χρηματοοικονομικούς συμβούλους και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η διατήρηση αυτής της κατάστασης ως ένα συνεχές προς τα πίσω από την ημερομηνία έκδοσης των τελευταίων ετών.
4.2. Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά και οικονομικά προσόντα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
Τα κριτήρια για την οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια δεν έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση.

4.3. Έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική και τεχνική ικανότητα και τα κριτήρια που πρέπει να φέρουν τα έγγραφα αυτά:
4.3.1. Έγγραφα εργασίας:
Έγγραφα που αναφέρουν εργασιακή εμπειρία που σχετίζεται με το έργο που υπόκειται στην προσφορά ή παρόμοια έργα, τουλάχιστον το% 70 της τιμής που υποσχέθηκε και προτάθηκε εντός των τελευταίων δεκαπέντε ετών,

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές ως ανάλογες εργασίες στο διαγωνισμό αυτό και τα τμήματα μηχανικής και αρχιτεκτονικής που θα θεωρηθούν ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
4.4.1. Θέσεις εργασίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτέλεση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών:

(Α) II, IV ή (Α) IX. Οι θέσεις εργασίας του ομίλου θα θεωρηθούν ως παρόμοιες θέσεις εργασίας.
4.4.2. Τμήματα μηχανικής ή αρχιτεκτονικής που θεωρούνται ισοδύναμα με παρόμοια έργα:
Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτονικής

5 Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη θα καθοριστεί με βάση την τιμή.

6. Μόνο οι εγχώριοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στην προσφορά.

7. Προβολή και αγορά του εγγράφου του διαγωνισμού:
7.1. Το έντυπο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών διατίθεται στη διεύθυνση της διοίκησης και στο TNCD 100 για την 4 TRY (τουρκική λιρέτα). Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ μπορούν να αγοραστούν στο.
7.2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αγοράσουν το έντυπο της προσφοράς ή να το μεταφορτώσουν μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω του EKAP.

8. TCDD 4 μέχρι τις προσφορές, την ημερομηνία και ώρα της δημοπρασίας. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση ή να αποσταλεί στην ίδια διεύθυνση με συστημένη επιστολή.

9. Οι προσφορές των προσφερόντων υποβάλλονται με τη μορφή μοναδιαίας τιμής προσφοράς στη συνολική τιμή που υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα κάθε στοιχείου και τις μοναδιαίες τιμές που προσφέρονται για αυτά τα στοιχεία. Ως αποτέλεσμα της προσφοράς, η σύμβαση για την τιμή μονάδας υπογράφεται με τον προσφέροντα.
Σε αυτή την προσφορά θα υποβληθεί η προσφορά για το σύνολο των εργασιών.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν προσφορά με το ποσό που καθορίζεται από αυτούς να μην είναι κατώτερη του% 3 της προσφερόμενης τιμής.

11. Η περίοδος ισχύος των προσφορών είναι 90 (Ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

12. Η προσφορά δεν μπορεί να υποβληθεί ως κοινοπραξία.

13. Άλλα θέματα:
Οριακός συντελεστής αξίας που εφαρμόζεται στην δημοπρασία (N): 1,2

εγγράφου διαγωνισμού


Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει

Yorumlar